Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała Nr XXXVI/234/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

Uchwała Nr XXXVI/234/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.[1])) oraz  art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznać za bezzasadną skargę na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce, w związku z przekazaniem skargi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

16 sierpnia 2017 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem wpłynęło pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, datowane na dzień 11 sierpnia 2017 r., które Wojewoda Kujawsko-Pomorski zakwalifikował  jako skargę na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce i przekazał zgodnie z właściwością.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem przekazał skargę do Komisji Rewizyjnej celem jej zbadania i przygotowania projektu uchwały rady rozstrzygającej zasadność skargi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446. ze zm.) oraz art. 227 i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 127) do rozpatrzenia skargi na wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych właściwa jest rada gminy.

Skarga dotyczy zarzutów pod adresem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce, a mianowicie: ciągłego, narastającego konfliktu pomiędzy skarżącą a dyrektorem, dokuczania dzieciom skarżącej przez p. A. Wkrętowicz jako nauczyciela, a obecnie dyrektora.

Ponadto skarżąca zarzuca Burmistrzowi, iż posiadał on wiedzę na temat panującej w Szkole Podstawowej w Wólce złej atmosfery pomiędzy rodzicami a dyrektorem, dyrektorem a personelem, itp.

Skarżąca także podniosła o trudnościach związanych z zawarciem kolejnej umowy najmu lokalu ze strony dyrektora.

Po zapoznaniu się ze skargą, z wyjaśnieniami złożonymi przez skarżącą i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce, oraz ustaleniami Komisji Rewizyjnej stwierdzonymi protokołem z posiedzenia z dnia 21 sierpnia 2017 r., Komisja Rewizyjna ustaliła, że zarzuty przedstawione w skardze są w zasadzie tożsame z zarzutami z pisma z 7 sierpnia 2017 r., które wpłynęło na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Jest to pierwsza skarga skarżącej wobec dyrektora złożona na piśmie. Do tej pory zarówno do Burmistrza, jak i do Rady Miejskiej, skarżąca nie zwracała się z prośbą o interwencję na działalność dyrektora. Także skarżąca nie zgłaszała żadnych uwag, co do rzekomego dokuczania dzieciom skarżącej. Zatem bezpodstawne jest twierdzenie skarżącej, iż Burmistrz wiedział o trwającym konflikcie.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż żadne z dzieci skarżącej, nie uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Wólce, więc skarżąca nie jest rodzicem dziecka z tej placówki oświatowej. Ponadto, skarżąca  nie jest także pracownikiem tej szkoły. Wobec powyższego, nie może wyrażać opinii na temat panującego konfliktu w szkole zarówno pomiędzy dyrektorem, a rodzicami lub personelem.

Komisja Rewizyjna także nie dopatrzyła się większych uchybień przy zawieraniu i wykonywaniu umów najmu lokalu przez skarżącą (wykaz zawartych umów stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 21.08.2017 r.), w tym  w zakresie przeprowadzania koniecznych remontów w wynajmowanym lokalu.

Z treści umowy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów wynika uprawnienie, a nawet obowiązek właściciela przeprowadzenia koniecznych remontów lokalu, także wymiany instalacji służących korzystaniu z lokalu oraz bezpieczeństwa mienia lokatorów. Dyrektor szkoły wykonała konieczność wymiany instalacji w wynajmowanym lokalu oraz postępowanie zgodne z ww. regulacjami prawnymi.

W tym stanie rzeczy, skargę należy uznać za bezzasadną.

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i poz. 1948; Dz. U. z 2017 r., poz. 730 i poz. 935.

Załączniki

Uchwała.XXXVI.234.2017.2017-08-30 (174.2kB)    
Uchwała.XXXVI.234.2017.2017-08-30 (230kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Skępem
Źródło informacji:Ryszard Szewczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2017-09-27 12:53:19
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2017-09-27 12:58:38
Ostatnia zmiana:2017-09-27 12:58:50
Ilość wyświetleń:259