Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.11.2017.

 

W dniu 05.09.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 600556-N-2017.

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

1.       §10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2017 r. do godz. 10:00 i winno obejmować okres związania ofertą”.

 

2.       §12 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe i winna posiadać oznaczenia:

 

„Oferta – Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce”

 

Nie otwierać przed 16.11.2017 r., godz. 10:15”.

 

3.       §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy przesłać / składać do dnia 16.11.2017 r. do godz. 10:00 na adres siedziby Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. Nr 5 sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skępem”.

 

4.       §13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.11.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, sala nr

 

III. Ogłoszenie o zamówieniu.

 

1.       Sekcja IV: Procedura, pkt IV.1.2) otrzymuje brzmienie:

„Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2017 r. do godz. 10:00 i winno obejmować okres związania ofertą”.

 

2.       Sekcja IV: Procedura, pkt IV.6.2) otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-16, godzina 10:00”.

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Zmiana terminu wprowadzona jest w związku z faktem wpłynięcia wniosków o wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do których ustosunkowanie się wymaga czasu, natomiast udzielone wyjaśnienia mogą być istotne dla prowadzonego postępowania. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą.

 

Skępe, dn. 06.11.2017 r.

 

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.11.2017 na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Wólce zostały złożone 3 oferty:

 

I.        ROSMOSIS - WAWRZYNIAK

Perzyce 46, 63-760 Zduny:

1.       Cena oferty: 2.397.378,02 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 60;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

II.       HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin:

1.       Cena oferty: 2.742.900,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 62;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

III.     Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji Sekulski Janusz

ul. Sucharskiego 8/45, 09-200 Sierpc:

1.       Cena oferty: 2.489.354,73 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 60;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

IV.    Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.845.000,23 zł brutto.

Skępe, 16.11.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1579) Miasto i Gmina Skępe unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr UMiG.271.2.11.2017 na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Skępe, 27.11.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

Załączniki

00.Ogloszenie_o_zamowieniu (170.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.SIWZ (9.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02.Zalacznik_nr_1 (158.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.Zalacznik_nr_2 (100.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04.Zalacznik_nr_3 (94.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
05.Zalacznik_nr_4 (277.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
06.Zalacznik_nr_5.1 (716.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07.Zalacznik_nr_5.2 (510.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
08.Zalacznik_nr_5.3 (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
09.Zalacznik_nr_5.4 (609.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10.Zalacznik_nr_5.5 (699.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.Zalacznik_nr_5.6 (285kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12.Zalacznik_nr_5.7 (703.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13.Zalacznik_nr_5.8 (244.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14.Zalacznik_nr_5.9 (704.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15.Zalacznik_nr_5.10 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16.Zalacznik_nr_5.11 (725.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17.Zalacznik_nr_5.12 (582kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.Zalacznik_nr_5.13 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19.Zalacznik_nr_6.1 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20.Zalacznik_nr_6.2 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21.Zalacznik_nr_6.3 (345kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22.Zalacznik_nr_6.4 (753.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23.Zalacznik_nr_6.5 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24.Zalacznik_nr_6.6 (478.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25.Zalacznik_nr_6.7 (288.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26.Zalacznik_nr_6.8 (776.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27.Zalacznik_nr_6.9 (332.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28.Zalacznik_nr_6.10 (329.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29.Zalacznik_nr_6.11 (324.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30.Zalacznik_nr_6.12 (204.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31.Zalacznik_nr_7.1 (6.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32.Zalacznik_nr_7.2 (892.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33.Zalacznik_nr_7.3 (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34.Zalacznik_nr_7.4 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35.Zalacznik_nr_7.5 (743.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36.Zalacznik_nr_7.6 (134.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37.Zalacznik_nr_7.7 (669.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38.Zalacznik_nr_8.1 (5.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39.Zalacznik_nr_8.2 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40.Zalacznik_nr_8.3 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41.Zalacznik_nr_8.4 (863.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42.Zalacznik_nr_8.5 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43.Zalacznik_nr_8.6 (531.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44.Zalacznik_nr_8.7 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45.Zalacznik_nr_9.1 (410.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46.Zalacznik_nr_9.2 (230.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47.Zalacznik_nr_9.3 (215.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48.Zalacznik_nr_9.4 (340.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49.Zalacznik_nr_9.5 (166.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50.Zalacznik_nr_9.6 (111.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51.Zalacznik_nr_9.7 (139.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52.Zalacznik_nr_9.8 (96kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53.Zalacznik_nr_9.9 (46.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54.Zalacznik_nr_9.10 (75.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55.Zalacznik_nr_9.11 (65.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56.Zalacznik_nr_9.12 (47.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57.Zalacznik_nr_10.1 (159.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58.Zalacznik_nr_10.2 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59.Zalacznik_nr_10.3 (233.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60.Zalacznik_nr_10.4 (673.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
61.Zalacznik_nr_10.5 (736.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62.Zalacznik_nr_10.6 (123.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63.Zalacznik_nr_10.7 (6.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64.Zalacznik_nr_10.8 (563.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65.Zalacznik_nr_10.9 (485.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
66.Zalacznik_nr_10.10 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
67.Zalacznik_nr_11.1 (14.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
68.Zalacznik_nr_11.2 (11.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
69.Zalacznik_nr_11.3 (182.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
70.Zalacznik_nr_11.4 (15.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
71.Zalacznik_nr_11.5 (166.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
72.Zalacznik_nr_12 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
73.Zalacznik_nr_13 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
74.Zalacznik_nr_14.1 (213.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
75.Zalacznik_nr_14.2 (334.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
76.Zalacznik_nr_14.3 (173.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
77.Zalacznik_nr_15 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
78.Zalacznik_nr_16 (148.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
79.Zalacznik_nr_17 (154.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
80.Zalacznik_nr_18 (146.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
81.Zalacznik_nr_19 (135.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
82.Zalacznik_nr_20 (143.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
83.Zalacznik_nr_21 (128.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
84.Zalacznik_nr_22 (134.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
85.Odpowiedz_na_zapytanie_nr_1 (185.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
86.Odpowiedz_na_zapytanie_nr_2 (354.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
87.Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia (65.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
88.Zmiana_SIWZ (256.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
89.Odpowiedz_na_zapytanie_nr_3 (188.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
90.Odpowiedz_na_zapytanie_nr_4 (226.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
91.Informacja_o_zlozonych_ofertach (190.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
92.Uniewaznienie_postepowania (127.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta i Gminy w Skępem
Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2017-10-11 13:30:18
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2017-10-11 15:05:20
Ostatnia zmiana:2017-11-27 14:50:23
Ilość wyświetleń:1006

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij