Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała Nr XXXVI/233/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza

Uchwała Nr XXXVI/233/2017
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.[1])) oraz  art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznać za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w związku z przekazaniem skargi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

W dniu 3.8.2017 r. wpłynęła do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem skarga Pana Karola B. reprezentowanego przez profesjonalnego pełnomocnika adwokata Marka K. Przedmiotowa skarga została przesłana do Przewodniczącego Rady Miejskiej przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego na podstawie art. 231, w zw. z art. 229 pkt 3 ustawy z 14.6.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) ze względu na naruszenie przepisów o właściwości przez skarżącego.

 

 Skarżący zarzuca nienależyte wykonanie zadań przez Urząd Miasta i Gminy Skępe nazywając urząd organem polegające na unikaniu podjęcia merytorycznej decyzji, odsyłanie sprawy do niewłaściwej instytucji, co w ocenie skarżącego prowadzi do przewlekłości postępowania i naruszenie interesów skarżącego. Skarżący wraz ze skargą wnosi o spowodowanie, aby Urząd Miasta i Gminy w Skępem niezwłocznie wydał decyzję zajmując merytoryczne stanowisko w sprawie polegające na „cofnięciu uprawnień” do zajmowania miejsc pod działalność handlową podczas odpustu w Skępem i „ustalenia”, że miejsca te będą przyznawane wg kolejności zgłoszeń w danym roku. Pełnomocnik skarżącego nie wskazał żadnych podstaw prawnych, na których opiera zarzuty oraz wnioski skargi.

 

 Stan faktyczny, do którego odnosi się skarga przedstawia się następująco. W dniu 15.3.2017 r. skarżący, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wypiek i Sprzedaż Obwarzanków, wystąpił z wnioskiem o dzierżawę placu przy klasztorze oo. Bernardynów w Skępem w dniach 7-8.9.2017 r. pod działalność gospodarczą. W dniu 24.3.2017 r. została wysłana odpowiedź na ww. pismo, którą adresat otrzymał 27.3.2017 r., w której został poinformowany o stanie prawnym odnoszącym się do handlu w czasie odpustu, w tym o podstawach prawnych pobierania opłaty targowej, obowiązkach Miasta i Gminy Skępe w zakresie zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa w czasie odpustu, oraz o braku obowiązku Miasta i Gminy Skępe zapewnienia miejsc handlowych dla wystawców w trakcie odpustu, a także o zwyczajach miejscowych przyjętych w tym zakresie. Z przedmiotowego pisma jednoznacznie wynikało to, że wniosek w zakresie dzierżawy nie może być rozpatrzony zgodnie z żądaniem wnioskodawcy.

 

 Pismem z 29.3. 2017 r. pełnomocnik skarżącego doprecyzował żądania wniosku oraz podniósł dodatkowe argumenty w sprawie. Z pisma pełnomocnika skarżącego wyraźnie wynikało, że żąda w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w celu realizacji wniosku.

 Postanowieniem z 29.4.2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wniosku skarżącego, uzasadniając odmowę brakiem podstaw materialnoprawnych do rozpatrzenia żądania w trybie administracyjnym, co dotyczy każdej sytuacji, w której nie ma przepisu prawnego, na podstawie którego można wydać rozstrzygnięcie w przedmiocie żądania strony. Wniosek skarżącego dotyczył wydzierżawienia gruntu, które nie jest dokonywane w trybie postępowania jurysdykcyjnego zakończonego decyzją administracyjną. Pełnomocnik skarżącego otrzymał postanowienie w dniu 4.5.2017 r. Na postanowienie nie wniesiono zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 7 dni zgodnie z pouczeniem.

 

 W dniu 20.4.2017 r. wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy Skępe kolejny wniosek skarżącego o wydzierżawienie w dniach 7-8.9.2017 r. gruntu przy ul. Klasztornej o powierzchni 15 mb położonego na działce o nr 224/2 (zgodnie z załącznikiem do wniosku), w celu prowadzenia handlu podczas odpustu parafialnego. W treści wniosku wnioskodawca błędnie podał nr działki, która była przedmiotem wniosku zgodnie z załącznikiem graficznym do wniosku (wnioskodawca podał nr 224/2 zamiast 216/26), oraz treścią wniosku, która wyraźnie wskazywała na wolę prowadzenia handlu podczas odpustu parafialnego w dniach 7-8.9.201 r.7, podczas którego handel prowadzony jest na działce o nr 216/26. Ze względu na to, że wniosek dotyczył gruntu należącego do Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, został zgodnie z art. 65 § 1 kpa przesłany wg właściwości do Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, o czym skarżący został poinformowany pismem z 26.4.2017 r.

 

 Ze względu na przedmiot skargi należy uznać, że skarga dotyczy wykonywania zadań przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, a nie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, jak wskazano w skardze.

 

 W odniesieniu do zarzutów skargi należy wskazać, że w przypadku obu wniosków skarżącego podjęte ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Skępe działania zostały zakończone w formalny sposób zgodnie z prawem materialnym i procedurą administracyjną w terminach zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego. O załatwieniu sprawy skarżący był informowany, w tym został pouczony o przysługujących środkach odwoławczych. Skarżący działający przez profesjonalnego pełnomocnika nie zaskarżył sposobu załatwienia sprawy przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe. Obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie w sprawie wniosku skarżącego.

 

 Poste?powanie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w odniesieniu przedmiotu skargi nalez˙y uznac´ za prawidłowe pod wzgle?dem formalnego przestrzegania przepisów prawa oraz uzasadnione zarówno stanem faktycznym sprawy, jak i stanem prawnym.

 

 W tym stanie rzeczy skarge? nalez˙y uznac´ za bezzasadna?.

 

 

 

 


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 i poz. 1948; Dz. U. z 2017 r., poz. 730 i poz. 935.

Załączniki

Uchwała.XXXVI.233.2017.2017-08-30 (172.7kB)    
Uchwała.XXXVI.233.2017.2017-08-30 (229.7kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Skępem
Źródło informacji:Ryszard Szewczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2017-09-27 12:52:27
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2017-09-27 12:58:38
Ostatnia zmiana:2017-09-27 12:58:50
Ilość wyświetleń:228