Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała Nr XXXVII/241/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/236/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 

Uchwała Nr XXXVII/241/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/236/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.[1])) i art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/236/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 3389) § 3 otrzymuje brzmienie:

 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

W związku z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego w załączniku do niniejszej uchwały zmianie ulega nazwa stanowiska "Wicedyrektor zespołu szkół" na "Wicedyrektor szkoły podstawowej". Uchwała podlega publikacji i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, wobec powyższego uzasadniona jest zmiana jej wejścia w życie.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i poz. 1948; Dz. U. z 2017 r., poz. 730 i poz. 935.

Załączniki

uchwała.XXXVII.241.2017.2017-09-26 (167kB)    
uchwała.XXXVII.241.2017.2017-09-26 (186.6kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Skępem
Źródło informacji:Ryszard Szewczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2017-11-07 10:43:18
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2017-11-07 10:44:21
Ostatnia zmiana:2017-11-07 10:44:34
Ilość wyświetleń:326