Zamknij okno Drukuj dokument

Przebudowa ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Przebudowa ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.4.2018.

 

W dniu 31.01.2018 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 512000-N-2018.

 

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

  1. §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 przed upływem terminu składania ofert”.

 

II. Ogłoszenie o zamówieniu.

 

  1. Sekcja IV: Procedura, pkt IV.1.2), pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 przed upływem terminu składania ofert”.

 

 

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą.

 

 

Skępe, dn. 01.02.2018 r.

 

 

 

 

                                                                                                   Piotr Wojciechowski

                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

1.       Załącznik nr 4 – wzór umowy otrzymuje nowe brzmienie. Zmieniony dokument został umieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.02.2018 r.

 

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Jednocześnie termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

 

Skępe, dn. 02.02.2018 r.

 

 

 

 

                                                                                                   Piotr Wojciechowski

                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

1.       Załącznik nr 7 – kosztorys nakładczy – zostaje dodany załącznik nr 7_3.

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Jednocześnie termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Skępe, dn. 06.02.2018 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Przebudowę ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.4.2018 na Przebudowę ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne zostały złożone 3 oferty:

 

I.                    Zakład Drogowo – Mostowy „DROMOST”

ul. Włocławska 18a/18, 87-600 Lipno:

1.       Cena oferty: 560.233,42 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 29.06.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

II.                  Produkcja Usługi Handel DAR-POL Dariusz Rapciewicz

Tupadły 6, 87-603 Wielgie:

1.       Cena oferty: 700.837,68 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 29.06.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

III.                Konsorcjum w składzie:

Lider konsorcjum:

Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki

ul. Sierpecka 5o, 87-630 Skępe

Członek konsorcjum:

Firma Inżynieryjno Budowlana Andrzej Cyta

ul. Al. 1 Maja 95, 87-630 Skępe:

1.       Cena oferty: 674.168,12 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.07.2020 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

IV.                Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 440.000,00 zł brutto.

 

 

Skępe, 14.02.2018 r.

 

 

 

 

Zup. Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Przebudowę ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.4.2018 na Przebudowę ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

Zakład Drogowo – Mostowy „DROMOST”
ul. Włocławska 18a/18, 87-600 Lipno

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Zakład Drogowo – Mostowy „DROMOST”

ul. Włocławska 18a/18, 87-600 Lipno

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,00 pkt.

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

100,00 pkt.

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Produkcja Usługi Handel DAR-POL Dariusz Rapciewicz

Tupadły 6, 87-603 Wielgie

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

47,96 pkt.

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

87,96 pkt.

3

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Lider konsorcjum:

Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki

ul. Sierpecka 5o, 87-630 Skępe

Członek konsorcjum:

Firma Inżynieryjno Budowlana Andrzej Cyta

ul. Al. 1 Maja 95, 87-630 Skępe

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

49,86 pkt.

 

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

89,86 pkt.

 

Skępe, 07.03.2018 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Przebudowę ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.4.2018 na Przebudowę ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Zakład Drogowo – Mostowy „DROMOST”
ul. Włocławska 18a/18, 87-600 Lipno

Data udzielenia zamówienia: 11.04.2018 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2018 r. pod nr 500068075-N-2018.

 

Skępe, 27.04.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

 

Załączniki

00.01.Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia (69.5kB)    
00.Ogloszenie_o_zamowieniu (164.2kB)    
01.SIWZ (263.4kB)    
02.Zalacznik_nr_1 (67kB)    
03.Zalacznik_nr_2 (79.8kB)    
04.Zalacznik_nr_3 (95kB)    
05.Zalacznik_nr_4_zmieniony_obowiazujacy (355.3kB)    
06.Zalacznik_nr_5_1 (4.4MB)    
07.Zalacznik_nr_5_2 (3MB)    
08.Zalacznik_nr_5_3 (255.9kB)    
09.Zalacznik_nr_5_4 (263.5kB)    
10.Zalacznik_nr_5_5 (378.9kB)    
11.Zalacznik_nr_5_6 (333kB)    
12.Zalacznik_nr_5_7 (305.4kB)    
13.Zalacznik_nr_5_8 (844.4kB)    
14.Zalacznik_nr_5_9 (469kB)    
15.Zalacznik_nr_5_10 (301.1kB)    
16.Zalacznik_nr_5_11 (281.9kB)    
17.Zalacznik_nr_5_12 (212.1kB)    
18.Zalacznik_nr_5_13 (377.3kB)    
19.Zalacznik_nr_5_14 (371.3kB)    
20.Zalacznik_nr_5_15 (176.1kB)    
21.Zalacznik_nr_6_1 (989.3kB)    
22.Zalacznik_nr_6_2 (1.8MB)    
23.Zalacznik_nr_6_3 (2MB)    
24.Zalacznik_nr_6_4 (1.3MB)    
25.Zalacznik_nr_7_1 (307.3kB)    
26.01.Zalacznik_nr_7_3 (227.9kB)    
26.Zalacznik_nr_7_2 (2.4MB)    
27.Zalacznik_nr_8_1 (333.6kB)    
28.Zalacznik_nr_8_2 (90.5kB)    
29.Zalacznik_nr_8_3 (416.9kB)    
30.Zalacznik_nr_8_4 (282.7kB)    
31.Zalacznik_nr_8_5 (173.7kB)    
32.Zalacznik_nr_8_6 (288.7kB)    
33.Zalacznik_nr_8_7 (365.2kB)    
34.Zalacznik_nr_8_8 (244.2kB)    
35.Zalacznik_nr_8_9 (444.1kB)    
36.Zalacznik_nr_8_10 (428.5kB)    
37.Zalacznik_nr_8_11 (457.1kB)    
38.Zalacznik_nr_8_12 (320.8kB)    
39.Zalacznik_nr_8_13 (437.6kB)    
40.Zalacznik_nr_9 (57.8kB)    
41.Zalacznik_nr_10 (150.9kB)    
42.Zalacznik_nr_11 (147.9kB)    
43.Odpowiedz_na_zapytanie_nr_1 (149.3kB)    
44.Informacja_o_zlozonych_ofertach (203.9kB)    
45. Wyniki_postepowania (257.4kB)    
46. Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia (103kB)    

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Luiza Stankiewicz
Data wprowadzenia:2018-01-31 13:17:31
Opublikował:Luiza Stankiewicz
Data publikacji:2018-01-31 13:25:30
Ostatnia zmiana:2018-04-27 09:01:58
Ilość wyświetleń:796