Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opis:

Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa.

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.8.2017.

 

Ogłoszenie przesłane do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 28.07.2017 r. pod nr referencyjnym 2017-103819.

 

 

Informacja o zamieszczeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniu 01.08.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr  2017/S 145-299511 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.

Zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) od dnia publikacji ogłoszenia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

W nawiązaniu do prośby o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia z dnia 08.08.2017 r. w dniu dzisiejszym udostępniamy opinię jednego z banków potwierdzającą, że Zamawiający nie posiada zaległości finansowych.

 

 

 

Skępe, 16.08.2017 r.

 

W nawiązaniu do prośby o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia z dnia 08.08.2017 r. w dniu dzisiejszym udostępniamy opinię kolejnego z banków potwierdzającą, że Zamawiający nie posiada zaległości finansowych.

 

 

 

Skępe, 24.08.2017 r.

 

W nawiązaniu do prośby o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia z dnia 08.08.2017 r. w dniu dzisiejszym udostępniamy opinię Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu potwierdzającą, że Zamawiający nie posiada zaległości finansowych.

 

 

 

Skępe, 28.08.2017 r.

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.8.2017 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa zostały złożone 4 oferty:

 

I.                    Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

II Regionalne Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy

ul. Gdańska 23, 85-005 Bydgoszcz:

1.       Cena oferty: 1.156.697,28 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.12.2030 r.;

3.       Okres gwarancji: --------------------;

4.       Warunki płatność:  -----------------------------.

 

II.                  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Oddział w Płocku

ul. Miodowa 1, 09-400 Płock:

1.       Cena oferty: 732.233,22 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.12.2030 r.;

3.       Okres gwarancji: --------------------;

4.       Warunki płatność:  -----------------------------.

 

III.                Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe:

1.       Cena oferty: 74.879,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.12.2030 r.;

3.       Okres gwarancji: --------------------;

4.       Warunki płatność:  -----------------------------.

 

IV.                Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Toruniu

ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń:

1.       Cena oferty: 81.635,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.12.2030 r.;

3.       Okres gwarancji: --------------------;

4.       Warunki płatność:  -----------------------------.

 

V.                  Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.051.045,00 zł brutto.

 

 

Skępe, 05.09.2017 r.

 

 

 

 

 

      Piotr Wojciechowski

                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.8.2017 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Oddział w Płocku

ul. Miodowa 1, 09-400 Płock

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

II Regionalne Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy

ul. Gdańska 23, 85-005 Bydgoszcz

Wykonawca wykluczony z postępowania

Oferta odrzucona

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Oddział w Płocku

ul. Miodowa 1, 09-400 Płock

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60 pkt.

Liczba punktów Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych pochodzących z kredytu (T)

30 pkt.

Razem

90 pkt.

3

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

Oferta odrzucona

4

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Toruniu

ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń

Oferta odrzucona

Skępe, 20.09.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.8.2017 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Oddział w Płocku

ul. Miodowa 1, 09-400 Płock

 

Data udzielenia zamówienia: 06.10.2017 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przesłane do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 28.07.2017 r. pod nr referencyjnym 2017-139727.

 

Skępe, 09.10.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

00.00.Ogloszenie_o_zamowieniu_przeslane_do_publikacji (133.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
00.01.Ogloszenie_o_zamowieniu_zamieszczone_w_DUUE (133.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.SIWZ (7.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02.Zalacznik_nr_1 (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.Zalacznik_nr_2 (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04.Zalacznik_nr_3 (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
05.Zalacznik_nr_4 (56.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
06.Zalacznik_nr_5 (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07.Zalacznik_nr_6 (53.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
08.Zalacznik_nr_7 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
09.Zalacznik_nr_8 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10.Zalacznik_nr_9 (727.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.Zalacznik_nr_10 (607.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12.Zalacznik_nr_11 (48.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13.Zalacznik_nr_12 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14.Zalacznik_nr_13 (647.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15.Zalacznik_nr_14 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16.Zalacznik_nr_15 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17.Zalacznik_nr_16 (900.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.Zalacznik_nr_17 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19.Zalacznik_nr_18 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20.Zalacznik_nr_19 (970.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21.Zalacznik_nr_20 (881.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22.Zalacznik_nr_21 (873.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23.Zalacznik_nr_22 (886kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24.Zalacznik_nr_23 (881.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25.Zalacznik_nr_24 (881.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26.Zalacznik_nr_25 (889.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27.Zalacznik_nr_26 (617.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28.Zalacznik_nr_27 (763.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29.Zalacznik_nr_28 (767.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30.Zalacznik_nr_29 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31.Zalacznik_nr_30 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32.Zalacznik_nr_31 (177.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33.Zalacznik_nr_32 (175kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34.Zalacznik_nr_33 (103.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35.Zalacznik_nr_34 (101.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36.Zalacznik_nr_35 (136kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37.Zalacznik_nr_36 (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38.Zalacznik_nr_37 (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39.Zalacznik_nr_38 (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40.Odpowiedz_na_zapytaie_nr_1 (514.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41.Zaswiadczenie_ZUS (129.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42.Zaswiadczenie_US (730.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43.Informacja_dot_zaangazowan_jednostki (245.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44.Odpowiedz_na_zapytanie_nr_2 (354.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45.Odpowiedz_na_zapytanie_nr_3 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46.Opinia_bankowa_nr_1 (162.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47.Odpowiedz_na_zapytanie_nr_4 (385.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48.Opinia_RIO_splata_kredytu (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49.Opinia_bankowa_nr_2 (219.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50.Opinia_WFOŚiGW (208.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51.Odpowiedz_na_zapytanie_nr_5 (162.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52.Opinia_RIO_z_wykonania_budzetu (912.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53.Informacja_o_zlozonych_ofertach (211.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54.Ogloszenie_o_wyborze_oferty (257.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55.Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_wyslane_do_publikacji (120.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56.Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_opublikowane (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta i Gminy w Skępem
Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2017-07-28 09:21:33
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2017-07-28 09:22:30
Ostatnia zmiana:2017-10-12 09:18:20
Ilość wyświetleń:954

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij