Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała Nr XXXVII/237/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017

 

Uchwała Nr XXXVII/237/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.)[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.)[2]) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r., poz. 384)  zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 stycznia 2017 r,

- Uchwałą Nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 lutego 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 lutego 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lutego 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXII/196/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31marca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 kwietnia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXIII/217/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 maja 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 maja 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXIV/219/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 czerwca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXV/224/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lipca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 17 lipca 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 45/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 sierpnia 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXVI/228/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 sierpnia 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 33.812.979,83 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 33.155.964,35 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 657.015,48 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.837.454,25 zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 38.977.895,83 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 31.955.995,83 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.021.900,00 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.837.454,25 zgodnie z Załącznikiem Nr 3".

3) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/237/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 26 września 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/237/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 26 września 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/237/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 26 września 2017 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne


Uzasadnienie

 

 

Dochody zwiększa się o kwotę 284.426,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1)      Urealnienie planu dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach:

?        dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”  § 0920 /+/ 100,00 zł,

?        dział 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” § 0830  /+/ 2.300,00 zł,

?        dział 756 rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”  § 0360 /+/ 31.445,00 zł, § 0500 /+/ 50.000,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 0950 /+/ 2.000,00 zł.

?        dział 900 rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych’  § 0400 /+/ 400,00 zł,

?        dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność”  § 0830 /+/ 1.200,00 zł.

2)  Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 2460 /-/ 51.338,81 zł  na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe” w związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Skępe a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 1 sierpnia 2017 r. nr DW17060/OZ-az w wysokości 29.263,39 zł co jest wynikiem rozstrzygnięcia postępowania i udzielenia zamówienia.

3)  Zwiększa się plan finansowy dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r.  Nr WFB.I.3120.3.49.2017 w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”  § 2030 /+/ 60.833,31 oraz § 6330 /+/ 7.487,48 zł z przeznaczeniem na zwrot gminom z województwa kujawsko-pomorskiego części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

4)  Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem i Gminą Skępe a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe z dnia 11 sierpnia 2017 r. nr SA.0290.1.2017 dokonuje się zwiększenia palu dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6290 /+/ 180.000,00 zł na realizację wspólnego przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Józefkowo -  Huta na odcinku 1,05 km”.

Wydatki zwiększa się o kwotę 284.426,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1)      Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 4300 /-/ 51.338,81 zł  na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe” w związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Skępe a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 1 sierpnia 2017 r. nr DW17060/OZ-az w wysokości 29.263,39 zł co jest wynikiem rozstrzygnięcia postępowania i udzielenia zamówienia.

2) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach   i rozdziałach:

?        dział 010 rozdział 01009 „Spółki wodne” /-/ 3.000,00 zł

?        dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /+/ 65.000,00 zł,

?        dział 600 rozdział  60016 „Drogi publiczne gminne” /+/ 68.320,79 zł,

?        dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” /+/ 9.000,00 zł,

?        dział 801 rozdział  80101 „Szkoły podstawowe” /-/ 15.000,00 zł,

?        dział 852 rozdział 85295 „Pozostała działalność”  /-/ 26.000,00 zł

3) Dokonuje się  zmian w załączniku Nr 3  pn. „Zadania inwestycyjne w 2017 r.”  poprzez:

a) zwiększenie planu finansowego na zadanie pn.:

             -   „Przebudowa drogi gminnej Józefkowo – Huta na odcinku 1,05 km” /+/ 316.445,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane będzie wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe zgodnie z zawartą umową z dnia 11 sierpnia 2017 r. nr SA.0290.1.2017 na realizację wspólnego przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Józefkowo -  Huta na odcinku 1,05 km”. Przebudowa zakłada wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią z masy bitumicznej o grubości 6 cm. Szerokość drogi 4 m wraz z poboczami szerokości 1 m.

b) zmniejszenie planu finansowego na zadanie pn.:

?   „Przebudowa drogi gminnej nr 170330 C Łąkie – Sarnowo” /-/ 59.000,00 zł

?        „Przebudowa ulicy Modrzewiowej w miejscowości Skępe od km 0 + 000 do km 0 + 220” /-/ 14.000,00 zł,

?        „Przebudowa ulicy Jodłowej w Skępem” /-/ 4.000,00 zł,

?        „Zakup i montaż centrali telefonicznej” /-/ 2.000,00 zł

c) korektę rozdziału w zadaniu pn. „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku komunalnym, położonym w miejscowości Boguchwała 24”- było 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” /-/ 22.000,00 zł, winno być 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” /+/ 22.000,00 zł.

4) Urealnienie planu wydatków na wniosek Dyrektorów szkół w podanych jednostkach organizacyjnych:

a) Szkoła Podstawowa w Skępem:

?        dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /-/ 105.101,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” /+/ 5.100,00 zł.

?        dział 801 rozdział 80110 „Gimnazja” /±/ 1.842,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” /+/ 105.001,00 zł,

?        dział 854 rozdział 85401 „Świetlice szkolne” /-/ 5.000,00 zł

b)  Szkoła Podstawowa w Wólce:

?        dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /-/ 9.027,00 zł,

?        dział 801 rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” /+/ 9.250,00 zł.

?        dział 801 rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” /+/ 277,00 zł,

?        dział 854 rozdział 85401 „Świetlice szkolne” /-/ 500,00 zł.

Urealnienie planu po stronie wydatków związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżącą realizację wydatków w jednostce.

  Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

 W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

- za uchwałą oddano 14 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- wstrzymujących się głosów oddano 0 .


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

Załączniki

Uchwała.XXXVII.237.2017.2017-09-26 (915.7kB)    
Uchwała.XXXVII.237.2017.2017-09-26 (1.5MB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Skępem
Źródło informacji:Ryszard Szewczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2017-11-07 10:34:43
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2017-11-07 10:44:21
Ostatnia zmiana:2017-11-07 10:51:51
Ilość wyświetleń:307