Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.07.2016 – 31.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.07.2016 – 31.12.2016

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.5.2016.

 

W dniu 31.05.2016 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 60521 - 2016.

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

§ 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ust. 1 pkt 1

otrzymuje brzmienie:

Przejęcie oraz przetransportowanie na swój koszt wszystkich wyłapanych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Skępe do dnia 30.06.2016 r., aktualnie znajdujących się pod opieką firmy Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź , filia Wojtyszki 18 –ok. 48 szt.

ust. 1 pkt 4

otrzymuje brzmienie:

Przeprowadzanie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt.

W przypadku pogryzienia, dostarczenie zwierzęcia na obserwację w kierunku wścieklizny do placówki wyznaczonej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipnie [właściwość terytorialna dla Miasta i Gminy Skępe] oraz w przypadku nie stwierdzenia objawów chorobowych odbiór zaszczepionego zwierzęcia z obserwacji i przewiezienie go do Schroniska dla zwierząt.

ust. 1 pkt 5

otrzymuje brzmienie:

Prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie Miasta i Gminy Skępe w sposób polegający w szczególności na opisaniu danego zwierzęcia (rasa, maść, wielkość i nr czip), daty jego przyjęcia, daty i sposobu opuszczenia Schroniska i przekazywanie jej raz w miesiącu, łącznie z fakturą za wykonane usługi.

ust. 1 pkt 8

otrzymuje brzmienie:

Poszukiwanie osób chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami poprzez zamieszczanie ich zdjęć na stronie Schroniska w zakładce noworzybyłe psy i koty, przekazywanie zdjęć nowoprzybyłych zwierząt do Urzędu Gminy  (na koniec miesiąca, wraz z fakturą) w celu zamieszczenia ich na stronie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

ust. 1 pkt 9

otrzymuje brzmienie:

Informowanie Zamawiającego o każdym przypadku wyjścia zwierzęcia (oddania do adopcji, upadku poprzez dołączanie [w przypadku wystąpienia] do faktury miesięcznej odpowiedniego zestawienia.

 

Wzór umowy (załącznik nr 8)

§2 ust. 1 pkt 1

otrzymuje brzmienie:

Przejęcie oraz przetransportowanie na swój koszt wszystkich wyłapanych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Skępe do dnia 30.06.2016 r., aktualnie znajdujących się pod opieką firmy Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź , filia Wojtyszki 18 –ok. 48 szt.

§2 ust. 1 pkt 4

otrzymuje brzmienie:

Przeprowadzanie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt.

W przypadku pogryzienia, dostarczenie zwierzęcia na obserwację w kierunku wścieklizny do placówki wyznaczonej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipnie [właściwość terytorialna dla Miasta i Gminy Skępe] oraz w przypadku nie stwierdzenia objawów chorobowych odbiór zaszczepionego zwierzęcia z obserwacji i przewiezienie go do Schroniska dla zwierząt.

§2 ust. 1 pkt 5

otrzymuje brzmienie:

Prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie Miasta i Gminy Skępe w sposób polegający w szczególności na opisaniu danego zwierzęcia (rasa, maść, wielkość i nr czip), daty jego przyjęcia, daty i sposobu opuszczenia Schroniska i przekazywanie jej raz w miesiącu, łącznie z fakturą za wykonane usługi.

§2 ust. 1 pkt 8

otrzymuje brzmienie:

Poszukiwanie osób chętnych do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami poprzez zamieszczanie ich zdjęć na stronie Schroniska w zakładce nowoprzybyłe psy i koty, przekazywanie zdjęć nowoprzybyłych zwierząt do Urzędu Gminy  (na koniec miesiąca, wraz z fakturą) w celu zamieszczenia ich na stronie Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

§2 ust. 1 pkt 9

otrzymuje brzmienie:

Informowanie Zamawiającego o każdym przypadku wyjścia zwierzęcia (oddania do adopcji, upadku poprzez dołączanie [w przypadku wystąpienia] do faktury miesięcznej odpowiedniego zestawienia.

§4 ust. 1

usunięty

§4 ust. 2

usunięty

§4 ust. 3

Otrzymuje numerację §4

§7 pkt 5

otrzymuje brzmienie:

Za pobyt i utrzymanie jednego zwierzęcia w schronisku - …………………………., za każdą rozpoczętą dobę, do końca pobytu zwierzęcia w schronisku.

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą. Jednocześnie termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Skępe, dn. 06.06.2016 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.07.2016 – 31.12.2016

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.5.2016 na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.07.2016 – 31.07.2016 została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemiński
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno- Szkoleniowo - Adopcyjne
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 82-411 Łódź

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno- Szkoleniowo – Adopcyjne, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 82-411 Łódź spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin płatności

Razem

1

Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno- Szkoleniowo - Adopcyjne

ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 82-411 Łódź

95,00 pkt.

5,00 pkt.

100,00 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1 lit. a ustawy.

Skępe, 14.06.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.07.2016 – 31.12.2016

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.5.2016 na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.07.2016 – 31.12.2016

zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemiński
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno- Szkoleniowo - Adopcyjne
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 82-411 Łódź

 

Data udzielenia zamówienia: 27.06.2016 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w dniu 05.07.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 118541-2016

 

 

Skępe, 05.07.2016 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

00.00.Ogloszenie_o_zamowieniu (130.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.01.SIWZ_IDW (6.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.01.SIWZ_IDW_obowiazaujacy_od_06.06.2016 (6.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.02.Zalacznik_1 (104.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.03.Zalacznik_2 (61.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.04.Zalacznik_3 (66.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.05.Zalacznik_4 (69.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.06.Zalacznik_5 (72.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.07.Zalacznik_6 (73.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.08.Zalacznik_7 (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.09.Zalacznik_8 (64.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.09.Zalacznik_8_obowiazaujacy_od_06.06 (65.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz_na_zapytanie_nr_1_bip (80.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie_o_udzielenie_zamówienia (112.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o wyborze oferty (247.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana_SWIZ_od_06.06.2016 (512.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta i Gminy w Skępem
Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2016-05-31 11:36:07
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2016-05-31 11:37:24
Ostatnia zmiana:2016-07-05 10:32:57
Ilość wyświetleń:1090

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij