Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Jacek Frymarkiewicz – pokój nr 16 – tel. 54 287-85-33, Krzysztof Jaworski - pokój nr 13, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

 

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych, budynków użyteczności publicznej oraz obiektów kościelnych, położonych na terenie Miasta i Gminy Skępe.

2. Zakres zamówienia obejmuje demontaż pokrycia dachów z płyt zawierających azbest, z budynków przeznaczonych na cele mieszkaniowe znajdujących się na posesjach osób fizycznych i posesjach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Skępe, zabezpieczenie powstałych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych w ilości do 98,95 Mg, w tym:

a) demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu: 67,00 Mg;

b) transport i unieszkodliwianie azbestu: 31,95 Mg.

Określona ilość jest wyłącznie szacunkowa i służy tylko do wyliczenia ceny oferty

i porównania złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia w okresie obowiązywania umowy mniejszej ilości Mg niż przewidywana. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z następującymi przepisami prawa:

a) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21);

b) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.);

c) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.);

d) Ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671 ze zm.);

e) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824);

f) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.);

g) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673);

h) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);

i) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.);

j) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

4. Miejsce realizacji zamówienia – nieruchomości położone na terenie Miasta i Gminy Skępe.

5. Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego telefoniczne zgłoszenia dotyczące poszczególnych nieruchomości przeznaczonych do demontażu azbestu, a następnie skontaktuje się z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi, przy czym przyjęte założenia wykonania usługi kształtują się następująco:

a) ważenie zdemontowanego azbestu musi odbywać się bezpośrednio na miejscu demontażu i zostać potwierdzone przez właściciela nieruchomości;

b) karta przekazania odpadu na składowisko musi być zgodna sumarycznie z kartami cząstkowymi (niedopuszczalne jest w łączenie kartach zbiorczych odpadów dotyczących innych Zamawiających);

c) Wykonawca obowiązuje się do wykonania zlecenia w terminie do 7 dnia od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.

6. Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) wykonanie zamówienia z należytą starannością;

b) wyznaczenie przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym, z którym czynione będą wszelkie uzgodnienia;

c) ponoszenie pełnej odpowiedzialności ze szkody przez siebie wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 września 2013 roku

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

8.1.1.1. posiadanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w wyniku prowadzenia robót budowlanych oraz świadczenia usług w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, wydanej przez właściwy organ administracji publicznej wraz z uprawnieniami do transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) oraz
z art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649), a w przypadku, gdy decyzja nie uprawnia Wykonawcy do transportu na terenie całego kraju wyrobów zawierających azbest również oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu transportu odpadów niebezpiecznych do miejsca unieszkodliwiania,

8.1.1.2. posiadanie umowy z zarządzającym składowiskiem, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko;

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. usuwanie wyrobów zawierających azbest o wartości min. 30.000,00 zł brutto;

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.1. dysponowanie min. 1 pojazdem przystosowanym do załadunku i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),

8.1.3.2. dysponowanie min. 1 osobą Kierownikiem robót – posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przynależącą do izby zawodowej inżynierów budownictwa;

8.1.3.3. dysponowanie min. 3 pracownikami posiadającymi odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216, poz. 1824).

Liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia nie może być mniejsza  od wymaganej przez Zamawiającego. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pozostały personel, który umożliwi sprawną realizację zamówienia;

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8.1.4.1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.3. Zamawiający odrzuca ofertę która:

8.3.1. jest niezgodna z ustawą;

8.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8.3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8.3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

8.3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

8.3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

9. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

 

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 22.04.2013 r. do godz. 12:00.

 

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wielkości zamówienia podstawowego.

 

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.04.2013 r. pod numerem 136608-2013.

 

 

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

 

ZMIANA SIWZ

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz. 759, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zmówieniu w następujący sposób:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Pkt 8.1.2.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. usuwanie wyrobów zawierających azbest o wartości min. 30.000,00 zł brutto”.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

VIII. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Pkt VIII.1.2.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. usuwanie wyrobów zawierających azbest o wartości min. 30.000,00 zł brutto”.

 

 

W związku z faktem, iż wprowadzana zmiana nie jest istotna (nie nakłada na Wykonawcę dodatkowych obowiązków oraz konieczności załączania dodatkowych dokumentów), Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

 

 

Skępe, dn. 10.04.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta

i Gminy Skępe

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG-271.2.3.2013 na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

ECO – POL sp. z o.o.

ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy ECO – POL sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

EKO – UTIL s.c. A Dąbrowska, P. Lewandowski

ul. Lipnowska 19a, 87-500 Rypin

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

2

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman

ul. Arkuszowa 65/43, 01-934 Warszawa

90,68%

90,68 pkt

3

RAMID – Mirosław Dec

ul. Kowalskiego 1/54, 03-288 Warszawa

76,20%

76,20 pkt

4

MAXMED Zakład Usługowo – handlowy Marcin Murzyn

ul. Pomorska 49, 84-252 Orle

71,35%

71,35 pkt

5

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronkowski, Mikołaj Gronkowski

Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

78,38%

78,38 pkt

6

Zakład Ogólnobudowlany Witold Żmuda – Trzebiatowski

Osiedle Niepodległości 24/2, 77-200 Miastko

90,13%

90,13 pkt

7

PPHU ABBA – EKOMED sp. z o.o.

ul. Filomatów Pomorskich 8, 87-100 Toruń

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

8

Środowisko i Inwestycje sp. z o.o.

Dobrów 8, 28-142 Tuczepy

67,31%

67,31 pkt

9

ECO – POL sp. z o.o.

ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz

100,00%

100,00 pkt

10

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS sp. z o.o.

ul.  Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

71,34%

71,34 pkt

11

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KOLMEX”

Kolankowo 26, 87-600 Lipno

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

 

Skępe, dnia 06.05.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG.271.2.3.2013 na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Skępe zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

 

ECO – POL sp. z o.o.

ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz

 

 

Data udzielenia zamówienia: 20.05.2013 r.

 

 

Skępe, 20.05.2013 r.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Załączniki

SIWZ_zmieniony (127.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (44.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7 (44.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8 (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9 (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:2013-04-08 15:06:47
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2013-04-08 15:05:49
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2013-04-08 15:07:27
Ostatnia zmiana:2013-05-20 14:05:49
Ilość wyświetleń:2738
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij