Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępemw 2014 roku

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Maria Stankiewicz – tel. 54 287-70-19, Krzysztof Jaworski - pokój nr 13, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

 

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem w 2013 roku w okresie od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r. według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych gdzie poszczególne części stanowią następujące asortymenty:

1. Część nr 1 – dostawa pieczywa i jego pochodnych

2. Część nr 2 – dostawa mrożonek

3. Część nr 3 – dostawa przypraw

4. Część nr 4 – dostawa mięsa i wyrobów mięsnych

5. Część nr 5 – dostawa produktów mleczarskich

6. Część nr 6 – dostawa słodyczy

7. Część nr 7 – dostawa warzyw i owoców

8. Część nr 8 – dostawa napojów

9. Część nr 9 – dostawa artykułów spożywczych.

Szczegółowy asortyment oraz ilość zostały ujęte w formularzu ofertowym.

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dostawa artykułów żywnościowych.

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi udokumentować:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.3. Zamawiający odrzuca ofertę która:

8.3.1. jest niezgodna z ustawą;

8.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8.3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8.3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

8.3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

8.3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

9. Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%.

 

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 29.11.2013 r. do godz. 12:00.

 

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu podstawowemu.

 

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.11.2013 r. pod numerem 475902 - 2013.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem w 2014 roku

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG.271.2.16.2013 na Dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem w 2014 roku zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:

 

Część nr 1: Dostawa pieczywa i jego pochodnych:

Piekarnia Ciastkarnia A.M.B. Lipscy Spółka Jawna, ul. 1 Maja 21, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Piekarnia Ciastkarnia A.M.B. Lipscy Spółka Jawna, ul. 1 Maja 21, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W części nr 1 została złożona 1 oferta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Część nr 2: Dostawa mrożonek:

 

LODART Artur Lewandowski S.J. ul. Wysoka 17, 87-800 Włocławek

UZASADNIENIE

Oferta Firmy LODART Artur Lewandowski S.J. ul. Wysoka 17, 87-800 Włocławek, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W części nr 2 została złożona 1 oferta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 3: Dostawa przypraw:

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W części nr 3 została złożona 1 oferta.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Część nr 4: Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych:

Z.U.M. „ROM-MIĘS” Roman Matera, ul. Dobrzyńska 5, 87-603 Wielgie

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Z.U.M. „ROM-MIĘS” Roman Matera, ul. Dobrzyńska 5, 87-603 Wielgie, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W części nr 4 została złożona 1 oferta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Część nr 5: Dostawa produktów mleczarskich:

 

Postępowanie w części nr 5 zamówienia zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE

 

Postępowanie w części nr 5 zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, gdyż w postępowanie na tą część zamówienia nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 6: Dostawa słodyczy:

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert
w części 6:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

2

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

3

F.H.U. OMEGA Mariusz Drożyński

ul. Kolejowa 16, 87-630 Skępe

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

4

Producent Rolny Ewa Wysocka
Kwaszarnia – Lenie Wielkie 28
87-610 Dobrzyń n/Wisłą

94,10%

94,10 pkt

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 7: Dostawa warzyw i owoców:

Producent Rolny Ewa Wysocka – Kwaszarnia, Lenie Wielkie 28, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Producent Rolny Ewa Wysocka, Kwaszarnia – Lenie Wielkie 28, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert
w części 7:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

3

F.H.U. OMEGA Mariusz Drożyński

ul. Kolejowa 16, 87-630 Skępe

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

4

Producent Rolny Ewa Wysocka
Kwaszarnia – Lenie Wielkie 28
87-610 Dobrzyń n/Wisłą

100,00%

100,00 pkt

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 8: Dostawa napojów:

Producent Rolny Ewa Wysocka – Kwaszarnia, Lenie Wielkie 28, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Producent Rolny Ewa Wysocka, Kwaszarnia – Lenie Wielkie 28, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert
w części 8:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

2

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

3

SF.H.U. OMEGA Mariusz Drożyński

ul. Kolejowa 16, 87-630 Skępe

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

4

Producent Rolny Ewa Wysocka
Kwaszarnia – Lenie Wielkie 28
87-610 Dobrzyń n/Wisłą

100,00%

100,00 pkt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 9: Dostawa artykułów spożywczych:

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W części nr 9 została złożona 1 oferta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Skępe, dnia 12.12.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Załączniki

SIWZ (95.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (99.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2013-11-21 15:03:54
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2013-11-21 15:08:48
Ostatnia zmiana:2013-12-12 14:44:56
Ilość wyświetleń:1120

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij