Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy

<>

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Lucjan Stroiński – tel. 54 287-70-65, Krzysztof Jaworski - pokój nr 13, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

4.1. Sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe, które obejmują:

4.1.1. przejęcie oraz przetransportowanie na swój koszt wszystkich wyłapanych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Skępe do dnia 31.03.2013 r., aktualnie znajdujących się w schronisku dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Węgrowo (Gmina Grudziądz) prowadzonego przez Firmę Handlowo – usługową „DANIEL” z siedzibą 86-300 Grudziądz, ul. Nad Torem 1  w celu dalszego sprawowania nad nimi opieki -  15 sztuk;

4.1.2. odławianie zwierząt, ich transport w czasie 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego do schroniska lub innego miejsca przetrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzonego przez Wykonawcę lub  współpracującego z Wykonawcą na podstawie umowy gwarantującej odbiór wyłapanych zwierząt;

4.1.3. oznaczanie chipem;

4.1.4. przeprowadzanie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt oraz w przypadku pogryzienia przeprowadzania obserwacji w kierunku wścieklizny w placówce wyznaczonej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;

4.1.5. prowadzenie ewidencji zwierząt i przekazywanie jej na bieżąco Zamawiającemu - w rozliczeniu miesięcznym;

4.1.6. utrzymanie, opieka nad wyłapanymi zwierzętami, zapewnienie im wyżywienia oraz opieki lekarsko - weterynaryjnej (profilaktyka, leczenie, kastracja i sterylizacja);

4.1.7. usypianie ślepych miotów;

4.1.8. poszukiwanie chętnych do oddania do adopcji bezdomnych zwierząt;

4.1.9. informowanie zamawiającego o każdym przypadku wyjścia zwierzęcia (oddania do adopcji, upadku);

4.1.10. posługiwanie się przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt urządzeniami i środkami nie stwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadawania cierpień bezdomnym zwierzętom;

4.1.11. stosowanie środków transportu do przewozu bezdomnych zwierząt,  spełniających warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt;

4.1.12. dotrzymanie należytej staranności świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy.

4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za należytą jakość świadczonych usług oraz ich zgodność z warunkami technicznymi i  jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,

4.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Wykonawcę z ustanowionym przedstawicielem Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

4.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy.

4.5. Zamawiający wymaga aby w/w usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657).

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2013 roku

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

8.1.1.1. posiadanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt wydanego przez właściwy organ lub statutu organizacji społecznej potwierdzającego, że jej celem statutowym jest ochrona zwierząt, w tym m.in. prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnianie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, oraz że ma ona prawo prowadzić działalność zarobkową;

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych o wartości min. 70.000,00 zł brutto;

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.1. dysponowanie sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego wyłapywania bezdomnych zwierząt, w szczególności:

a) atestowanymi urządzeniami do wyłapywania i obezwładniania zwierząt:

- aplikator pneumatyczny (min. 1 szt.),

- chwytak automatyczny (min. 1 szt.),

- sieć weterynaryjna (min. 1 szt.),

- klatka żywołapka (min. 1 szt.),

b) pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt (min. 1 szt.),

c) środkami służącymi do transportu zwierząt – klatka (min. 1 szt.).

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8.1.4.1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.3. Zamawiający odrzuca ofertę która:

8.3.1. jest niezgodna z ustawą;

8.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8.3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8.3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

8.3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

8.3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe:
Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 15.03.2013 r. do godz. 12:00.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wielkości zamówienia podstawowego.

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.03.20130 r. pod numerem 88054-2013

 

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

ZMIANA SIWZ

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2007 roku (Dz.U. Nr 113, poz. 759, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenia o zmówieniu oraz wybranych załączników do SIWZ w następujący sposób:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

1. Wykreślony zostaje pkt 4.1.6. o następującym brzemieniu: „Niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu, tuż po wyłapaniu zwierzęcia, informacji zawierającej krótki opis zwierzęcia wraz z fotografią, adresem w którym się znajduje. Informacje należy sporządzić w formie umożliwiającej jej podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe praz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skępem”.

2. Zmianie ulega numeracja pozostałych zapisów tego punktu i tak:

a) punkt 4.1.7. otrzymuje numer 4.1.6.;

b) punkt 4.1.8. otrzymuje numer 4.1.7.;

c) punkt 4.1.9. otrzymuje numer 4.1.8.;

d) punkt 4.1.10. otrzymuje numer 4.1.9.;

e) punkt 4.1.11. otrzymuje numer 4.1.10.;

f) punkt 4.1.12. otrzymuje numer 4.1.11.;

g) punkt 4.1.13. otrzymuje numer 4.1.12.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Wykreślony zostaje pkt III.1.6. o następującym brzemieniu: „Niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu, tuż po wyłapaniu zwierzęcia, informacji zawierającej krótki opis zwierzęcia wraz z fotografią, adresem w którym się znajduje. Informacje należy sporządzić w formie umożliwiającej jej podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe praz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skępem”.

2. Zmianie ulega numeracja pozostałych zapisów tego punktu i tak:

a) punkt III.1.7. otrzymuje numer III.1.6.;

b) punkt III.1.8. otrzymuje numer III.1.7.;

c) punkt III.1.9. otrzymuje numer III.1.8.;

d) punkt III.1.10. otrzymuje numer III.1.9.;

e) punkt III.1.11. otrzymuje numer III.1.10.;

f) punkt III.1.12. otrzymuje numer III.1.11.;

g) punkt III.1.13. otrzymuje numer III.1.12.

 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

Tabela zawarta w punkcie 1 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Wyszczególnienie

Cena jednostkowa netto

Cena jednostkowa brutto

1.

Wyłapanie i dostarczenie do schroniska 1 zwierzęcia

 

 

2.

Wyłapanie w tym samym miejscu i czasie oraz dostarczenie do schroniska więcej niż 1 zwierzęcia za pierwsze zwierzę

 

 

3.

Wyłapanie w tym samym miejscu i czasie oraz dostarczenie do schroniska więcej niż 1 zwierzęcia za każde kolejne zwierzę

 

 

4.

Odbiór jednego zwierzęcia lub więcej w tym samym miejscu i czasie oraz ich transport do schroniska

 

 

5.

Interwencja w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zwierzęcia, którego zlokalizowanie przez Wykonawcę będzie niemożliwe

 

 

6.

suma pozycji z wierszy 1-5

 

 

7.

Za pobyt i utrzymanie jednego zwierzęcia w schronisku za każdą rozpoczętą dobę

 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy

§ 2 ust. 1:

1. Wykreślony zostaje ust. 1 lit „f” o następującym brzemieniu: „Niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu, tuż po wyłapaniu zwierzęcia, informacji zawierającej krótki opis zwierzęcia wraz z fotografią, adresem w którym się znajduje. Informacje należy sporządzić w formie umożliwiającej jej podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe praz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skępem”.

2. Zmianie ulega numeracja pozostałych zapisów tego paragrafu i tak:

a) ust. 1 lit „g” otrzymuje numer 1 lit „f”;

b) ust. 1 lit „h” otrzymuje numer 1 lit „g”;

c) ust. 1 lit „i” otrzymuje numer 1 lit „h”;

d) ust. 1 lit „j” otrzymuje numer 1 lit „i”;

e) ust. 1 lit „k” otrzymuje numer 1 lit „j”;

f) ust. 1 lit „l” otrzymuje numer 1 lit „k”;

g) ust. 1 lit „m” otrzymuje numer 1 lit „l”.

§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie

2. Wykonawca odłapane zwierzęta będzie przewoził do miejsca czasowego ich przetrzymywania / gabinetu weterynaryjnego mieszczącego się w ……………………………………………………….., a następnie do schroniska dla zwierząt w miejscowości ……………………………………………………………, które zostały zatwierdzone przez właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii decyzją ……………………………………………………………..

§ 7 otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie z tytułu Umowy przypadające Wykonawcy wynosi:

1. za wyłapanie i dostarczenie do schroniska jednego zwierzęcia - ……………

2. za wyłapanie w tym samym miejscu i czasie oraz dostarczenie do schroniska więcej niż jednego zwierzęcia, za pierwsze zwierzę - …………, za każde następne - ……………

3. za odbiór jednego zwierzęcia lub więcej, w tym samym miejscu i czasie oraz ich transport do schroniska - ………………………..

4. w przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę zwierzęcia, którego zlokalizowanie nie będzie możliwe, koszty dojazdu w wysokości - ………………………………….

5. za pobyt i utrzymanie jednego zwierzęcia w schronisku - …………………………., za każdą rozpoczętą dobę, do końca pobytu zwierzęcia w hotelu; także w przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy.

§ 9 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

1. Wykonawca  w okresie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy nie wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Skępe,

2. Złożony przez Wykonawcę wniosek nie spełnia warunków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach co skutkuje brakiem możliwości wydania zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Skępe,

3. Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.

§ 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Zmiany umowy w trybie aneksu nie wymagają w szczególności zmiany nazw/określeń Stron, siedziby Stron, podwykonawcy.

 

W związku z faktem, iż wprowadzana zmiana nie jest istotna (nie nakłada na Wykonawcę dodatkowych obowiązków oraz konieczności załączania dodatkowych dokumentów), Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

Skępe, dn. 07.03.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG.271.2.1.2013 na sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny
Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2
92-411 Łódź
 

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

W postępowaniu złożona została jedna oferta.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94, ust. 1 pkt. 2 bądź art. 94, ust. 2, pkt 1, lit „a” ustawy.

 

Skępe, dnia 18.03.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG.271.2.1.2013 na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź

Data udzielenia zamówienia: 28.03.2013 r.

 

 

Skępe, 29.03.2013 r.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

SIWZ_zmieniony (100.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1_zmieniony (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4_zmieniony (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2013-03-05 09:21:26
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2013-03-05 09:25:32
Ostatnia zmiana:2013-03-29 11:12:26
Ilość wyświetleń:1292

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij