Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Dostawa paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w 2014 roku

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Lucjan Stroiński – tel. 54 287-70-65, Krzysztof Jaworski - pokój nr 13, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

 

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w 2014 roku w następujących asortymentach i ilościach:

a) olej napędowy ON-

b) etylina bezołowiowa 95- 4.370 litrów

c) etylina bezołowiowa 98- 800 litrów

d) LPG- 2.000 litrów

Wszystkie transakcje dokonywane w ramach umowy będą miały charakter bezgotówkowy. Zamawiający dopuszcza realizację transakcji na podstawie kart bezgotówkowych, przy czym karty te muszą zostać wydane w ramach wynagrodzenia. W takim przypadku do umowy zostaną wprowadzone odpowiednie zapisy regulujące te kwestie.

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

8.1.1.1. posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dostawa paliw silnikowych.

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.1. dysponowanie co najmniej jednym punktem dystrybucji paliw płynnych i gazu LPG znajdującego się w odległości nie większej niż 6 km od siedziby Zmawiającego posiadającego co najmniej:

- 1 punkt tankowania oleju napędowego ON,     

- 1 punkt tankowania etyliny bezołowiowej 95,  

- 1 punkt tankowania etyliny bezołowiowej 98,  

- 1 punkt tankowania gazu LPG;.

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.3. Zamawiający odrzuca ofertę która:

8.3.1. jest niezgodna z ustawą;

8.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8.3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8.3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

8.3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

8.3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

9. Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

L.P.

Kryterium

Ocena

1.

Olej napędowy ON

- cena jednostkowa brutto jednego litra paliwa

60%

 

2.

Etylina bezołowiowa 95

-  cena jednostkowa brutto jednego litra paliwa       

10%

3.

Etylina bezołowiowa 98

-  cena jednostkowa brutto jednego litra paliwa       

5%

4.

LPG

-  cena jednostkowa brutto jednego litra paliwa       

5%

3.

Oferowany stały upust od cen jednostkowych każdego paliwa brutto obowiązujący przez cały okres trwania umowy, który będzie stosowany przez Wykonawcę do cen paliwa obowiązujących na stacji paliwowej w dniu tankowania  - wyrażony   w złotych. upust nie może mieć wartości 0,00 zł.                                                      

20%

 

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 27.11.2013 r. do godz. 11:00.

 

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu podstawowemu.

 

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.11.2013 r. pod numerem 473224- 2013.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

ZMIANA SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia załącznika nr 4 do SIWZ w następujący sposób:

 

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy

§ 3 następującej treści:

1.       Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury VAT za zakupione paliwo.

2.       Płatność za poszczególne partie towaru będzie realizowana przelewem w terminie 21 dni od daty przedłożenia faktury VAT na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

3.       Niedotrzymanie terminu zapłaty ustalonego w § 3 pkt 2 pociągnie za sobą obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

4.       W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości umownej dostawy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

otrzymuje następujące brzmienie:

1.       Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury VAT za zakupione paliwo po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Do każdej faktury zostanie dołączone zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez kierowców Zamawiającego.

2.       Płatność za poszczególne partie towaru będzie realizowana przelewem w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury VAT na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

3.       Niedotrzymanie terminu zapłaty ustalonego w § 3 pkt 2 pociągnie za sobą obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

4.       W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości umownej dostawy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

5.       Niezależnie od sposobu rozliczania kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.

 

Skępe, dn. 25.11.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania Dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w 2014 roku

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG.271.2.13.2013 na Dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w 2014 roku została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

W postępowaniu została złożona 1 oferta.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1. lit. a ustawy.

Skępe, dnia 02.12.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania Dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy Skępe w 2014 roku

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG.271.2.13.2013 na Dostawę paliw silnikowych oraz LPG dla potrzeb pojazdów znajdujących się w dyspozycji Miasta
i Gminy Skępe w 2014 roku została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Polski Koncern Naftowy ORLEEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

 

W postępowaniu została złożona 1 oferta.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1. lit. a ustawy.

 

Skępe, dnia 02.12.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Załączniki

SIWZ (102.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4_zmieniony (34.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2013-11-20 11:33:38
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2013-11-20 12:05:07
Ostatnia zmiana:2014-01-22 14:59:45
Ilość wyświetleń:956

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij