Zamknij okno Drukuj dokument

PROTOKÓŁ Nr VII/XXXVI/2017 SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 30 sierpnia 2017 roku

 

PROTOKÓŁ Nr VII/XXXVI/2017

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 30 sierpnia 2017 roku

 

 Sesję rozpoczęto o godzinie 1400 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

O       Piotr Wojciechowski Burmistrz

O       Barbara Leśniewska Skarbnik

O       Zbigniew Małkiewicz Sekretarz

O       Jakub Biłas            – Radca Prawny

O       Ewa Wojciechowska Kierownik MGOPS

O       Magdalena Elwertowska Kierownik ds. Oświaty

O       Agnieszka Skowrońska – Inspektor

O       Krzysztof Małkiewicz – Inspektor    

Serdecznie witam Pana Burmistrza z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Skępe, witam wszystkich kierowników jednostek, dyrektorów, sołtysów, witam zebraną publiczność Miasta i Gminy Skępe, witam Szanowną Radę, a następnie otworzył XXXVI - Sesję słowami:

Otwieram XXXVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Projekt porządku obrad:

 

1.      Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie prawomocności obrad;

b)    przyjęcie protokołu XXXV Sesji Rady Miejskiej z dnia 14 lipca 2017 r.;

c)     przyjęcie porządku obrad;

d)    wybór sekretarza obrad.

2.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok - druk nr 1.

3.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030 – druk nr 2.

4.      Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich Klasztorowi OO. Bernardynów w Skępem – druk nr 3.

5.      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe na okres pięciu lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy – druk nr 4.

6.      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Skępe – druk nr 5.

7.      Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza – druk nr 6.

8.      Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – druk nr 7.

9.      Projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia przez Miasto i Gminę Skępe z Gminą Miasta Lipno oraz Gminą Lipno w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dobrzyniu nad Wisłą – druk nr 8.

10.   Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli ,którym powierzono stanowisko kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – druk nr 9.

11.   Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

12.   Wolne wnioski i zapytania.

13.   Zakończenie.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 12 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu lista obecności) Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk stwierdził prawomocność obrad. (nieobecny Pan Mirosław Redecki, Pan Zbigniew Walewski, Pan Roman Targański).

Przyjęcie protokołu XXXVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 14 lipca 2017 r.;

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Skępem nikt nie wniósł uwag - protokół zatwierdzono j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych).

Przyjęcie porządku obrad

Porządek obrad został przyjęty j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych „za”)

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad została Pani Anna Sobocińska, która wyraziła zgodę.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Zanim przystąpimy do omawiania projektów uchwał chciałbym poinformować Pana Przewodniczącego, Wysoką Radę, zaproszonych gości, że ze względu na to, że trwa okres urlopowy i nasz Radca Prawny Pan Piotr Rzepka przebywa na urlopie więc dzisiaj w jego zastępstwie jest Pan mecenas Jakub Biłas.

 

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok - druk nr 1

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu Uchwała nr XXXVI/228/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych).

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030 – druk nr 2.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu

Uchwała nr XXXVI/229/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030 została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych).

Pkt 4

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich Klasztorowi OO. Bernardynów w Skępem – druk nr 3.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Na ostatniej komisji była odczytana opinia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej – czy jeszcze raz odczytać opracowaną opinię czy też radni uważają, że nie ma takiej potrzeby?

Nie widzę sprzeciwu w związku z powyższym przystępuję do odczytania projektu uchwały.

Uchwała nr XXXVI/230/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich Klasztorowi OO. Bernardynów w Skępem została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych).

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe na okres pięciu lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy – druk nr 4.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Pan Krzysztof Małkiewicz.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu

Uchwała nr XXXVI/231/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe na okres pięciu lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych).

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Skępe – druk nr 5.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła inspektor ds. budownictwa, planowania zagospodarowania przestrzennego Pani Agnieszka Skowrońska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu

Uchwała nr XXXVI/232/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe na okres pięciu lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych).

Pkt 7

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza – druk nr 6.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Radna Pani Aleksandra Ruszkowska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu

Uchwała nr XXXVI/233/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych).

Pkt 8

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – druk nr 7.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Aleksandra Ruszkowska.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni oraz Szanowni Goście. Chciałbym poinformować, że Państwo zapoznaliście się z umową na Komisji Rewizyjnej? Czytaliście Państwo umowę tak? Szanowni Państwo ja poprosiłem tą umowę wczoraj, bo nie miałem tej umowy. Poprosiłem i zobaczyłem jak ona jest zawarta i proszę Pana Przewodniczącego Rady żeby mogła się wypowiedzieć Pani XXXXXXXXXX i przedstawić jak ten konflikt powstał?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Pani XXXXXXXXXX była na komisji.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

A na sesji nie może się wypowiedzieć?

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Może się wypowiedzieć, tylko najpierw zapytałem się Radnych czy mają pytania. Uważam, że było wszystko wyjaśniane – w skrócie niech ta Pani się wypowie.

Mieszkanka SP w Wólce Pani XXXXXXXXXX

Jak będą wolne wnioski to wtedy się wypowiem.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuje bardzo.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Zapoznałem się proszę Państwa z umową, zapoznałem się troszkę z wywiadem środowiskowym w Wólce. Moim zdaniem „Najmujący” jest nie zapoznany z umową tak samo jak Komisja Rewizyjna jest nie zapoznana z umową, ponieważ w tej umowie są błędy o treści odwrotnej – Pani Dyrektor Wykrętowicz jest „Najemcą”, a Pani XXXXXXXXXX jest „Wynajmującą”. Ja bym poprosił o kserokopie umowy. żeby Pan Mecenas się przyjrzał bo uważam ,że treść jest niewłaściwa, nieprawomocna, niezgodna z wymogami prawnymi Szanowni Państwo. Jeszcze raz powtarzam – umowa najmu jest nieważna ponieważ nie widnieje tam Pani XXXXXXXXXX jako „Najemca” tylko jako „Wynajmująca”, w tej umowie. Ja uważam jak umowa jest od 1 czerwca źle podpisana to jest umowa nie ważna i za te 3 miesiące Pani XXXXXXXXXX nie powinna płacić ponieważ ta umowa była źle sformułowana i trudno nawet dyskutować skoro umowa jest niewłaściwa.

Radca Prawny Pan Jakub Biłas

Szanowni Państwo krótko na ten temat. Jest to umowa cywilno-prawna i w tym zakresie jeżeli są jakieś wątpliwości co do jej treści, formy zawarcia takie typu sprawy kieruje się do Sądu Powszechnego do Wydziału Cywilnego. Jeżeli jedna ze stron nie ważne która uważa, że z tą umową jest coś nie tak to powinna swoim pozwem czy odpowiednim wnioskiem wystąpić do sądu, który rozpatruje te sprawy. Poza tym samorząd terytorialny nie ma uprawnień, ani żadnych instrumentów, żeby tego typu umowy w jakikolwiek sposób zmieniać, modyfikować.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

„Najemcą” jest Pani XXXXXXXXXX na tej umowie tak widnieje także ta umowa sformułowana jest tak jak by jej praktycznie nie było i jest nieważna.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Skarga nie dotyczyła umowy najmu. Pani XXXXXXXXXX przedstawiła szczegółowo wszystkie swoje zarzuty, które miała spisane także one są też do wglądu u Pani Alinki Nowakowskiej.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

A więc jeszcze raz – umowa Pani XXXXXXXXXX na pewno jest nieważna od 3 miesięcy od chwili zawarcia, bo Pani XXXXXXXXXX widnieje w umowie jako „Wynajmująca” lokal. Natomiast
z wywiadu środowiskowego dowidziałem się, że jest zakręcana woda ciepła co w XXI wieku jest to niemożliwe, jest ograniczanie dostawy cieplnej i dochodzi jesienią czy wiosną temperatura do 14 stopni. Przede wszystkim z wywiadu się dowiedziałem, że Pani Dyrektor weszła z pracownikiem do tego mieszkania i tutaj akurat nie będę się czepiał bo tak szczerze mówiąc to Pani Dyrektor wynajmuje te mieszkanie to akurat mogła wejść. W XXI wieku nie można ograniczać komuś ciepłej wody, ogrzewania czy powiedzmy wchodzenia bez pozwolenia. Również w sprawie remontu też przeprowadziłem wywiad i mogliście tą Panią wcześniej uprzedzić żeby wiedziała…

Gwar na sali obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Proszę o spokój.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

że będzie robiony remont z miesiąc wcześniej można by uprzedzić, bo musi się Pani przygotować, bo będzie robiona wymiana elektryki. Można było również pomyśleć jeśli dziecko jest alergikiem, a podobno jest można to było dać lokum zastępcze. Według mnie jako radnego to od samej umowy źle zawartej praktyczne nieprawidłowej, bo nie ma tak szczerze mówiąc tej umowy to uważam, że człowiek powinien tak moralnie do tego podejść to jest matka, która wychowuje siedmioro dzieci no to trzeba taką osobę wspierać i takiej osobie pomagać i to powinna opieka społeczna, my radni powinniśmy taką osobę wspierać również. Tylko szacunek dla tej Pani, że ma siedmioro dzieci i potrafi sama wychować. Ja uważam jeśli Pani wystąpi na drogę sądową z tą umową no to nic nie pozostało, bo ja świadkiem tego nie byłem tylko mogę uczulić Panią na jedno, że o cokolwiek Pani prosi to zawsze na piśmie proszę, bo bez podpisu bez potwierdzenia wpływu to można tylko się nagadać i nic to nie da. W tej chwili Pani ma umowę w ręku i może Pani to zmienić w każdej chwili, bo w tej chwili od 1 czerwca nie musi Pani rachunków opłacać z tego powodu, bo po prostu Pani nie wynajmuję tego pomieszczenia. Dziękuję bardzo.

 

Pracownik MiG Skępe Pan Krzysztof Małkiewicz

Mam takie bezpośrednie pytanie do Pani XXXXXXXXXX. Pani pierwsza podpisywała tą umowę?, a pierwsza umowa była dobrze podpisana Pani dobrze podpisała, a tą umowę Pani dostała do podpisu i Pani pierwsza podpisywała – nie było żadnego podpisu Pani Dyrektor. Pierwszy podpis złożyła Pani XXXXXXXXXX natomiast w treści jest w umowie na pierwszej stronie, która została zawarta w dniu 1 czerwca 2017 roku przez Szkołę Podstawową w Wólce reprezentowaną przez Panią Agnieszkę Wykrętowicz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce zwaną w dalszej części umowy „Wynajmującym”, a Panią XXXXXXXXXX PESEL, numer dowodu zwanym dalej „Najemcą”. W treści umowy jest napisane co „Najemca” jakie ma obowiązki, są również obowiązki „Wynajmującego”. Błąd powstał, bo to Pani XXXXXXXXXX pierwsza złożyła podpis, a Pani Dyrektor może nie zwróciła uwagi na to, w którym miejscu jest wpisana jako „Wynajmująca”. Pani Dyrektor złożyła pieczątki także nie można powiedzieć, że umowa została błędnie zawarta. Umowa jest podpisana i żaden sąd na pewno nie orzeknie w ten sposób, że umowa jest źle zawarta i że Pani XXXXXXXXXX może nie płacić i nie można namawiać do niepłacenia tego co się należy. Dziękuję

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Z tego powodu, że to Pani Dyrektor Wykrętowicz jest Dyrektorem, a Pani XXXXXXXXXX jest przeciętnym obywatelem i nawet jakby ta Pani pierwsza podpisała to Pani Dyrektor powinna podrzeć tą umowę. No cóż jeżeli Pani Dyrektor nie kontroluje tak prostych dokumentów to strach pomyśleć co w tej szkole będzie się działo za chwilę, a tu Panie Małkiewicz proszę nie sugerować tej Pani, że to jest Pani XXXXXXXXXX wina. To nie jest tej Pani wina, bo Pani jest przeciętnym obywatelem natomiast Pani Dyrektor jest człowiekiem wykształconym i chyba widzi co podpisuje. Dziękuję.

Pracownik Pan Krzysztof Małkiewicz

Ja nie sugerowałem tylko Pan sugerował, żeby ta Pani nie płaciła, a Pan jest Radnym.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Czy ja mógłbym prosić o ciszę.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Ja chciałabym się zapytać jak Pani XXXXXXXXXX może nie mieć ciepłej wody skoro Pani XXXXXXXXXX ma zainstalowany bojler? Panie Suchocki nie sposób grzać całego obiektu szkoły Pani XXXXXXXXXX się wypowiedziała na Komisji Rewizyjnej bardzo obszernie między innymi, że ma bojler elektryczny. Nie sposób grzać całego budynku szkoły w Wólce we wszystkich placówkach naszych popołudniami przykręcane było ogrzewanie, bo nie sposób jest grzać po prostu całych budynków, no bo w ten sposób to na pewno oświata nie będzie tyle nas kosztowała tylko jej utrzymanie jeszcze bardziej wzrośnie, a w tej chwili we wnioskach Komisja Rewizyjna wypracowała, żeby założyć zawór i żeby ogrzewanie w szkole mogło być przykręcone, a Pani XXXXXXXXXX żeby miała odkręcone ogrzewaniem żeby miała ciepło. Poza tym jeszcze wypracowaliśmy kilka innych wniosków są do zapoznania się w protokole.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Mogę wypowiadać się tylko to co jest w umowie natomiast gdybym miał potwierdzenia przez Panią  XXXXXXXXXX to bym mógł powiedzieć, że w 100% wiem. Pani  XXXXXXXXXX będzie się wypowiadać mam nadzieję, że się wysłowi o co tak szczerze mówiąc jej chodzi. Ja nie mogę powiedzieć, że woda jest ciepła, ja tylko mogę powiedzieć to co się z wywiadu środowiskowego dowiedziałem i tak samo również poprosiła, żeby męża do umowy nie dopisywać.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Panie Radny jak ma go tam nie być jak on tam mieszka?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

No tak ja tylko mówię Pani co z wywiadu środowiskowego się dowiedziałem.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

A więc Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać tej sytuacji proszę bardzo Pani  XXXXXXXXXX niech Pani się w tej chwili wypowie żebyśmy nie czekali na wolne wnioski bo musimy przegłosować przygotowany projekt uchwały – proszę bardzo Pani Moniko.

Mieszkanka SP w Wólce Pan  XXXXXXXXXX

Na początku pragnę poinformować, że ja żadnej skargi na Pana Burmistrza nie pisałam, a tylko na Dyrektora szkoły Panią Agnieszkę Wykrętowicz, oraz pismo wystosowałam do Pana Wojewody też o pomoc w załatwieniu sprawy. Ponieważ moje obawy są, że Pan Burmistrz, Pan Przewodniczący i Pani Kierownik Oświaty znają skargi na Dyrektorkę i nie reagują, a komisja może stwierdzić, że wniosek jest bezzasadny. Proszę więc o wysłuchanie moich wyjaśnień. Szanowni Państwo ustosunkuję się do wypowiedzi jakie usłyszałem z ust Państwa. Najpierw wyjaśnię sprawę dlaczego napisałam do Pana Wojewody. Sytuacja jaka panuje w tej szkole jest już od dawna – tzn. jak Dyrektorem została Pani Agnieszka Wykrętowicz. Do Pana Burmistrza iść po pomoc to i tak nic nie pomoże. Zaczęło się to wszystko od konkursu na Dyrektora szkoły, kiedy z Przewodniczącą Rady Rodziców zebraliśmy podpisy aby dyrektorem była Pani Bożena Szczytniewska, ponieważ przez rok czasu spełniała się na tym stanowisku. Rodzice doskonale znali obie te panie, ale Pan Burmistrz nawymyślał nam nawet nie dostaliśmy odpowiedzi i tak się zaczęły konflikty między rodzicami, a Panią Dyrektor. Jak reagował Pan Burmistrz, wszystko było zamiatane pod dywan. Pani Dyrektor nie ponosiła żadnych konsekwencji, a wręcz przeciwnie z biegiem czasu obrastała coraz bardziej w piórka. Tak się zaczęły się te konflikty. Zaczęła się mścić na przewodniczącej wybranych rodziców. Doskonale Państwo wiecie co się działo w ubiegłym roku szkolnym. Pytam się co zrobiliście – Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Pani Kierownik Oświaty. To Wy ponosicie za to odpowiedzialność. Gdybyście podjęli odpowiednie decyzję to by nie było takiej sytuacji. Potem przyszła kolej dokuczać mnie i moim dzieciom. Państwo doskonale znacie moją sytuację rodzinną. To dzięki pewnym osobom dostałam te mieszkanie, bo kto by wynajął mieszkanie wielodzietnej rodzinie. Obecnie jestem matką samotnie wychowującą siedmioro dzieci ,dwoje z nich uczęszcza do szkoły średniej do Sierpca reszta dzieci do Skępego. Dlaczego tam w piśmie jest napisane Państwo daje wsparcie rodzinom wielodzietnym dając 500 plus, ale to nie wszystko, bo najważniejszy jest spokój i życzliwość człowieka, który tym mieszkaniem dysponuje, a ja od Dyrektora szkoły Pani Agnieszki Wykrętowicz nie mam wręcz przeciwnie. Może opowiem po kolei szczególnie kilka faktów. W okresie zimy temperatura w szkole i u mnie w mieszkaniu była poniżej

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję Pani za wypowiedź. Ja uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i mnie interesowała sytuacja ciepłej wody, kanalizacja i ogrzewanie mieszkania w okresie zimowym. Pani doskonale wie jaką decyzję Komisja Rewizyjna podjęła i Pani wyraziła zgodę na to, że ciepłą wodę Pani będzie miała wyłącznie z bojlera elektrycznego dlatego, że wiadomo, że szkoła ma ferie, wakacje i wówczas nie grzeje – po prostu trzeba grzać non stop. Pani nie wyraziła żadnego sprzeciwu. Co chodzi o szambo tak samo było powiedziane, że będzie Pani płacić normalnie tak jakby Pani używała normalną kanalizację i Pani na to przystała. Natomiast cały czas padało stwierdzenie, że także wie Pan Przewodniczący. Oczywiście przychodziły anonimy nikt nie miał odwagi się podpisać. Tylko były podpisy – mieszkańcy, rodzice itp. A wie Pani, że anonimami się nie zajmujemy i nie rozpatrujemy. Ja uważam, że w tej chwili sytuacja u Pani powinna być unormowana i te stosunki pomiędzy „Wynajmującym”, a „Najmującym” powinny być no trudno powiedzieć, ale zredukowane do zera. Także nie wiem o co jeszcze Pani by chodziło w tym całym najmie tego mieszkania, ale uważam, że w tej chwili - co chodzi o instalację elektryczną Pani powiedziała, że wykonawca instalacji elektrycznej da Pani oświadczenie, że ta instalacja jest zrobiona prawidłowo i nie potrzeba jej naprawiać. W obecności Pana Burmistrza Pani miała takie oświadczenie od tego wykonawcy przynieść, bo nie ukrywamy, że jest wymiana instalacji z tego względu, że ta instalacja nie odpowiada odpowiednim użytkowaniu i najwięcej pożarów jest od instalacji. Także jeżeli Pani takie oświadczenie ma od wykonawcy (elektryka) tego to tak jak była mowa miała Pani to złożyć u Pana Burmistrza.

Mieszkanka SP w Wólce pani  XXXXXXXXXX

Elektryk powiedział, że nie jest potrzebna wymiana instalacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Ale Pani  XXXXXXXXXX rozmawialiśmy na ten temat i uzgodniliśmy, że Pani dostarczy takie oświadczenie – prawda?(w załączeniu pismo SPW.15.2017.AW oraz Protokół Nr 03/s/2017)

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja drugi raz wysłuchałem te same pismo Pani Skibińskiej, bo uczestniczyłem oczywiście na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i tam również odpowiedziałem na wiele kwestii i Pani dobrze wie i nie będę tego powtarzał, bo tyle ile Pani doświadczyła pomocy z Urzędu Miasta i Gminy Skępe w poprzednim okresie i w obecnym to naprawdę nie można w taki sposób mówić. To nie jest tak, żebyśmy my jak rękawiczki zmieniali miejsce lokalowe ponieważ jest taka, a nie inna sytuacja i doskonale wiemy, że Miasto i Gmina Skępe lokalami socjalnymi nie dysponuje. Nie będę o tym mówił dlaczego, bo praktycznie wszystko sprzedane co by można było rzeczywiście na lokale socjalne zamienić. Inne gminy to porobiły u nas po prostu wszystko jest sprzedane i praktycznie nie ma z czego zrobić lokali socjalnych. Pani ten lokal socjalny po prostu ma. Mówienie, że taka a nie inna sytuacja jest w szkole i ocenianie pracy dyrektora od tego było bardzo dużo kontroli, nadzoru pedagogicznego, który jest jak najbardziej właściwy i kompetentny. Przecież tam były spotkania przyjeżdżała Pani Kurator przyjeżdżała Pani Dyrektor z Delegatury przecież tam było mnóstwo spotkań, kontroli, które nic nie znajdowały takiego co było pisane. Otrzymujemy pisma z kuratorium, które są podpisane życzliwi rodzice. Co to jest za podpisanie życzliwi rodzice i później siedzimy na spotkaniu zresztą Pan Przewodniczący Rady może powiedzieć jesteśmy na spotkaniach jest z nami również Pani Radna, która też uczestniczy jest i Radny Grzegorz Sekulski i proszę powiedzieć kto to jest ci życzliwi rodzice? Następuje milczenie w obecności kuratora milczenie w obecności tutaj obecnych osób. Dlatego to jest naprawdę trudna sytuacja dla mnie po prostu stosunki międzyludzkie w Wólce są takie, a nie inne po prostu zależy to od czynnika ludzkiego od jego zachowania, od jego jakiegoś wzajemnego zrozumienia, szacunku jeden do drugiego, bo ja innego rozwiązania nie widzę.

Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowska

Szanowni Państwo dzisiaj do Pana Burmistrza wpłynęło pismo od Pani Dyrektor i w załączeniu do tego pisma jest protokół z badania skuteczności ochrony przeciwpożarowej w lokalu mieszkalnym Szkoły Podstawowej w Wólce w pomieszczeniu, które zajmuje pani XXXXXXXXXX. Następnie odczytała treść protokołu (w załączeniu).

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Jak się wymienia elektrykę to nie ma dwóch zdań i trzeba wymienić to jest w projekcie czy w planie i dany projekt trzeba wykonać Szanowni Państwo nie ma o czym mówić. Natomiast jest taka sytuacja, żeby ta Pani była powiadomiona wcześniej to by też bardziej się przygotowała.

Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowska

Ja jeszcze tylko dodam – przepraszam, że wejdę w słowo Pani Dyrektor informowała, że kontaktowała się z Panią  XXXXXXXXXX na miesiąc wcześniej i Pani wiedziała.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Dobrze a żeby zakończyć ten konflikt Pani  XXXXXXXXXX co by Pani proponowała, żeby w jaki sposób jedna strona troszkę uległa, żeby nie było skarg do Wojewody i żebyśmy to w swoim gronie załatwiali sprawy, bo po co Wojewodzie zawracać głowę.

Radny Pan Mariusz Elwertowski

Szanowni Państwo ja to bym w ogóle miał takie gorące życzenie i taką gorącą prośbę, bo nie wiem czy Państwo wiecie, że we wtorek pełnię tutaj w biurze Rady ja dyżur od godziny 14:00 do godziny 16:00. W środę pełni dyżur Pan Przewodniczący również od godziny 14:00 do godziny 16:00 i miałbym taką prośbę, że jeżeli pojawiają się takie sytuacje takie niejasne sytuacje konfliktowe, bo może nie jest aż tak duży konflikt, ale już pewien jakiś taki zgrzyt jest. Oczywiście my pełnimy i jesteśmy po to z Panem Przewodniczącym żeby mieszkańcy mogli porozmawiać, żeby naświetlić daną sytuację, a my oczywiście w miarę możliwości też będziemy się starać żeby pomóc i żeby nastąpiły zmiany na lepsze – to jest jedna rzecz. Druga rzecz i też chciałabym, żeby była taka droga troszkę inna. Może nie od razu skarga do Pana Wojewody tylko przecież ta skarga mogła wpłynąć do Pana Przewodniczącego, który przekazał by Komisji Rewizyjnej, bo przecież Komisja Rewizyjna rozpatruje takie skargi w imieniu tutaj nas radnych. Mówi się o takim konflikcie, bo nie była wizyta zapowiedziana – może używam trochę złego sformułowania – że nie było prędzej informacji takiej, że nastąpi ten etap przygotowania do tej wymiany instalacji elektrycznej. Ja tutaj też potwierdzam to co Pan powiedział też się nad tym zastanawiałem zresztą Pani Kierownik nas też poinformowała o stanie tej instalacji elektrycznej. Jeżeli jest projekt to niestety musimy się trzymać projektu. Projekt jest ogłoszony i przetarg firma wygrywa, która musi się wywiązać z realizacji tego zadania. Wydaje mi się, że tutaj trzeba razem wspólnie dojść do pewnego porozumienia, żeby to etapami tą instalację elektryczną w pomieszczeniach, które zajmuje obecnie tutaj Pani razem z dziećmi, żeby ta instalacja elektryczna była również wymieniona. Ja mam takie pytanie do Pani, bo tak się zastanawiałem na czym polegało w ogóle to dokuczanie Pani dzieciom przez Panią Agnieszkę Wykrętowicz Dyrektora SP w Wólce – bardzo proszę o poinformowanie na czym to polegało?

Mieszkanka SP w Wólce Pani XXXXXXXXXX

Żeby przy dzieciach mówić, że tu powiesi tablicę, bo chce tu klasy zrobić.

Radny Pan Mariusz Elwertowski

Ja tutaj szczerze powiem, że widzę taki trochę dyskomfort, że prędzej Pani o planowanej wymianie instalacji nic nie wiedziała i dzieci ewentualnie mogły się wystraszyć obcych osób z zewnątrz. Jedynie coś takiego tutaj widzę natomiast żadnej tutaj przepychanki słownej coś takiego nie miało miejsca?

Mieszkanka SP w Wólce Pani  XXXXXXXXXX

Nie, nie.

Radny Pan Mariusz Elwertowski

Dziękuję bardzo.

Dyrektor SP w Wólce Pani Agnieszka Wykrętowicz

Ja pragnę powiedzieć, że informacja odnośnie remontu u Pani Skibińskiej była ponieważ zanim rozpoczęliśmy jeszcze w tym roku remont ze względu żeby Pani  XXXXXXXXXX miała ciepłą wodę nie przechodzącą przez szkołę, ale z wodociągu i ogrzewane przez bojler lub przez ogrzewacze przepływowe. Umówiliśmy się ja wiem – moja wina, bo rozmawiałyśmy telefonicznie nie pisemnie. Prosiłam o spotkanie moje Pani i projektanta, żeby ewentualnie ustalić, gdzie będą potrzebne gniazdka elektryczne w celu na przykład zamontowania takich urządzeń jak bojler. Byłam razem z tym Panem u Pani Skibińskiej to prawda, ale nie wtedy kiedy były tylko tam nieletnie dzieci, bo Pani powiedziała, że nie może wcześniej przyjechać z pracy, ale w tym czasie będzie były mąż i jeszcze prosiłam Panią, żeby sobie przemyślała razem z mężem i przedyskutowała gdzie będą potrzebne gniazdka i umówiłyśmy się za 2 czy 3 dni. Pani powiedziała że nie będzie mogła być, ale będzie były mąż i tak było. Można na świadka powołać Pana, który jest projektantem instalacji elektrycznej, który prowadzi nadzór i był razem ze mną jak również był były mąż Pani Skibińskiej, która powiedziała, że tego nie pamięta. Proszę nie mówić, że ja wtargnęłam do Pani mieszkania pod Pani nieobecność bez osób dorosłych, bo to jest nieprawda. Dzwoniłam do Pani wcześniej, bo nasze stosunki były jak najbardziej poprawne pomagałam Pani w różnych sytuacjach między innymi kiedy będąc jeszcze pracownikiem szkoły porzuciła Pani pracę. Ja prosiłam ze względu na to, że nie mogła Pani dogadać się z drugim pracownikiem Szkoły Podstawowej w Wólce. Ja interweniowałam w tej sprawie, bo mówiłam, że ma Pani dzieci i potrzebuje Pani pieniędzy i wtedy interweniowałam żeby wróciła Pani, bo pieniądze będą potrzebne. Druga sprawa właśnie to pisanie pism do energetyki, żeby Pani zaczęli wysyłać rachunki za energię, żeby Pani się nie nagromadziło – proszę niech Pani powie, że nie była Pani u mnie.

Mieszkanka Gminy Skępe Pani XXXXXXXXXX

Byłam sprawdzić energię…

Gwar na sali

Dyrektor SP w Wólce Pani Agnieszka Wykrętowicz

Licznik energetyczny ma Pani oddzielny, bo energia jest oddzielna.

Sołtys z sołectwa Żagna Pan Tomasz Wiśniewski

Chce się dobrze, a wychodzi jak zwykle.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Błędy były popełniane, ale ja uważam w tej chwili ten w konflikt z ciepłą wodą i resztą został załatwiony na Komisji Rewizyjnej. Umowa może została błędnie podpisana, ale ja uważam osobiście i pozostali Radni, że tego konfliktu w Wólce w szkole nie będzie. Proszę bardzo kto z Państwa jeszcze chcę zabrać głos ?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Jeszcze mam takie pytanie do Pani Skibińskiej – Szanowna Pani co by Pani oczekiwała, żeby ten konflikt całkowicie wygasł, żeby Pani była zadowolona, bo jest taka możliwość…, bo co z tego, że wyjdziemy, a Pani odwoła się do Wojewody.

Mieszkanka Gminy Skępe Pani XXXXXXXXXX

Zmiana dyrektora…

Gwar na sali

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo było posiedzenie Komisja Rewizyjna i zostały wypracowane wnioski. Uważam, że w tej chwili te wnioski zostaną zrealizowane i nie powinno być konfliktu pomiędzy Panią Skibińską, a Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wólce. Tak jak powiedziałem uzgodniono w sprawie ciepłej wody, kanalizacji, ogrzewania. Natomiast reszta to w sumie nie powinna nas obchodzić czy ta Pani jest w nocy w szkole, czy nie w nocy, czy kosi trawę, czy nie kosi tej trawy, to już są obowiązki dyrektora i osoby która ma nadzór i rozwiązuje te sprawy, także z całym szacunkiem, ale uważam temat za zamknięty.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu Uchwała nr XXXVI/234/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej została przyjęta (głosowało 11 radnych za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się).

Pkt 9

Projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia przez Miasto i Gminę Skępe z Gminą Miasta Lipno oraz Gminą Lipno w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dobrzyniu nad Wisłą – druk nr 8.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Kierownik Oświaty Pani Magdalena Elwertowska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu Uchwała nr XXXVI/235/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia przez Miasto i Gminę Skępe z Gminą Miasta Lipno oraz Gminą Lipno w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dobrzyniu nad Wisłą została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych).

Pkt 10

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli ,którym powierzono stanowisko kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – druk nr 9.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Kierownik ds. Oświaty Pani Magdalena Elwertowska.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu Uchwała nr XXXVI/236/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli ,którym powierzono stanowisko kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin została przyjęta j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych).

Pkt 11

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Przystępujemy do punktu 11 – przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

O       Informacja za okres od dnia 30.06.2017 do dnia 14.07.2017 roku w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu.

O       Informacja za okres od dnia 14.07.2017 do dnia 30.08.2017 roku w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu.

O       Realizacji Uchwał XXXXIV-XXXV Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

O       Informacja na sesję Rady Miejskiej w Skępem w dniu 30.08.2017 r. dotycząca dofinansowania ze środków UE, innych źródeł, a także inwestycji.

O       Informacja z prac wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych i interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 23.06.2017 do 25.08.2017 roku.

O       Informacja dotycząca wykonanych robót melioracyjnych na terenie Miasta i Gminy Skępe w okresie od 03.07.2017 roku do 25.08.2017 roku.

O       Sprawozdanie z uroczystości kulturalnych – 30.08.2017 r.

Powyższe informacje w załączeniu do protokołu.

Następnie Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz poinformował o otrzymywaniu wiadomości – centrum powiadamiania sms (w załączeniu). Drugą informację jaką chciałbym przekazać Państwu – Pan Burmistrz podjął decyzję o wprowadzeniu systemu nagrywania przychodzących i wychodzących rozmów telefonicznych za pośrednictwem naszej centrali telefonicznej dla celów bezpieczeństwa, podniesienia wartości obsługi klienta oraz w związku między innymi z rozpatrywaniem skarg itp. Dziękuję bardzo.

Dyrektor MGBP w Skępem Pan Jerzy Kowalski

Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście jeszcze raz chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić na sobotę na godz.10:00 na skwerek jest to nasza druga w Skępem z cyklu – „Narodowe Czytanie” i szczególna prośba tutaj do Państwa Radnych o liczne przybycie. W tamtym roku była liczna grupa radnych fajnie to wszystko wyszło jesteśmy przygotowani na zmienne warunki pogodowe będzie rozstawiony namiot w razie gdyby padał deszcz jesteśmy w stanie przenieść czytanie z okolic „Koziołka” do namiotu także czytanie na pewno się odbędzie. Serdecznie Państwa Radnych zapraszam i taka prośba do Pana Przewodniczącego jeżeli Państwo Radni już by chcieli wcześniej zadeklarować udział to żebyśmy po prostu do piątku wiedzieli, bo to jest potrzebne do celów technicznych żeby wszystko dobrze było zorganizowane. Dziękuję.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Wczoraj odbyła się Komisja Oświatowa objazdowa. Wnioski i sugestie z przeprowadzonej wizytacji w placówkach oświatowych z dnia 29 sierpnia 2017 roku. Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem przedstawiła wykaz wykonanych prac remontowych w placówce w okresie wakacji ( w załączeniu do protokołu).

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować dyrektorom, kierownikom jednostek i wszystkim pracownikom, którzy wykonywali w jednostkach naszych oświatowych pracę – za przygotowanie, za stwarzanie coraz lepszych warunków, za przygotowanie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego za zaangażowanie za pracę – serdecznie dziękuję.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych ma jeszcze pytania odnośnie przedstawionych informacji przez Pana Burmistrza, Sekretarza? Jeżeli nie ma przechodzimy do pkt. 12 wolne wnioski i zapytania.

Pkt 12

Wolne wnioski i zapytania.

Radny Pan Janusz Kozłowski

Panie Burmistrzu w tym roku mieszkańcom ulicy Dworcowej szczególnie we znaki dają się, że tak powiem rozszaleni motocykliści, którzy rozpędzają się na tej ulicy myślę, że nawet osiągają prędkość 150 km/h łamią przepisy stwarzając przede wszystkim zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców. Dlatego w imieniu tych mieszkańców zwracam się z prośbą – czy jest taka możliwość założenia na ulicy Dworcowej jakiś garbów, które by spowolniły te wyścigowe zapędy tych motocyklistów?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja dziękuję Panu Radnemu za zwracanie na to uwagi, bo muszę odpowiedzieć w ten sposób, że zostały podjęte działania policji. Zasygnalizowaliśmy ten problem na święcie policji rozmawiałem z Panem Komendantem w taki sposób, że miała być zwrócona uwaga i częstsze kontrolę i patrole ale po prostu trudno jest tych motocyklistów namierzyć, ale będą prowadzone dalej starania żeby ten problem rozwiązać. Jeżeli się nie uda to rzeczywiście trzeba będzie szukać innego rozwiązania np. wprowadzić ograniczenie szybkości co wiążę się to ze zmiana organizacji ruchu. Na pewno działania jest to naprawdę ważny problem, bo może dojść do jakiejś tragedii.

Mieszkaniec Pan Lech Makowski

Może jeszcze ja odnośnie ulicy Dworcowej to wiem, że tam miało być lusterko postawione tam przy wyjeździe – zgoda jest tylko nie ma kto go zamontować.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Panie Przewodniczący przede wszystkim chciałabym serdecznie Panu podziękować na moją interwencję, w której Pan uczestniczył. Przyjechał Pan na osiedle pokazałem niektóre rzeczy, które trzeba zrobić. Zostały te rzeczy zrobione usunięte moja jedna sprawa nie była zrobiona, ale spotkałem Pana Roberta (pracownik UMiG Skępe) zwróciłem uwagę tak, że jest to wszystko zrobione za co Panu serdecznie dziękuję. Chciałbym jeszcze zadać takie pytanie Panie Przewodniczący może Pan mi odpowie – czy w ogóle do końca roku zostaną zamontowane lampy na ulicy Topolowej? To jest jedna sprawa, druga sprawa miałbym do Pana – dwa miesiące temu może trochę więcej złożyłem do Pana protokoły to co ja przekazałem na Klub „Błękitni” co w tej sprawie ruszyło? Czy to jest jakoś kontrolowane dalej czy nie?. Jeżeli byłaby możliwość jeszcze przed odpustem to przy ulicy Topolowej żeby wykosić pobocza, bo szybko zarasta. Dziękuję

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję Panie Małkiewicz – to jest po prostu nasz obowiązek dbanie, ale tak jak Pan miał rację, że przy biurku możemy sobie opowiadać. Lepiej pojechać w teren i zobaczyć w sumie udało się to zrealizować po wielu latach trzeba powiedzieć po wielu latach. Natomiast co chodzi o ul Topolowa to w tym roku na pewno tych lamp nie będzie to mogę powiedzieć. To trzeba wykonać projekt i dopiero kiedy będzie zrealizowany projekt na pewno wtedy te lampy powstaną w planie na 2018 rok. Co chodzi o to pismo, które Pan złożył oczywiście to pismo jest natomiast jeżeli będzie rozliczany ten klub to ten protokół będzie brany pod uwagę czy takie materiały zostały przekazane czy też nie. Ten protokół jest za który Panu dziękuję, natomiast klub rozlicza tak jak już mówiłem nie Rada, nie Gmina Skępe tylko mogę powiedzieć Starostwo.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Przewodniczący ja wiem, że najlepiej jest patrzeć jeden na drugiego i tak można do końca kadencji i ten problem się nie zakończy. Mówiliście, że ja ten klub doprowadziłem do ruiny to zobaczcie jak poprzednik doprowadził ten klub, czy do ruiny, czy do czegoś jeszcze gorszego, bo ja naprawdę widzę, że 4 lata minie i do tego problemu nie rozwiążecie w ogóle. Tak samo miałem gwarantowane lampy, że będą na pewno zrobione. Można powiedzieć zostało rok kadencji te lampy są przekładane i nie jest zrobione, a zaczyna się niestety jesień. Ja zaproszę jeszcze Pana Przewodniczącego, żeby Pan się ze mną wieczorem przeszedł i zobaczymy jak to wygląda, może wtedy Pan to zrozumie. Naprawdę trzeba tyle prosić, a ludzie z tego osiedla też płacą podatki

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Panie Małkiewicz z całym szacunkiem do Pana i do wszystkich mieszkańców tego osiedla, ale przez tyle lat nie można było załatwić, żeby ta ulica Topolowa była gminna. W tej chwili zostało to załatwione po wielu latach jest ulicą gminną, ale takich ulic, które nie posiadają oświetlenia jest jeszcze w Skępem dosyć dużo i po kolei naprawdę Panie Małkiewicz z całym szacunkiem do wszystkich mieszkańców przede wszystkim tego osiedla, że na pewno będzie to zrealizowane. Natomiast nie mogę powiedzieć i tu żaden z Radnych i nawet Burmistrz nie może powiedzieć, że w tym roku już to będzie zrobione, w ramach możliwości. Natomiast nie ukrywam, czy ktoś tu z obecnych w obecności mnie i tu mojego kolegi powiedział, że Pan doprowadził do ruiny klub sportowy? Nie, ja nic takiego nie słyszałem.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Nie słyszał Pan Przewodniczący?, a Pan Targański to powiedział na sesji, że Pan Małkiewicz doprowadził klub do ruiny, a Pan Targański nie umie teraz swoich kolegów rozliczyć?

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Mam nadzieję, że zostanie klub rozliczy, a sprawy które są potrzebne dla mieszkańców na pewno po kolei będziemy rozwiązywać jeżeli nam pozwolą środki finansowe

Sołtys wsi Ławiczek Pani Jadwiga Orszak

Ja chciałam podziękować Panu Godlewskiemu oraz pozostałym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Skępe że została ta droga wyrównana, bo naprawdę to było ciężko jeździć. Myślę, że i miłośnicy grzybobrania będą też zadowoleni jeszcze raz bardzo dziękuję. A jeszcze po prosiłabym żeby te pobocza poprzycinać między innymi akacje, które bardzo nam zawęziły tą drogę.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Na pewno zostanie to zrobione, ale jeszcze trochę.

Dyrektor SP w Wólce Pani Agnieszka Wykrętowicz

Szanowny Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja chciałabym tutaj na ręce Pana Burmistrza i Pana Sekretarza podziękować za oddelegowanych pracowników, którzy bardzo pomogli przy remoncie, który odbywał się w wakacje była to ogromna pomoc i wyręka dla Pań, które tam pracowały więc tym bardziej taka męska pomoc była nam potrzebna. Dzięki temu ten remont mógł tak sprawnie przejść. Jeszcze raz dziękuję.

Sołtys wsi Żuchowo Pan Wiesław Witkowski

Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo w imieniu mieszkańców chciałbym podziękować, bo po tych ulewach które przeszły za bardzo szybką pomoc w udrożnieniu naszych dróg. Dzięki Gminie i pracownikom między innymi Panu Lucjanowi Stroińskiemu. Na naszym sołectwie nawieziono kamieniem i teraz słyszę, że będzie chodziła równiarka więc prosiłbym, żeby ta równiarka również do nas dotarła, żeby te drogi do tego czasu zimowego jakoś wyglądały. Ja naprawdę na ręce Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego składam podziękowanie dla pracowników – dziękuję, że w taki szybki i skuteczny sposób pomogli udrożnić drogi – dziękuję bardzo.

Prezes Banku Spółdzielczego SGB – Skępe Pani Krystyna Bączkowska

Wszyscy dziękują wobec tego i mnie przypadło w udziale podziękować. Przede wszystkim za ten chodnik który jest zrobiony na ulicy 1 Maja wszystkim Radnym, Panu Burmistrzowi, Radnym Powiatowym, Pani Wicestaroście i Staroście – wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten chodnik jest. Wszyscy są zadowoleni tyle ile ludzi tyle opinii ja jestem zadowolona moi sąsiedzi myślę, że też także bardzo dziękujemy. Chciałam jeszcze podziękować Panu Radnemu Kozłowskiemu który akurat podniósł problem tych nadmiernych prędkości motocyklistów, bo to jest kwestia czasu kiedy będzie wypadek. Wystarczy, że wyleci kot, pies, a nie daj Boże człowiek, czy dziecko matce się wyrwie z ręki z placu zabaw będzie wracała lub znad jeziora i tragedia, bo naprawdę prędkości są ogromne i to nieważne czy to jest po południu czy to jest do południa czy to jest rano czy to jest niedziela czy sobota czy cokolwiek w każdym bądź razie problem jest poruszony i myślę, że będzie to załatwione. Jeszcze jedna rzecz która tak mi się nasunęła. Mamy ławki nad jeziorem, mamy pięknie w Borku doczekaliśmy się już wielu fajnych rzeczy, ale jedna rzecz zwróciła na mnie uwagę. Mamy wspaniałą plantację pokrzyw, która znajduje się za barem „Sprężynki” przy jednej z tych ogrodzonych działek – nie wiem czy to są prywatne. Pokrzywy przerastają wysokość płotu wysokość ogrodzenia w ogóle nie przysparza nam to chyba renomy i należałoby je wykosić, żeby to jakoś wyglądało, bo odpust się zbliża.

Mieszkaniec Pan Krzysztof Barczewski

Panie Sekretarzu nauczeni przypadkami niedawnego kataklizmu – więc pytam się czy ten system SMS-owy będzie skuteczny, bo w Rytlu w powiecie Chojnickim po dwadzieścia godzin była niewydolna łączność czyli nadajnik nie zadziałał czyli moc jego. Może dziś już tak daleko elektronika poszła to jest jedno, bo skoro system padł. Druga sprawa agregaty, które muszą doładować kiedy zerwie linię tam była tragedia kiedy sołtys miejscowości Rytel powiat Chojnice pojechał do Chojnic i kupił inną komórkę, która była w stanie nadawać, informować w sprawie kataklizmu to są te kwestie jeśli robi się coś dzisiaj to trzeba to wysymulować, bo cóż z tego, że mamy, ale nie mamy, bo nie zadziała. Dziękuję

Sekretarz Zbigniew Małkiewicz

Panie Krzysztofie system komunikowania się działa na zasadzie, że my otrzymujemy komunikat z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Następnie z chwilą otrzymania komunikatu dopóki nie mieliśmy takiej możliwości sms-owania to rozpowszechnialiśmy przez naszą stronę i wysyłaliśmy maile do instytucji które takie informacje chciały od nas uzyskiwać. Natomiast ten system SMS będzie działał na tej zasadzie gdzie otrzymujemy powiadomienie z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego powiedzmy o burzy z gradobiciem i wiatrem np. 90 km na godzinę podaje dla przykładu. Poprzez jedno przyciśnięcie klawisza pójdzie informacja do wszystkich tych mieszkańców, którzy wyrażą zgodę na otrzymywanie takich informacji. Natomiast czy nam zadziała czy będzie on wydajny będzie ten system to się okaże Panie Krzysztofie podczas jego pracy. Jeżeli chodzi tutaj o kwestie zasilania to nie mamy większego wpływu i raczej nie będziemy mieli. Będzie to zależało od operatorów sieci komórkowych i tak dalej. Na dzień dzisiejszy wdrażamy zobaczymy jak to wyjdzie i jak zadziała. Ale trzeba przyznać jak to na początku powiedziałem z zadowoleniem Państwu tą informację przekazujemy. Jak wiecie zajmowałem się tymi sprawami i nadal się nimi zajmuję odnośnie zarządzania kryzysowego. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Chciałem tylko jedno zdanie powiedzieć bardzo ważną rzecz zwróciła Pani Prezes Banku na jedną bardzo ważną rzecz. Na prywatnych posesjach, które są nie użytkowane, albo zostały sprzedane i nie ma tak naprawdę właściciela. Staramy się i wysyłamy pisma o uporządkowanie czy o poprawienie wizerunku miejscowości. Tak samo tutaj koło posterunku starego też jest wykoszone poprzez naszych pracowników. Do właścicieli których mamy zlokalizowanych po prostu wysyłamy pismo z prośbą o uporządkowanie danego terenu. Odpowiadając tutaj Panu Zdzisławowi – nie można mówić tak, że przez całą kadencję ulica Topolowa nie została oświetlona. Więc proszę mówić prawdę, że ulica Topolowa nie była własnością Miasta i Gminy Skępe i nie było możliwości żeby zaprojektować oświetlenie. To jest rzecz kluczowa i podstawowa, bo pół kadencji trwały prace, żeby załatwić przejęcie terenu na własność. Udało się to zresztą Pan Adam Godlewski tymi sprawami się zajmował i razem jeździliśmy do Gdańska żeby ten temat załatwić – udało się tak jak wiele innych spraw z koleją, a pozostałe są dalej w dalej trakcie i od tego czasu proszę widzieć proces zmian jakie mogą być na tej ulicy dokonywane. Chciałem przypomnieć, że jest zrobiona ulica Leśna i gdzie jest możliwe będziemy w dalszym ciągu robić.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Burmistrzu ja już na kilku sesjach powtarzałem jeden temat o którym mieszkańcy mówili, że te słupy, które stoją są ich posesjach wyrazili zgodę żeby na tych słupach zrobić oświetlenie. Rozmawiał też Pan z Panem Frymarkiewiczem i Pan Frymarkiewicz miał to już w planach więc to było mówione już na kilku sesjach nie tylko na tej dzisiejszej i dlatego się pytam czy będzie to w tym roku zrobione, czy nie będzie zrobione? Jeżeli ta droga Topolowa została przejęta to jakieś oświetlenie można by było zrobić. Tak jak mówiłem przynajmniej 3 lampy żeby na tej drodze powstały, a później możemy pomyśleć i te lampy przełożyć to nie zostanie zmarnowane. Jeszcze mam jedno pytanie Panie Przewodniczący na ulicy Topolowej po ostatnich ulewach były pozatapiane piwnice czy w tej sprawie zostało coś zrobione?

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Tak ta Pani była i zostało to zrobione.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Jest 10 tyś. na to przeznaczone.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Jeżeli już nie ma więcej pytań – muszę Państwu serdecznie w imieniu Radnych i pracowników Urzędu podziękować za te podziękowania, ale uważam, że jesteśmy od tego żeby pracować, pracować i jeszcze raz pracować.

Pkt 13

Zakończenie.

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
Pan Ryszard Szewczyk słowami

ZAMYKAM XXXVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Skępem
Źródło informacji:Alina Nowakowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2017-09-27 12:56:35
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2017-09-27 12:58:38
Ostatnia zmiana:2017-09-27 12:58:49
Ilość wyświetleń:292