Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnzajum w Skępem

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe,
tel. 54 287-85-21, faks.
54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Stanisław Jabłoński – pokój nr 11 – tel. 54 287-85-42, Krzysztof Jaworski - pokój nr 13, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

 

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. w dni nauki szkolnej na trasach nr 2, 5, 6, 10.

Założenia:

Codziennie  rano  - od  poniedziałku  do  piątku

Skępe                   - 625       Trasa  Nr 2   -  ucz. kl. 0 - IV do  SP Skępe                                             

Kierz                     - 635            

Narutowo           - 640

Lubówiec            - 650

Jarczewo             - 700

Skępe                   - 710

 

Skępe                   - 715           Trasa Nr 10   -  ucz. kl.  0 - IV  do SP  Skępe                                            6 km

Józefkowo         - 720          

Skępe                   - 725

 

Skępe                   - 725           Trasa  Nr  6  -  I  kurs  -  32 ucz.  do  SP w Skępem                              16 km  

Łąkie I                   - 735          koniec drogi asfaltowej przy  SP Łąkie                 

Łąkie II                 - 738           

Skępe                   - 750

Skępe                   - 750           Trasa  Nr  6  - II  kurs    -  23  ucz. do  Gim. w Skępem                       16 km

Łąkie I                   - 800           plac manewrowy za sklepem spożywczym przy  SP Łąkie                   

Łąkie II                 - 803           

Skępe                   - 815                                                                                                          

Razem               56 km

Powroty  -  w poniedziałki

Skępe                   - 1155        Trasa  Nr  5   -  ucz.  z   SP  i  Gim.  Skępe  po  5  lekcji                       10 km

Józefkowo         - 1200                                 

Pokrzywnik        - 1205  

Józefkowo         - 1210

Skępe                   - 1215

 

Skępe                   - 1445     Trasa  Nr 6   -   ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe  - po 7 lekcji                       16 km

Łąkie I                   - 1500      

Łąkie II                 - 1503      

Skępe                   - 1510

 

Skępe                   - 1510     Trasa  Nr 5  -   ucz.  z   SP  +  Gim.                                                             10 km

Józefkowo         - 1515    

Pokrzywnik        - 1520

Józefkowo         - 1525    

Skępe                   - 1530

Razem               36 km

Powroty  -  we  wtorki

Skępe                   - 1200         Trasa  Nr 5   -  ucz.  z   SP  Skępe   po 4 -5 lekcji                                10 km

Józefkowo         - 1205                                 

Pokrzywnik        - 1210  

Józefkowo         - 1215

Skępe                   - 1220

 

Skępe                   - 1350          Trasa  Nr 5  -   ucz.  z   SP  Skępe  po 6 lekcji                                     10 km

Józefkowo         - 1355     

Pokrzywnik        - 1400

Józefkowo         - 1405    

Skępe                   - 1410

 

Skępe                   - 1410           Trasa  Nr 6   -   ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe  - po  6 lekcji 16 km

Łąkie I                   - 1425      

Łąkie II                 - 1428      

Skępe                   - 1440

 

Skępe                   - 1445           Trasa  Nr 6   -   ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe  - po 7 lekcji                  16 km

Łąkie I                   - 1500      

Łąkie II                 - 1503      

Skępe                   - 1510

 

Skępe                   - 1510          Trasa  Nr 5  -   ucz.  z   SP  +  Gim.                                                         10 km

Józefkowo         - 1515    

Pokrzywnik        - 1520

Józefkowo         - 1525    

Skępe                   - 1530

Razem               62 km

Powroty  -  w  środy

Skępe                   - 1200        Trasa  Nr 5   -  ucz.  z   SP  Skępe   po 4 -5 lekcji                                   10 km

Józefkowo         - 1205                                 

Pokrzywnik        - 1210  

Józefkowo         - 1215

Skępe                   - 1220

 

Skępe                   - 1350     Trasa  Nr 5  -   ucz.  z   SP  Skępe  po 6 lekcji                                         10 km

Józefkowo         - 1355    

Pokrzywnik        - 1400

Józefkowo         - 1405    

Skępe                   - 1410

 

Skępe                   - 1410     Trasa  Nr 6   -   ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe  - po  6 lekcji                      16 km

Łąkie I                   - 1425      

Łąkie II                 - 1428      

Skępe                   - 1440

 

Skępe                   - 1445        Trasa  Nr 6   -   ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe  - po 7 lekcji                       16 km

Łąkie I                   - 1500       

Łąkie II                 - 1503      

Skępe                   - 1510

 

Skępe                   - 1510     Trasa  Nr 5  -   ucz.  z   SP  +  Gim.                                                             10 km

Józefkowo         - 1515    

Pokrzywnik        - 1520

Józefkowo         - 1525    

Skępe                   - 1530

Razem               62 km

Powroty  -  w  czwartki

Skępe                   - 1155        Trasa  Nr  5   -  ucz.  z   SP  i  Gim.  Skępe  po  5  lekcji                       10 km

Józefkowo         - 1200                                 

Pokrzywnik        - 1205  

Józefkowo         - 1210

Skępe                   - 1215

 

Skępe                   -  1305    Trasa  Nr  6 +  Nr 2  -  ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe                                  30 km

Łąkie I                   - 1320    

Łąkie II                 - 1323      

Kierz I                   - 1335

Kierz II                  - 1340            

Narutowo           - 1345

Lubówiec I          - 1350

Lubówiec I          - 1355

Jarczewo             - 1405

Skępe                   - 1415

 

Skępe                   - 1415        Trasa  Nr  6  -  ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe                                                16 km

Łąkie I                   - 1430    

Łąkie II                 - 1433    

Skępe                   - 1445

Razem               56 km

Powroty  -  w  piątki

Skępe                   - 1155        Trasa  Nr  5   -  ucz.  z   SP  i  Gim.  Skępe  po  5  lekcji                       10 km

Józefkowo         - 1200                                 

Pokrzywnik        - 1205  

Józefkowo         - 1210

Skępe                   - 1215

 

 

Skępe                   - 1305        Trasa  Nr  6  -  ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe                                                16 km

Łąkie I                   - 1320    

Łąkie II                 - 1323      

Skępe                   - 1335

 

Skępe                   - 1350        Trasa  Nr  6  -  ucz.  z   Gim.  i  SP  Skępe                                                16 km

Łąkie I                   - 1405      

Łąkie                     - 1408    

Skępe                   - 1420

Razem               42 km

Podsumowanie:

Poniedziałek     - 56 +  36  =  92  km

Wtorek                                - 56 +  62  = 118  km      

Środa                    - 56 +  62  = 118  km

Czwartek            - 56 +  56  = 112  km

Piątek                   - 56 +  42  = 98  km

Razem       280 +258 =  538 km/ tyg.

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

8.1.1.1. posiadanie licencji bądź zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego osób.

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.1. dysponowanie co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących min. 56 posiadającym ważne ubezpieczenie OC oraz NNW, a także przegląd techniczny;

8.1.3.2. dysponowanie co najmniej 1 kierowcą z uprawnieniami do przewozu osób oraz kierowania pojazdami wykorzystywanymi do realizacji zamówienia.

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8.1.4.1. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 10.000,00 zł.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.3. Zamawiający odrzuca ofertę która:

8.3.1. jest niezgodna z ustawą;

8.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8.3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8.3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

8.3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

8.3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

9. Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

 

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe:
Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 26.07.2013 r. do godz. 11:00.

 

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu podstawowemu.

 

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2013 r. pod numerem 284296 - 2013.

 

 

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. w dni nauki szkolnej na trasach nr 2, 5, 6, 10

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG-271.2.5.2013 na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. w dni nauki szkolnej na trasach nr 2, 5, 6, 10 została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

INTERBUS sp. z o.o.

ul. B. Głowackiego 6/21, 87-100 Toruń

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy INTERBUS sp. z o.o., ul. B. Głowackiego 6/21, 87-100 Toruń, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

INTERBUS sp. z o.o.

ul. B. Głowackiego 6/21, 87-100 Toruń

100,00%

100,00 pkt

2

MARTRANS Marek Gabryszewski

Łąkie, ul. Centralna 15, 87-630 Skępe

84,16%

84,16 pkt

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

ul. Bielska 53, 09-400 Płock

91,09%

91,09 pkt

4

Usługi Transportowe „TRANS-ZAR” Andrzej Zarzyński

Giżynek 43, 87-517 Brzuze

92,33%

92,33 pkt

5

Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A.

ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek

Oddział w Lipnie

ul. Wojska Polskiego 25, 87-600 Lipno

80,99%

80,99 pkt

 

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Skępe, dnia 31.07.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. w dni nauki szkolnej na trasach nr 2, 5, 6, 10.

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG.271.2.5.2013 na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. w dni nauki szkolnej na trasach nr 2, 5, 6, 10 zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

Interbus sp. z o.o.

ul. Głowackiego 6/21, 87-100 Toruń

Data udzielenia zamówienia: 12.08.2013 r.

Skępe, 27.08.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

SIWZ (104.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (43.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (27.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7 (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aneta Kisielewska
Data utworzenia:2013-07-19 14:31:25
Wprowadził do systemu:Aneta Kisielewska
Data wprowadzenia:2013-07-19 14:31:35
Opublikował:Aneta Kisielewska
Data publikacji:2013-07-19 14:56:50
Ostatnia zmiana:2013-08-27 13:53:45
Ilość wyświetleń:1619
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij