Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała Nr XXXVII/238/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030

 

Uchwała Nr XXXVII/238/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.)[1])oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz., 446, z późn. zm)[2])uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017 – 2030 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXX/190/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXI/194/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 lutego 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXII/197/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 kwietnia 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXIII/218/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 maja 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXIV/220/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 czerwca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2017 r.

- Uchwałą Nr XXXV/225/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lipca 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXVI/229/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r.                                                        wprowadza się następujące zmiany:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/238/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 26 września 2017 r.
Zalacznik1.pdf

WPF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/238/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 26 września 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Przedsięwzięcia


Uzasadnienie

 

W uchwale Nr XXVIII/175/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2017 roku i w latach następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu.

1. Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 33.812.979,83 zł,   kwotę wydatków budżetu w wysokości 38.977.895,83 zł oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości  7.021.900,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2030" poprzez:

a)  zwiększenie planu finansowego w zadaniach pn.:

- „Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej  w  miejscowości Skępe” /+/ 50.000,00 zł  - rok 2021,

- „Przebudowa ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem” /+/ 170.000,00 zł  - rok 2019,

- „Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem” /+/ 100.000,00 zł  - rok 2020,                  

- „Przebudowa drogi gminnej Józefkowo – Huta na odcinku 1,05 km” /+/ 316.445,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane będzie wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe zgodnie z zawartą umową z dnia 11 sierpnia 2017 r. nr SA.0290.1.2017 na realizację wspólnego przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Józefkowo -  Huta na odcinku 1,05 km”. Przebudowa zakłada wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią z masy bitumicznej o grubości 6 cm. Szerokość drogi 4 m wraz z poboczami szerokości 1 m.

b)      przeniesienie planu finansowego z zadania pn. „Rozbudowa SUW w Wólce” z wydatków finansowanych z własnych środków na wydatki finansowane z udziałem środków unijnych oraz dokonuje się zwiększenia wydatków na rok 2018 /+/ 1.794.201,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w latach: 2019 r.  /-/ 170.000,00 zł, 2020 r. /-/ 100.000,00 zł, 2021 r. /-/ 50.000,00 zł.

W/w zadanie zostanie dofinansowane środkami unijnymi w wysokości 979.901,00 zł w związku z podpisaną umowa pomiędzy Miastem i Gminą Skępe a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

- za uchwałą oddano 14 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów oddano 0.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935.

Załączniki

Uchwała.XXXVII.238.2017.2017-09-26 (891.1kB)    
Uchwała.XXXVII.238.2017.2017-09-26 (1.5MB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Skępem
Źródło informacji:Ryszard Szewczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2017-11-07 10:38:18
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2017-11-07 10:44:21
Ostatnia zmiana:2017-11-07 10:44:39
Ilość wyświetleń:270