Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała Nr XXXVI/236/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr XXXVI/236/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.[1])) i art. 42 ust. 6 i ust.7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/64/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego na terenie Miasta i Gminy Skępe i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

- „Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli wymienionych w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały”,

2) załącznik wymieniony w pkt 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/236/2017
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf


 

uzasadnienie

W związku z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego w załączniku do niniejszej uchwały zmianie ulega nazwa stanowiska "Wicedyrektor zespołu szkół" na "Wicedyrektor szkoły podstawowej". Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i poz. 1948; Dz. U. z 2017 r., poz. 730 i poz. 935.

Załączniki

uchwała.XXXVI.236.2017.2017-08-30 (340.1kB)    
uchwała.XXXVI.236.2017.2017-08-30 (501.5kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Skępem
Źródło informacji:Ryszard Szewczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2017-09-27 12:55:23
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2017-09-27 12:58:38
Ostatnia zmiana:2017-09-27 12:58:50
Ilość wyświetleń:272