Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+318,5 do km 368+500 oraz od km 368+634 do km 368+919,2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+318,5 do km 368+500 oraz od km 368+634 do km 368+919,2

 

Przedmiot: Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+318,5 do km 368+500 oraz od km 368+634 do km 368+919,2.

Numer sprawy: UMiG.271.2.3.2015.

W dniu 06.05.2015 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 104444-2015

 

 

W związku z powtarzającymi się prośbami niniejszym zamieszczamy formularz oferty wraz z załącznikami w formie edytowalnej.

 

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu sposób:


Ogłoszenie o zamówieniu:

Pkt. III.3.2. otrzymuje brzmienie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże roboty budowlane prawidłowo wykonane (ukończone) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej lub kilku (maksymalnie trzech) robót budowlanych obejmujących roboty polegającej na budowie dróg, chodników, parkingów w technologii kostki brukowej wraz z wykonanie podbudowy o powierzchni minimum 300 m2 (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy - wyszczególnionych w § 7 IDW. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek Wykonawca spełnia.

 

Niniejsza  zmiana nie stanowi zmiany warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a jedynie prostuje błędny zapis w ogłoszeniu i nie jest wymagany czas na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, a zatem nie ma podstaw do przedłużenia terminu składania ofert.

 

Skępe, 19.05.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+318,5 do km 368+500 oraz od km 368+634 do km 368+919,2

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.3.2015 na Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+318,5 do km 368+500 oraz od km 368+634 do km 368+919,2 została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Budowlano – handlowo – Usługowe
Paweł Piekarski
Lubanie 37B, 87-732 Lubanie

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlano – handlowo – Usługowe Paweł Piekarski, Lubanie 37B, 87-732 Lubanie  spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
okres gwarancji

Razem

1

Biuro Projektów i Inwestycji PROBUD s.c.

ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc

Oferta odrzucona

2

F.H.U. Ryszard Wiśniewski

ul. Sierpecka 76, 87-630 Skępe

87,33 pkt.

5,00 pkt.

92,33 pkt.

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

83,98 pkt.

5,00 pkt.

88,98 pkt.

4

Zakład Drogowo – Mostowy „DROMOST”

ul. Włocławska 18A/18, 87-600 Lipno

72,13 pkt.

5,00 pkt.

77,13 pkt.

5

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo – Usługowe Paweł Piekarski

Lubanie 37B, 87-732 Lubanie

95,00 pkt.

5,00 pkt.

100,00 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 1, pkt 1 ustawy.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+318,5 do km 368+500 oraz od km 368+634 do km 368+919,2

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,  poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.3.2015 na Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+318,5 do km 368+500 oraz od km 368+634 do km 368+919,2 zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo – Usługowe
Paweł Piekarski
Lubanie 37B, 87-732 Lubanie

 

Data udzielenia zamówienia: 18.06.2015 r.

 

 

Skępe, 05.08.2015 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

00.00.Ogloszenie_zamieszczone_w_Biuletynie_zamowien_publicznych_06_05_0215 (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
00.01.Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_zamieszczone_w_Biu (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.01.SIWZ_IDW (8.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.02.Zalacznik_1_FORMULARZ_OFERTY (41.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.02.Zalacznik_1_FORMULARZ_OFERTY (26kB) Zapisz dokument  
01.03.Zalacznik_2_OŚWIADCZENIE_WARUNKI (20.5kB) Zapisz dokument  
01.03.Zalacznik_2_OŚWIADCZENIE_WARUNKI (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.04.Zalacznik_3_WYKAZ_ROBÓT_BUDOWLANYCH (21.1kB) Zapisz dokument  
01.04.Zalacznik_3_WYKAZ_ROBÓT_BUDOWLANYCH (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.05.Zalacznik_4_WYKAZ_OSÓB (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.05.Zalacznik_4_WYKAZ_OSÓB (22kB) Zapisz dokument  
01.06.Zalacznik_5_OŚWIADCZENIE_WYKLUCZENIE (18.8kB) Zapisz dokument  
01.06.Zalacznik_5_OŚWIADCZENIE_WYKLUCZENIE (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.07.Zalacznik_6_WYKAZ_PODWYKONAWCY (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.07.Zalacznik_6_WYKAZ_PODWYKONAWCY (20.6kB) Zapisz dokument  
01.08.Zalacznik_7_PRZYNALEZNOSC_DO_GRUPY_KAPITALOWEJ (20.6kB) Zapisz dokument  
01.08.Zalacznik_7_PRZYNALEŻNOŚĆ_DO_GRUPY_KAPITAŁOWEJ (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.09.Zalacznik_8_WZÓR_UMOWY (94.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.10.Zalacznik_9_do_umowy_Wzor_karty_gwarancyjnej (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.11.Zalacznik_10_dokumentacja proejktowa_01 (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.12.Zalacznik_10_dokumentacja proejktowa_02 (371.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.13.Zalacznik_10_dokumentacja proejktowa_03 (102.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.14.Zalacznik_10_dokumentacja proejktowa_04 (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.15.Zalacznik_10_dokumentacja proejktowa_05 (14.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.16.Zalacznik_10_dokumentacja proejktowa_06 (700.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.17.Zalacznik_10_dokumentacja proejktowa_07 (434.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.18.Zalacznik_10_dokumentacja proejktowa_08 (365kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.19.Zalacznik_10_dokumentacja proejktowa_09 (363.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.20.Zalacznik_10_dokumentacja proejktowa_10 (270.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.21.Zalacznik_10_dokumentacja proejktowa_11 (216.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.22.Zalacznik_10_dokumentacja proejktowa_12 (141kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.23.Zalacznik_10_dokumentacja proejktowa_13 (90.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.24.Zalacznik_10_dokumentacja proejktowa_14 (122kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.25.Zalacznik_10_dokumentacja proejktowa_15 (406.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.26.Zalacznik_10_dokumentacja proejktowa_26 (252.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.27.Zalacznik_10_dokumentacja proejktowa_17 (125.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.28.Zalacznik_11_stwiorb_01 (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.29.Zalacznik_11_stwiorb_02 (13.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.30.Zalacznik_11_stwiorb_03 (105.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.31.Zalacznik_11_stwiorb_04 (37.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.32.Zalacznik_11_stwiorb_05 (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.33.Zalacznik_11_stwiorb_06 (91.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.34.Zalacznik_11_stwiorb_07 (132.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.35.Zalacznik_11_stwiorb_08 (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.36.Zalacznik_11_stwiorb_09 (46.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.37.Zalacznik_11_stwiorb_10 (40.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.38.Zalacznik_11_stwiorb_11 (46.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.39.Zalacznik_11_stwiorb_12 (97.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.40.Zalacznik_11_stwiorb_13 (51.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.41.Zalacznik_11_stwiorb_14 (58.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.42.Zalacznik_11_stwiorb_15 (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.43.Zalacznik_12_kosztorys_nakladczy (31.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta i Gminy w Skępem
Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2015-05-06 12:10:21
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2015-05-06 12:12:23
Ostatnia zmiana:2015-08-05 12:18:00
Ilość wyświetleń:1610

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij