Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Barbara Leśniewska – pokój nr 10 – tel. 54 287-85-22, Krzysztof Jaworski - pokój nr 13, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

 

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 200.000,00,- (dwieście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe – III etap”.

A.       Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek. W przypadku gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed datą płatności.

B.       Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M (z marżą dla wykonawcy). Marża banku wiążąca w całym okresie kredytowania.

Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni oraz 366 dni w przypadku lat przestępnych.

Dla celów ofertowych, w celu obliczenia odsetek należy przyjąć stawkę WIBOR

C.       Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych: : w dniu zawarcia umowy – 200.000,00 zł

(orientacyjna data zawarcia umowy planowana jest na ok. 05.11.2013 r.  przy czym termin ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od zamawiającego, a związanych z procedurą postępowania przetargowego przewidzianego przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych);

D.       Ustala się następujące terminy spłaty kredytu:


-        31.03.2021 – 20.000,00 zł

-        31.03.2022 – 20.000,00 zł

-        31.03.2023 – 20.000,00 zł

-        31.03.2024 – 20.000,00 zł

-        31.03.2025 – 20.000,00 zł

-        31.03.2026 – 20.000,00 zł

-        31.03.2027 – 20.000,00 zł

-        31.03.2028 – 20.000,00 zł

-        31.03.2029 – 20.000,00 zł

-        31.03.2030 – 20.000,00 zł


E.        Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco.

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2030 r.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

8.1.1.1. posiadanie zezwolenia komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z 2012r. Dz.U. Nr 1376)  lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność, o której mowa w przedmiocie zamówienia oraz ustawie Prawo Bankowe.

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego.

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

8.1.3.1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.3. Zamawiający odrzuca ofertę która:

8.3.1. jest niezgodna z ustawą;

8.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8.3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8.3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

8.3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

8.3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

9. Informacja na temat wadium: 3.000,00 zł.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

 

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 24.10.2013 r. do godz. 13:00.

 

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: nie dotyczy.

 

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.10.2013 r. pod numerem 419048-2013.

 

 

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. Nr 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG.271.2.9.2013 na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Banku Spółdzielczego w Skępem ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

 

 

W postępowaniu została złożona 1 oferta.

 

Skępe, dnia 28.10.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2013, Nr 907)  Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG.271.2.9.2013 na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

 

Data udzielenia zamówienia: 06.11.2013 r.

 

Skępe, 14.11.2013 r.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

SIWZ (125kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_11 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_12 (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_13 (112.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_14 (146.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_15 (223.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_16 (202.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_17 (138.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_18 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_19 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_20 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_21 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_22 (236.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_23 (239.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_24 (127.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_25 (155.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_26 (76.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_27 (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_28 (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_29 (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7 (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_1 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_2 (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2013-10-15 14:05:45
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2013-10-15 14:21:23
Ostatnia zmiana:2013-11-14 10:41:29
Ilość wyświetleń:1153
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij