Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opis:

Przedmiot: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla następujących przedsięwzięć:

1) Budowa Stacji Uzdatniania Wody  Skępem;

2) Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce;

3) Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe;

4) Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo.

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.6.2015.

 

W dniu 08.07.2015 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w

Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 169984 - 2015.

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

 

Formularz oferty (załącznik nr 1)

 

ust. 4 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

Zamówienie wykonamy w terminie

Część I:

w ciągu…………tygodni od dnia podpisania umowy wraz z uzyskaniem w tym terminie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Część II:

w ciągu…………tygodni od dnia podpisania umowy wraz z uzyskaniem w tym terminie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Część III:

w ciągu…………tygodni od dnia podpisania umowy wraz z uzyskaniem w tym terminie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Część IV:

w ciągu…………tygodni od dnia podpisania umowy wraz z uzyskaniem w tym terminie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Składając ofertę należy stosować zmieniony formularz oferty.

 

 

Pozostałe zapisy SIWZpozostają bez zmian. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą. Jednocześnie w związku z faktem, iż wniesione zmiany nie skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

 

Skępe, dn. 16.07.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

 

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 13.07.2015 r. Zamawiający  zamieszcza załącznik graficzny z orientacyjną lokalizacja sieci wodociągowej do zaprojektowania

 

 

Skępe, dn. 17.07.2015 r.

                                                                                                     Piotr Wojciechowski

                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla następujących przedsięwzięć:

 

     Część I - Budowa Stacji Uzdatniania Wody  Skępem;

     Część II - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce;

     Część III - Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe;

     Część IV - Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.6.2015 na przetargu nieograniczone na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla następujących przedsięwzięć:

     Część I - Budowa Stacji Uzdatniania Wody  Skępem;

     Część II - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce;

     Część III - Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe;

     Część IV - Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo.

została wybrane oferty następujących Wykonawców:

 

Część I - Budowa Stacji Uzdatniania Wody  Skępem:

Konsorcjum:
1) P.W. WIMEX Wiesława Biernacka, ul. Albatrosowa 11, 87-436 Bydgoszcz;
2) Hydroterm Zygmunt Biernacki, ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Konsorcjum:

1) P.W. WIMEX Wiesława Biernacka, ul. Albatrosowa 11, 87-436 Bydgoszcz;

2) Hydroterm Zygmunt Biernacki, ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz

spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin realizacji

Razem

2

Konsorcjum:

1) P.W. WIMEX Wiesława Biernacka, ul. Albatrosowa 11, 87-436 Bydgoszcz;

2) Hydroterm Zygmunt Biernacki, ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz

95,00 pkt.

4,17 pkt.

99,17 pkt.

3

Zakład projektowania I Realizacji Inwestycji s.c., ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź

70,08 pkt.

5,00 pkt.

75,08 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1 lit. a ustawy.

Część II - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce:

Konsorcjum:
1) P.W. WIMEX Wiesława Biernacka, ul. Albatrosowa 11, 87-436 Bydgoszcz;
2) Hydroterm Zygmunt Biernacki, ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Konsorcjum:

1) P.W. WIMEX Wiesława Biernacka, ul. Albatrosowa 11, 87-436 Bydgoszcz;

2) Hydroterm Zygmunt Biernacki, ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz

spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin realizacji

Razem

2

Konsorcjum:

1) P.W. WIMEX Wiesława Biernacka, ul. Albatrosowa 11, 87-436 Bydgoszcz;

2) Hydroterm Zygmunt Biernacki, ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz

95,00 pkt.

4,17 pkt.

99,17 pkt.

3

Zakład projektowania i Realizacji Inwestycji s.c., ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź

45,44 pkt.

5,00 pkt.

50,44 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1 lit. a ustawy.

 

Część III - Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Części III - Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe, w związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Część IV - Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Części IV - Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo, w związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Skępe, 31.07.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla następujących przedsięwzięć:

Część I - Budowa Stacji Uzdatniania Wody  Skępem;

Część II - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce.

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,  poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.6.2015 na Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Część I - Budowa Stacji Uzdatniania Wody  Skępem:

Konsorcjum:
1) P.W. WIMEX Wiesława Biernacka, ul. Albatrosowa 11, 87-436 Bydgoszcz;
2) Hydroterm Zygmunt Biernacki, ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz

Data udzielenia zamówienia: 07.08.2015 r.

 

Część II - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce:

Konsorcjum:
1) P.W. WIMEX Wiesława Biernacka, ul. Albatrosowa 11, 87-436 Bydgoszcz;
2) Hydroterm Zygmunt Biernacki, ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz

Data udzielenia zamówienia: 07.08.2015 r.

 

Skępe, 08.02.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Załączniki

00.01.Ogloszenie (105.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.01.SIWZ_IDW (11.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.02.Zalacznik_1_zmieniony (25.7kB) Zapisz dokument  
01.03.Zalacznik_2 (22.5kB) Zapisz dokument  
01.03.Zalacznik_2 (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.04.Zalacznik_3 (24kB) Zapisz dokument  
01.04.Zalacznik_3 (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.05.Zalacznik_4 (23.7kB) Zapisz dokument  
01.05.Zalacznik_4 (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.06.Zalacznik_5 (22.6kB) Zapisz dokument  
01.06.Zalacznik_5 (41.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.07.Zalacznik_6 (21.2kB) Zapisz dokument  
01.07.Zalacznik_6 (42.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.08.Zalacznik_7 (21.5kB) Zapisz dokument  
01.08.Zalacznik_7 (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.09.Zalacznik_8 (45.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.10.Zalacznik_9 (117.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01_02_Zalacznik_1_zmieniony (47.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz_na_zapytanie_nr_1 (217.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz_na_zapytanie_nr_2 (47.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
orientacja_wodociag (349.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SUW_Skepe_st_nr_1 (368.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SUW_Skepe_st_nr_2 (192.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SUW_Skepe_st_nr_4 (368.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SUW_Wolka_st_nr_1 (196.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SUW_Wolka_st_nr_2 (203.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana SIWZ (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta i Gminy w Skępem
Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2015-07-08 15:06:24
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2015-07-08 15:11:19
Ostatnia zmiana:2016-02-08 11:24:24
Ilość wyświetleń:1879
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij