Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Skępe.

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Krzysztof Małkiewicz – pokój nr 16 – tel. 54 287-85-47, Krzysztof Jaworski - pokój nr 13, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

 

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Skępe. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Skępe.

A. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, oczyszczania/sprzątania i usługi ekologiczne.

90513200-8 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich.

90500000-2 Usługi związane z odpadami.

90533000-2 Usługi zagospodarowania odpadów.

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów.

B. Ogólna charakterystyka Miasta i Gminy Skępe w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów.

1.                  Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Skępe wynosi około 7.800 osób, w tym 3 punkty w zabudowie wielolokalowej powyżej 7 lokali oraz w zabudowie jednorodzinnej około 1.700 nieruchomości.

2.                  Powierzchnia Miasta i Gminy –

3.                  W Mieście i Gminie Skępe w minionych latach zebrano następujące ilości odpadów komunalnych:

Rok 2012- ilości podane są w Mg

Kod odpadu 150101 – opakowania z papieru i tektury – 16,94

Kod odpadu 150102 – opakowania z tworzyw sztucznych – 76,30

Kod odpadu 150104 – opakowania z metali – 9,13

Kod odpadu 150107– opakowania ze szkła – 87,30

Kod odpadu 200301 – inne odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1.405,10

RAZEM – 1.594,77.

4.                  Na terenie Miasta i Gminy Skępe zbiera się selektywnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1)                  papier,

2)                  metale,

3)                  tworzywa sztuczne,

4)                  szkło,

5)                  opakowania wielomateriałowe,

6)                  odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7)                  przeterminowane leki i chemikalia,

8)                  zużyte baterie i akumulatory,

9)                  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10)              meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11)              odpady budowlane i rozbiórkowe,

12)              zużyte opony,

13)              odpady zielone

14)              popiół.

C. Szczegółowy zakres realizacji zamówienia obejmuje:

1.                  Wymogi dotyczące przekazywania odpadów:

1)                  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak:

a)                  ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2010 r., Nr 220. poz. 1447 z późn. zm),

b)                  ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21),

c)                  ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.),

d)                  ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., nr 152 poz. 897 z późn. zm.),

e)                  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm),

f)                   - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495 z późn zm.),

g)                  ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666 z późn. zm.),

h)                  ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.),

i)                      rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009 r., nr 104 poz. 868),

j)                     rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 r., nr 249 poz. 1673),

k)                  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorowych zestawień danych o odpadach (Dz. U. 2010 r., nr 249 poz. 1674),

l)                      rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 r., nr 112 poz. 1206),

m)                rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645),

n)                  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630),

o)                  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676),

p)                  uchwała nr XX/183/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe,

q)                  uchwała nr XX/184/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

r)                   uchwała nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia „ Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2023”,

s)                  uchwała nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie wykonania „ Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2023” (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2012 r., poz. 2028).

2)                  Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, uchwałą Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2023”, uchwałą Nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2023”.

3)                  Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia bez wnoszenia przez właściciela nieruchomości dodatkowych opłat, worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a w nieruchomościach powyżej 7 lokali pojemników do selektywnej zbiórki.

4)                  Wykonawca zapewni właścicielom nieruchomości możliwość zakupu pojemników na odpady komunalne poprzez ich dostarczenie w dniu odbioru odpadów po uprzednim złożeniu zamówienia przez właściciela nieruchomości.

5)                  W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz właścicieli nieruchomości, z których odbierane będą zmieszane oraz selektywnie zebrane odpady komunalne.

6)                  Jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dodatkowego dostarczenia pojemników na swój koszt.

7)                  Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

8)                  Wykonawca zobowiązany będzie także do zebrania odpadów leżących obok pojemników jeśli będzie to wynikiem jego działania.

9)                  Wykonawca zobowiązany będzie w ramach umowy do przygotowania kolorowego kalendarza z harmonogramem odbioru odpadów oraz do jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości. Wykonawca zobowiązany będzie również do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru.

10)              Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej do 31 grudnia 2013 r. do zorganizowania i prowadzenia na terenie Miasta i Gminy Skępe Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK musi być wyposażony w kontenery do selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ. W PSZOK Wykonawca będzie przyjmował odpady wymienione w punkcie 2 Załącznika Nr 1 do SIWZ. Odbiór odpadów wskazanych w niniejszym punkcie następował będzie bez pobierania dodatkowej opłaty. PSZOK Wykonawca obsługuje w sobotę w godz. 9.00 – 17.00 oraz w co drugi wtorek w godz. 13.00 – 17.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Do czasu zorganizowania PSZOK Wykonawca będzie zobowiązany zorganizować raz na kwartał odbiór odpadów, o jakich mowa w niniejszym punkcie, które powinny trafić do PSZOK.

11)              Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów. Usługi dodatkowe to odbiór na wniosek właściciela z terenu nieruchomości dodatkowych ilości odpadów segregowanych, nieujętych w przedmiocie zamówienia. Za wywóz tych odpadów zapłaci właściciel nieruchomości, z której odbierane będą odpady. Cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia nie obejmuje świadczenia usług dodatkowych.

12)              Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi.

13)              Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację – zapis cyfrowy wykonany przez aparaturę  (aparat cyfrowy lub kamera oraz urządzenie GPS ) znajdującą się w samochodzie odbierającym odpady z nieruchomości i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia w/w zdarzenia. Dokumentacja będzie podpisana przez Wykonawcę i będzie zawierać także dane osobowe świadków.

14)              Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze.

15)              Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji.

16)              Wykonawca zobowiązany będzie przed upływem 3 lat (od wejścia w życie przepisów) spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

2.                  Instalacja do jakiej mogą trafić odpady:

1)                  Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz selektywnie zebrane odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy  Skępe, Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować (odbiór, transport, poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, tj. w regionie 3 lipnowsko-rypińskim co oznacza, że zebrane na terenie Miasta i Gminy Skępe te rodzaje odpadów mogą trafić do jednego ze wskazanych w Planie RIPOK-ów.

3.                  Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych:

1)                  Odpady komunalne zbierane będą do pojemników/ worków posiadających oznaczenie określające rodzaj odpadów, ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości które nie stanowią utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz są dostępne dla korzystających z tych urządzeń i dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych. Wykonawca odbiera od właścicieli każdą ilość odpadów komunalnych.

2)                  Ustala się następująca częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

a)                  Komunalne odpady zmieszane:

a.                  w zabudowie jednorodzinnej:

- w sezonie letnim od 1 kwietnia do 30 września nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie,

- w sezonie zimowym od 1 października do 31 marca nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie;

b.                  z budynków wielorodzinnych z częstotliwością nie rzadziej niż trzy razy w miesiącu;

b)                  Komunalne odpady zbierane w sposób selektywny:

a.                   w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

b.                   z budynków wielorodzinnych - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;

c)                  Powstające w gospodarstwach domowych:

a.                   meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz na pół roku,

b.                   odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony – raz na pół roku,

c.                   odpady zielone w okresie od początku maja do końca października:

- na terenach z zabudową jednorodzinną raz na miesiąc,

- na terenach z zabudową wielorodzinną raz na dwa tygodnie.

4.                  Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe

5.                  Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia:

1)                  Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów kwartalnych zawierających informacje o ilości i rodzaju pojemników/worków znajdujących się na nieruchomościach, które obsługuje Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić i przekazać Zamawiającemu imienny wykaz zmian w ilości i rodzaju pojemników/worków, które nastąpiły w danym kwartale.

2)                  Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań kwartalnych o jakich mowa w art. 9 n ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków.

3)                  W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający.

4)                  Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu informacji, o jakich mowa w części C, pkt 1, ppkt. 13 opisu przedmiotu zamówienia.

5)                  Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z obowiązująca klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Miasta i Gminy Skępe. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów lub kwitu wagowego z potwierdzeniem przyjęcia przez RIPOK, zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów, rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.

D. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów.

1.                  Urządzenia do gromadzenia odpadów:

1)                  Wielkości pojemników i worków.

Na terenie Miasta i Gminy Skępe ustala się następujące pojemności pojemników i worków przewidzianych do zbierania odpadów komunalnych:

a)                  pojemniki o minimalnej pojemności 120 litrów,

b)                  kontenery o minimalnej pojemności 1000 litrów wykonane z tworzywa sztucznego lub z metalu,

c)                  worki o minimalnej pojemności 60 litrów wykonane z tworzywa sztucznego o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka oznaczone w następujący sposób:

a. kolor biały – odpady surowcowe,

b. kolor zielony – szkło,

c. kolor brązowy – odpady biodegradowalne,

d)                  worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej - do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

2)                  Oznaczenie pojemników: Pojemniki do zbierania stałych odpadów komunalnych powinny być oznaczone odpowiednim napisem określającym rodzaj odpadów.

2.                  Sprzęt techniczny:

1)                  Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie przy wykorzystaniu minimum sprzętu, o jakim mowa w Rozdziale VIII SIWZ. Ponadto zamawiający wymaga, aby każdy pojazd do odbierania odpadów był wyposażony w urządzenie cyfrowe, które umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości. W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby urządzenia te utrzymane były we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich transportu. Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie – Wykonawca zobowiązany będzie posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności. Pojazdy muszą na koniec dnia roboczego być opróżnione z odpadów i być zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo – transportowej.

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

8.1.1.1. posiadanie aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Mieście i Gminie Skępe zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

8.1.1.2. posiadanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) lub zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

8.1.1.3. posiadanie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. z 2013 r., poz. 21) lub zezwolenie na transport odpadów zgodnie z art. 28 ustawy z  27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegającej na odbiorze odpadów komunalnych w systemie odpadów zmieszanych i selektywnych u źródła w miejscowościach pow. 7.000 zameldowanych mieszkańców z co najmniej 1.700 posesji.

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.1. dysponowanie bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Miasta i Gminy Skępe lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo – transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. Baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania;

8.1.3.2. dysponowanie co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. Pojazdy do odbioru odpadów muszą posiadać cyfrowe urządzenie rejestrujące, które umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości.

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8.1.4.1. posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 650.000,00 zł;

8.1.4.2 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 650.000,00 zł.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.3. Zamawiający odrzuca ofertę która:

8.3.1. jest niezgodna z ustawą;

8.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8.3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8.3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

8.3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

8.3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

9. Informacja na temat wadium: 15.000,00 zł.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

 

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 29.05.2013 r. do godz. 13:00.

 

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: nie dotyczy.

 

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2013 r. pod numerem 199532-2013.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Skępe.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG-271.2.4.2013 na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Skępe została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o.

ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o., ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

 

W postępowaniu została złożona 1 oferta.

 

Skępe, dnia 10.06.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG.271.2.4.2013 na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Skępe zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o.

ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

 

Data udzielenia zamówienia: 20.06.2013 r.

Skępe, 26.06.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

SIWZ (157.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (44.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (97.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7 (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2013-05-22 14:30:14
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2013-05-22 14:33:45
Ostatnia zmiana:2013-06-26 15:19:43
Ilość wyświetleń:2439
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij