Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2014 roku

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Lucjan Stroiński – tel. 54 287-70-65, Krzysztof Jaworski - pokój nr 13, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

 

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2014 roku obejmujące następujące zadania:

1. Zadanie nr 1:

- sołectwa: Lubówiec, Jarczewo, część sołectwa Łąkie

- miejscowości: Lubówiec, Jarczewo, Narutowo, Kierz, część wsi Łąkie do trasy nr 10;

2. Zadanie nr 2:

- sołectwa: Żagno, Żuchowo

- miejscowości: Zagno – od zjazdu z drogi Józefkowo – Głęboczek, Pokrzywnik – do granic Gminy, Żuchowo do trasy nr 10;

3. Zadanie nr 3:

- sołectwa: Ławiczek, Huta, Boguchwała, część sołectwa Moczadła

- miejscowości: droga Skępe – Huta do granic miasta, Ławiczek, Huta, Obóz, droga do granic Gminy w kierunku Źródeł, Gorzeszyn, Boguchwała, Grabówiec – droga autobusowa do granic miasta, Kujawy, Zajeziorze, Gęstowarka: część wsi Kukowo do drogi w kierunku Ligowa tj. teren od drogi Skępe – Huta do drogi powiatowej Skępe – Ligowo i granic Gminy;

4. Zadanie nr 4:

- sołectwa: Czermno, część sołectwa Moczadła i Wólka

- miejscowości: Czermno, Czarny Las, Babie Ławy, Guzowatka, Koziołek, Modrzewie, Chałacie, część wsi Kukowo, Moczadła, Rumunki Skępskie, Wólka i Wólka Rumunki tj. teren od drogi powiatowej Skępe – Ligowo do drogi krajowej nr 10 i granic Gminy;

5. Zadanie nr 5

- sołectwa:  Łąkie, Franciszkowo, Sarnowo

- miejscowości: Łąkie, Huta Łąkie, Franciszkowo, Sarnowo, Radziochy, Bógzapłać, Kamienica, Krzyżówki, droga dojazdowa, do „rybakówki” w Łąkiem tj. teren od drogi powiatowej Skępe – Rypin do terenu objętego zadaniem nr 1 i granic Gminy.

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde zadanie

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. zimowe utrzymanie (odśnieżanie) dróg.

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.1. dysponowanie co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odśnieżania dróg z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem OC i NNW o mocy nie mniejszej niż

8.1.3.2. dysponowanie co najmniej 1 kierowcą posiadającym stosowne uprawnienia do prowadzenia, bądź obsługi pojazdów-urządzeń służących do realizacji zamówienia (w przypadku składania oferty na więcej niż jedna część należy wykazać dysponowanie taką ilością kierowców na ile części składana jest oferta).

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8.1.4.1. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 10.000,00 zł.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy czym ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.3. Zamawiający odrzuca ofertę która:

8.3.1. jest niezgodna z ustawą;

8.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8.3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8.3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

8.3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

8.3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

9. Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

 

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 06.12.2013 r. do godz. 11:00.

 

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu podstawowemu.

 

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.11.2013 r. pod numerem 490076-2013.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2014 roku.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG.271.2.19.2013 na Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2014 roku została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:

 

Część nr 1: Zadanie nr 1:

Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów.

 

Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

3

Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki

ul. Sierpecka 50, 87-630 Skępe

91,43%

91,43 pkt

4

Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie

100,00%

100,00 pkt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 2: Zadanie nr 2:

Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów.

 

Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

3

Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki

ul. Sierpecka 50, 87-630 Skępe

94,29%

94,29 pkt

4

Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie

100,00%

100,00 pkt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Część nr 3: Zadanie nr 3:

Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów.

 

Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

Z.U.H. ELMAR Mariusz Kowalski

ul. Grzybowa 20, 87-630 Skępe

78,30%

78,30 pkt

4

Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie

100,00%

100,00 pkt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 4: Zadanie nr 4:

Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów.

 

Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

3

Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki

ul. Sierpecka 50, 87-630 Skępe

97,14%

97,14 pkt

4

Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie

100,00%

100,00 pkt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 5: Zadanie nr 5:

Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów.

 

Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

2

P.H.U. Barbara Skowrońska

ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

91,92%

91,92 pkt

4

Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie

100,00%

100,00 pkt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skępe, dnia 11.12.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Załączniki

SIWZ (100kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7 (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8 (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2013-11-29 07:41:58
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2013-11-29 07:44:47
Ostatnia zmiana:2013-12-11 11:27:27
Ilość wyświetleń:1115
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij