Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.3.2017.

 

W dniu 23.05.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 514394-N-2017.

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

We wzorze umowy (załącznik nr 4) wprowadza się następujące zmiany.

 

1.    Zmianie ulega numeracja pkt 4 ust. 2 §1, który otrzymuje numerację pkt 3;

2.    Zmianie ulega brzmienie §2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: do 15.11.2017 r.”;

3.    Zmianie ulega numeracja ust. 13-26 §7, które otrzymują numerację ust. 12-25;

4.    Zmianie ulega brzmienie §16 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego jako należycie wykonanego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 15 ust. 11 pkt. 3). bądź w przypadku stwierdzenia wad i usterek protokołem, o którym mowa w § 15 ust. 12 pkt. 6). Zwolnienie 30 % zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, o którym mowa w § 17 ust. 1 umowy”;

5.    Zmianie ulega brzmienie §17 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Okres rękojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-montażowe wynosi …….. miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bądź protokołu, o którym mowa w §15 ust. 12 pkt. 6), natomiast okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe wynosi ……… miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, bądź protokołu, o którym mowa w §15 ust. 12 pkt. 6)”;

6.    Zmianie ulega brzmienie §18 ust. 1 pkt 5, który otrzymuje brzmienie: „za wprowadzenie podwykonawcy na teren robót niezgodnie z postanowieniami § 20 i § 21 – w wysokości 10.000,00 zł, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie podwykonawcy spowodowane było koniecznością natychmiastowego działania w celu zapobieżenia katastrofie lub w celu uniknięcia strat”;

7.    Zmianie ulega brzmienie §19 ust. 1 pkt 10, który otrzymuje brzmienie: „w przypadkach wskazanych w § 15 ust. 12 pkt. 1, 3 i 4”.

 

 

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą. Jednocześnie termin składania ofert nie ulega zmianie. Na stronie zamieszczony zostaje również poprawiony załącznik numer 4.

 

 

Skępe, dn. 24.05.2017 r.

 

 

 

                                                                                                   Piotr Wojciechowski

                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Modernizację hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.3.2017 na Modernizację hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem została złożona 1 oferta:

 

I.        Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O.

ul. Budownictwo Ogólne

Stanisław Brzęczkowski

ul. Dolna 12, 87-800 Włocławek:

1.       Cena oferty: 3.777.246,70 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 15.11.2017 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatność: Termin płatności faktury – 30 dni, pozostałe warunki płatności zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.       Zakład Obsługi Budownictwa i Inwestycji

Sekulski Janusz

ul.  Sucharskiego 8/45, 09-200 Sierpc:

1.       Cena oferty: 3.800.000,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 15.11.2017 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatność: Termin płatności faktury – 30 dni, pozostałe warunki płatności zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.     WIKSBUD sp. z o.o.

ul. Okrzei 7, 87-600 Lipno:

1.       Cena oferty: 3.585.078,54 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 15.11.2017 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatność: Termin płatności faktury – 30 dni, pozostałe warunki płatności zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

IV.    Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.900.000,00 zł brutto.

Skępe, 06.06.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr UMiG.271.2.3.2017 na Modernizację hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Skępe, 09.06.2017 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

Załączniki

00. Ogloszenie_o_zamowieniu (163.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
00.01. Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia (65.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.SIWZ (9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02.Zalacznik_nr_1 (73.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.Zalacznik_nr_2 (78.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04.Zalacznik_nr_3 (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
05.01.Zalacznik_nr_4_zmieniony_od_24.05 (178kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
05.Zalacznik_nr_4 (177.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
06.Zalacznik_nr_5_1 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07.Zalacznik_nr_5_2 (558.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
08.Zalacznik_nr_5_3 (5.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
09.Zalacznik_nr_5_4 (322.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10.Zalacznik_nr_5_5 (211.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.Zalacznik_nr_5_6 (217.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12.Zalacznik_nr_5_7 (163.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13.Zalacznik_nr_5_8 (293.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14.Zalacznik_nr_5_9 (356.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15.Zalacznik_nr_5_10 (811.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16.Zalacznik_nr_5_11 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17.Zalacznik_nr_6_1 (7.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.Zalacznik_nr_6_2 (431.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19.Zalacznik_nr_6_3 (603.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20.Zalacznik_nr_6_4 (820.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21.Zalacznik_nr_6_5 (249.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22.Zalacznik_nr_6_6 (403.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23.Zalacznik_nr_6_7 (339.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24.Zalacznik_nr_6_8 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25.Zalacznik_nr_6_9 (439.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26.Zalacznik_nr_7_1 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27.Zalacznik_nr_7_2 (503.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28.Zalacznik_nr_7_3 (328.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29.Zalacznik_nr_7_4 (364.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30.Zalacznik_nr_7_5 (352kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31.Zalacznik_nr_8_1 (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32.Zalacznik_nr_8_2 (276.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33.Zalacznik_nr_8_3 (243.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34.Zalacznik_nr_9 (484.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35.Zalacznik_nr_10 (70.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36.Zalacznik_nr_11 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37.Zalacznik_nr_12_1 (150.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38.Zalacznik_nr_12_2 (640.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39.Zalacznik_nr_12_3 (172.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40.Zalacznik_nr_12_4 (54.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41.Zalacznik_nr_12_5 (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42.Zalacznik_nr_12_6 (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43.Zalacznik_nr_12_7 (865.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44.Zalacznik_nr_12_8 (795.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45.Zalacznik_nr_12_9 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46.Zalacznik_nr_12_10 (49.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47.Zalacznik_nr_12_11 (521.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48.Zalacznik_nr_12_12 (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49.Zalacznik_nr_12_13 (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50.Zalacznik_nr_12_14 (75.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51.Zalacznik_nr_12_15 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52.Zalacznik_nr_12_16 (217.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53.Zalacznik_nr_12_17 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54.Zalacznik_nr_12_18 (14MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55.Zalacznik_nr_12_19 (663.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56.Zalacznik_nr_12_20 (78.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57.Zalacznik_nr_13 (57.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58.Zalacznik_nr_14 (63.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59.Zalacznik_nr_15 (55.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60.Zalacznik_nr_16 (44.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
61.Zalacznik_nr_17 (52.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62.Zalacznik_nr_18 (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63.odpowiedz_na_zapytanie_nr_1 - bip (496kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64.informacja_o_zlozonych_ofertach (213.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65.uniewaznienie_postępowania (121.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta i Gminy w Skępem
Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2017-05-23 13:34:40
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2017-05-23 13:48:42
Ostatnia zmiana:2017-06-09 13:59:49
Ilość wyświetleń:1009

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij