Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Dostawa gruzu ceglano-betonowego kruszonego o frakcji 0-63 mm w ilości do 2000 ton oraz gruzu betonowego kruszonego o frakcji 0-45 mm w ilości do 1800 ton

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Adam Godlewski – pokój nr 13 – tel. 54 287-85-27, Krzysztof Jaworski - pokój nr 13, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gruzu ceglano-betonowego kruszonego o frakcji 0-

4.2. Dostarczony gruz kruszony nie może zawierać złomu, śmieci, drewna, pozostałości gleby i innych kruszyw, materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych.

4.3. Dostawca dostarczy zamówiony towar sukcesywnie, samochodami samowyładowczymi (wyładunek z tyłu pojazdu) w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na terenie Miasta i Gminy Skępe

4.4. Wielkość i miejsce dostawy będzie określał każdorazowo zamawiający - telefonicznie wg. potrzeb, na dwa dni przed terminem dostawy - przybliżony harmonogram dostaw zostanie uzgodniony pomiędzy zamawiającym a dostawcą, przy czym dostawa nie może nastąpić później niż do godz. 12.00 każdego dnia.

4.5. Dostarczony towar będzie odbierał zamawiający lub upoważniona przez niego osoba na podstawie druku wz i kwitu wagowego, potwierdzonego podpisami zamawiającegoi dostawcy lub osób przez nich upoważnionych.

4.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości na wskazanych przez niego urządzeniach wagowych oraz jakości dostarczonego towaru.

4.7. Dostawa musi się rozpocząć nie później niż w tydzień po zawarciu umowy po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zamawiającego.

4.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania części zamówienia, ale nie więcej niż 40% jego zakresu.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 28 czerwca 2013 roku

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

8.1.1.1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dostawie gruzu ceglano – betonowego kruszonego bądź betonowego kruszonego o wartości min. 100.000,00 zł brutto;

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8.1.4.1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.3. Zamawiający odrzuca ofertę która:

8.3.1. jest niezgodna z ustawą;

8.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8.3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8.3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

8.3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

8.3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe:
Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 18.03.2013 r. do godz. 12:00.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wielkości zamówienia podstawowego.

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2013 r. pod numerem 95962-2013

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Dostawę gruzu ceglano-betonowego kruszonego

o frakcji 0-63 mm w ilości do 2000 ton oraz gruzu betonowego kruszonego

o frakcji 0-45 mm w ilości do 1800 ton

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG-271.2.2.2013 na Dostawę gruzu ceglano-betonowego kruszonego o frakcji 0-63 mm w ilości do 2000 ton oraz gruzu betonowego kruszonego o frakcji 0-45 mm w ilości do 1800 ton została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

P.H.U. „TOM” Tomasz Szitenhelm

Plac Cukrowni 6, 83-130 Pelplin

Oferta Wykonawcy P.H.U. „TOM” Tomasz Szitenhelm, Plac Cukrowni 6, 83-130 Pelplin, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

P.H.U. „TOM” Tomasz Szitenhelm

Plac Cukrowni 6, 83-130 Pelplin

100,00%

100,00 pkt

2

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „DŹWIGAR”

ul. Stodólna 58/9, 87-800 Włocławek

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

3

DOM-MIX Edyta Karlikowska

ul. Traugutta 8/64, 99-320 Żychlin

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

4

„MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński

Cetki 5, 87-500 Rypin

72,53%

72,53 pkt

5

Usługi Komunalne i Transportowe

Piotr Redecki

ul. Sierpecka 50, 87-630 Skępe

Oferta odrzucona

6

Firma Handlowo – Usługowa „AgroWap”

Wilczyński Łukasz

Trzebiegoszcz 13, 87-600 Lipno

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

7

Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu

emTech Sp. z o.o.

ul. Bukowa 10b, 87-100 Toruń

62,73%

62,73 pkt

 

Skępe, dnia 02.04.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

 

Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w Wykonawca, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG.271.2.2.2013 na Dostawę gruzu ceglano-betonowego kruszonego o frakcji 0-63 mm w ilości do 2000 ton oraz gruzu betonowego kruszonego o frakcji 0-45 mm w ilości do 1800 ton odstąpił od podpisania umowy.

            W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)  wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

Umowa zostanie zawarta z następującym Wykonawcą:

 

MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński

Cetki 5, 87-500 Rypin

 

Skępe, dnia 15.04.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Dostawę gruzu ceglano-betonowego kruszonego o frakcji 0-63 mm w ilości do 2000 ton oraz gruzu betonowego kruszonego o frakcji 0-45 mm
w ilości do 1800 ton

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG.271.2.2.2013 na Dostawę gruzu ceglano-betonowego kruszonego o frakcji 0-63 mm w ilości do 2000 ton oraz gruzu betonowego kruszonego o frakcji 0-45 mm w ilości do 1800 ton zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński
Cetki 5, 87-500 Rypin

 

Data udzielenia zamówienia: 16.04.2013 r.

 

 

Skępe, 17.04.2013 r.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Załączniki

SIWZ (93.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:2013-03-11 10:58:37
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2013-03-11 10:57:32
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2013-03-11 10:59:17
Ostatnia zmiana:2013-04-17 12:46:13
Ilość wyświetleń:2531
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij