Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Modernizacja ulicy Sierpeckiej wraz z częścią ulicy 1 Maja od km 0+245,08 do km 0+405,03 - postępowanie nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Adam Godlewski – pokój nr 13 – tel. 54 287-85-27, Krzysztof Jaworski - pokój nr 13, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

 

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje Modernizacja ulicy Sierpeckiej wraz z częścią ulicy 1 Maja od km 0+245,08 do km 0+405,03

A. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg.

B. Ogólna charakterystyka zamówienia:

Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ, natomiast kosztorys stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ ma charakter pomocniczy.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje wykonania następujących elementów zawartych w dokumentacji technicznej:

1. etap I od km 0+405,03 do km 0+605,94;

2. etap III od km 0+000 do km 0+245,08;

3. w ramach etapu II:

- wykonania w-wz gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.

- wykonania mikrodywanika (warstwa ścieralna);

- oznakowanie;

- w zakresie chodników należy wykonać wyłącznie regulację krawężników.

Jakiekolwiek podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, przedmiarze nazwy własne są przykładowe, zaś ewentualne wskazanie przez Zamawiającego producenta lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 września 2013 r.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

Zamawiający nie stawiała szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegającej na budowie, przebudowie bądź modernizacji dróg o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykonawca musi udokumentować:

Zamawiający nie stawiała szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

- w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.1. dysponowanie min. 1 osobą - kierownikiem budowy – posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- w celu potwierdzenia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca musi udokumentować:

8.1.4.1. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 200.000,00 zł;

8.1.4.2 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 200.000,00 zł.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.3. Zamawiający odrzuca ofertę która:

8.3.1. jest niezgodna z ustawą;

8.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8.3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8.3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

8.3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

8.3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

9. Informacja na temat wadium: 4.000,00 zł.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

 

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 09.09.2013 r. do godz. 13:00.

 

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu podstawowemu.

 

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.08.2013 r. pod numerem 169227-2013.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Modernizację ulicy Sierpeckiej wraz z częścią ulicy 1 Maja od km 0+245,08 do km 0+405,03.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień (tj., Dz. U. z 2013, Nr 907) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG.271.2.8.2013 na Modernizację ulicy Sierpeckiej wraz z częścią ulicy 1 Maja od km 0+245,08 do km 0+405,03 została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

 

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

 

W postępowaniu została złożona 1 oferta.

Skępe, dnia 10.09.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Modernizację ulicy Sierpeckiej wraz z częścią ulicy 1 Maja od km 0+245,08 do km 0+405,03.

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2013, Nr 907) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG.271.2.8.2013 na Modernizację ulicy Sierpeckiej wraz z częścią ulicy 1 Maja od km 0+245,08 do km 0+405,03 zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

 

Data udzielenia zamówienia: 11.09.2013 r.

Skępe, 19.09.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

SIWZ (113.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_1_strona_tytulowa (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_10_WT1 (815.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_11_WT2 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_12_D-06.03.01_plantowanie_ poboczy (44.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_13_D-07.02.01_oznakowanie-pionowe (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_14_D-08.02.02_chodniki (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_15_D-08.01.01_krawężniki_betonowe (43.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_16_D-08.02.02_nawierzchnie_z_bruku_kamiennego (46.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_2_D-00.00.00_wymagania_ogólne (105.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_3_D-01.01.01_odtworzenie_trasy_i_punktów_wysokościowych (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_4_D-02.01.01_roboty_ziemne (58.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_5_D-03.01.01_przepusty (131.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_6_D-04.01.01_profilowanie_i_zag_podłoża (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_7_D-04.02.01_warstwa_odcinająca (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_8.D-04.03.01_skropienie_i_oczyszczenie (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_9_D-04.04.02_podbudowy_z_kruszywa_łamanego (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_11 (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (77.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7 (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_1_strona_tytułowa (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_10_konstrukcja_przekrój_A (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_11_konstrukcja_szczegolowa (104.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_2_opis_techniczny (55.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_3_oswaidczenie (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_4_plan_orientacyjny (803.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_5_konstrukcja_kanalizacja (116.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_5_plan_szczegolowy (581.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_7_konstrukcja_przekrój_A (94.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_8_konstrukcja_przekrój_B (102kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_9_konstrukcja_przekrój_C (93.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2013-08-26 12:31:35
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2013-08-26 12:35:08
Ostatnia zmiana:2013-09-19 20:55:00
Ilość wyświetleń:1507
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij