Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek, Likiec

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Marian Gabryszewski – pokój nr 17 – tel. 54 287-85-34, Krzysztof Jaworski - pokój nr 13, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

 

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek, Likiec o następujących parametrach:

1) sieć rozdzielcza z rur PCV o śr.

2) przyłącza obiektowe                                                        - 6.748 mb

  w tym:

a) przyłącza z rur PE o śr. 50 mm                                     - 1.880 mb

b) przyłącza z rur PE o śr. 40 mm                                     - 2.473 mb

c) przyłącza z rur PE o śr. 32 mm                                     - 2.395 mb

3) liczba przyłączy obiektowych:                                           - 105 szt.

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

1) 45230000-8– roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.

3. Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach:

1) Etap I – wartość wykonanych robót nie może przekroczyć 1.000.000,00 zł netto z planowanym terminem zakończenia na wrzesień 2014 r., którego zakończenie zostanie potwierdzone dokonaniem czynności odbioru częściowego;

2) Etap II –planowany termin zakończenia na kwiecień 2015 r., którego zakończenie zostanie potwierdzone dokonaniem czynności odbioru końcowego;

3) Podane powyżej informacje muszą zostać uwzględnione w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do oferty;

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, zza uprzednią zgodą Wykonawcy modyfikacji terminów wykonania poszczególnych etapów.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do SIWZ. Przedmiary robót (kosztorys nakładczy) ma charakter pomocniczy w stosunków do dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i służy Wykonawcy wyłącznie do skalkulowania ceny oferty.

5. Zadanie będące przedmiotem zamówienia współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

7. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczanie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

8. Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając na względzie mienie Zamawiającego i własne.

9. Wykonawca a trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

10. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów.

11. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem prac przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.

12. Usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbiorów zgodnie z postanowieniami umowy.

13. Wykonania dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 4 (czterech) egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym typu CD. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe utworzone w ogólnodostępnych edytorach tekstu, arkusze obliczeniowe utworzone w ogólnodostępnych arkuszach kalkulacyjnych, rysunki w formacie *pdf.

14. Kompletowania w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów, jak i kompletu dokumentów potrzebnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz złożeniu przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

15. uzupełnianie dokumentów/wyjaśniania zapisów na żądanie organu wydającego pozwolenie na użytkowanie oraz w kontrolach związanych z zakończeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na użytkowanie.

16. Wykonawca zawrze ubezpieczenie na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR.

Ubezpieczenie ważne będzie nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego i obejmować będzie:

1) odpowiedzialność cywilną kontraktową w związku z realizacją niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż pełna wartość prac określonych umową;

2) odpowiedzialność cywilną deliktową z tytułu prowadzonej działalności.

Umowy i polisy ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu. W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu dowody ich opłacenia nie później niż 7 dni od daty ich wymagalności.

Umowy ubezpieczenia zapewnią wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.

Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartej umowy ubezpieczenia, lub nie przedstawi Zamawiającemu w terminie dowodu na jej zawarcie/opłacenia składki, to Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia takiej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, a koszty jej zawarcia potrąci z wierzytelnościami Wykonawcy lub pokryje jej koszty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Jakiekolwiek podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, przedmiarze nazwy własne są przykładowe, zaś ewentualne wskazanie przez Zamawiającego producenta lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 kwietnia 2015 r.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

8.1.1.1. Zamawiający nie stawiała szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę ogólnego warunku w tym zakresie Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentu wymienionego w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegającej na budowie sieci wodociągowej (sieć rozdzielcza łącznie z przyłączami) o długości minimum 27 km (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami).

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.1. Zamawiający nie stawiała szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę ogólnego warunku w tym zakresie Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentu wymienionego w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.2. dysponowanie min. 1 osobą - kierownikiem budowy – posiadającym:

8.1.3.2.1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

8.1.3.2.2. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy;

8.1.3.2.3. doświadczenie w realizacji co najmniej jednego zadania porównywalnego z przedmiotem zamówienia tj. z zakresu budowy sieci wodociągowej (sieć rozdzielcza łącznie z przyłączami) o długości minimum 27 km.

8.1.3.3. wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia, i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394);

8.1.3.4. posiadane przez kierownika budowy uprawnienia w wymaganym zakresie powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409) oraz aktualnym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, ze zm.);

8.1.3.5. zamawiający uzna osobę, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowanie zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniającą przedmiotowy warunek.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1., ppkt 3.3. oraz ppkt 3.4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- w celu potwierdzenia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca musi udokumentować:

8.1.4.1. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł;

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1. oraz ppkt 3.5. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.1.4.2. posiadane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 1.000.000,00 zł.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1. oraz ppkt 3.6. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.3. Zamawiający odrzuca ofertę która:

8.3.1. jest niezgodna z ustawą;

8.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8.3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8.3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

8.3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

8.3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

9. Informacja na temat wadium: 30.000,00 zł.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

 

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 10.02.2014 r. do godz. 13:00.

 

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu podstawowemu.

 

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.01.2014 r. pod numerem 22986 - 2014.

 

 

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

ZMIANA SIWZ

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2007 roku (Dz.U. Nr 113, poz. 759, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenia o zmówieniu oraz wybranych załączników do SIWZ w następujący sposób:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Zmieniony zostaje pkt 4.1., który otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek, Likiec o następujących parametrach:

1) sieć rozdzielcza z rur PCV o śr. 110 mm                             - 20.727 mb

2) przyłącza obiektowe                                                        - 6.748 mb

  w tym:

a) przyłącza z rur PE o śr. 50 mm                                     - 1.880 mb

b) przyłącza z rur PE o śr. 40 mm                                     - 2.473 mb

c) przyłącza z rur PE o śr. 32 mm                                     - 2.395 mb

3) liczba przyłączy obiektowych:                                           - 105 szt.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Zmieniony zostaje pkt III.1., który otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek, Likiec o następujących parametrach:

1) sieć rozdzielcza z rur PCV o śr. 110 mm                             - 20.727 mb

2) przyłącza obiektowe                                                        - 6.748 mb

  w tym:

a) przyłącza z rur PE o śr. 50 mm                                     - 1.880 mb

b) przyłącza z rur PE o śr. 40 mm                                     - 2.473 mb

c) przyłącza z rur PE o śr. 32 mm                                     - 2.395 mb

3) liczba przyłączy obiektowych:                                           - 105 szt.

 

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

 

W związku z faktem wprowadzenia zmiany zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 10.02.2014 r. do godz. 13.00.

 

Skępe, dn. 27.01.2014 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

INFORMACJA

 

Informuję, iż w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich, pojawił się błąd pisarski. Niniejszym błąd ten jest prostowany i zamieszczamy ponownie poprawną treść załącznika nr 7.

Jednocześnie informuję, iż błąd ten nie ma wpływu na prowadzone postępowanie i treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Skępe, dn. 30.01.2014 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

INFORMACJA

 

Informuję, iż w załączniku nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Harmonogram rzeczowo-finansowy, pojawił się błąd pisarski. Niniejszym błąd ten jest prostowany i zamieszczamy ponownie poprawną treść załącznika nr 12.

Jednocześnie informuję, iż błąd ten nie ma wpływu na prowadzone postępowanie i treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Skępe, dn. 03.02.2014 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek, Likiec

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG.271.2.3.2014 na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek, Likiec została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „HYDRO-MET”

ul. Ogrodowa 41, 87-600 Lipno

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „HYDRO-MET”, ul. Ogrodowa 41, 87-600 Lipno spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

Zakład Geologiczno - Wiertniczy i Wodno – Kanalizacyjny „KEMPEX” Edmund Kępski

ul. Wigury 4, 87-330 Jabłonowo Pomorskie

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

2

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL-OLSZTYN”
w Dywitach sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity

40,89%

40,89 pkt

3

Przedsiębiorstwo Budowlane Paweł Chmielewski

ul. Słoneczna 10, 87-500 Rypin

80,34%

80,34 pkt

4

KANWOD Wiesław Tarczyński Wodociągi, Kanalizacja, Budownictwo

Węglew 218, 62-590 Golina      

55,06%

55,06 pkt

5

Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „HYDRO-MET”

ul. Ogrodowa 41, 87-600 Lipno

100,00%

100,00 pkt

 

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówień publicznych zostaną zawarte po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 1, pkt 2 ustawy.

 

Skępe, dnia 21.02.2014 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek, Likiec

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG.271.2.3.2014 budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek, Likiec zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „HYDRO-MET”

ul. Ogrodowa 41, 87-600 Lipno

Data udzielenia zamówienia: 10.03.2014 r.

Skępe, 10.03.2014 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Załączniki

odpowiedz_na_zapytanie_nr_1 (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz_na_zapytanie_nr_2 (26.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz_na_zapytanie_nr_3 (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_zmieniony (131.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (50.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10 (234.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_11_1 (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_11_2 (77.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_12_poprawiony (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_13 (38.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (94kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7_poprawiony (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8 (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_1 (128.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_10 (148.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_11 (406.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_12 (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_13 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_14 (542.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_15 (305.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_16 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_17 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_18 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_19 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_2 (10.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_20 (560.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_21 (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_22 (900.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_23 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_24 (1003.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_25 (906.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_26 (521.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_27 (768.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_28 (680.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_29 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_3 (995.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_30 (121.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_31 (123.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_32 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_33 (280.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_34 (203.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_35 (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_36 (1022kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_37 (476.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_38 (866.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_39 (515.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_4 (363.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_40 (371kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_41 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_42 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_43 (693kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_44 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_45 (380.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_46 (585.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_47 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_48 (1007.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_49 (133.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_5 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_50 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_51 (128.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_52 (94.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_53 (814.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_6 (211.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_7 (8.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_8 (182kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_9 (102.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2014-01-21 10:30:43
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2014-01-21 11:21:23
Ostatnia zmiana:2014-03-10 11:35:14
Ilość wyświetleń:2185

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij