Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem w 2013 roku

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759).

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. (054) 287-85-21, faks. (054) 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Maria Stankiewicz – tel. (054) 287-70-19, Aneta Kisielewska - pokój nr 25, tel. (054) 287-85-39, faks (054) 287-72-04, w godz. 9-14

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem w 2013 roku.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem w 2013 roku w okresie od 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r. według wykazu stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych gdzie poszczególne części stanowią następujące asortymenty:
1. Część nr 1 – dostawa pieczywa i jego pochodnych
2. Część nr 2 – dostawa mrożonek
3. Część nr 3 – dostawa przypraw
4. Część nr 4 – dostawa mięsa i wyrobów mięsnych
5. Część nr 5 – dostawa produktów mleczarskich
6. Część nr 6 – dostawa słodyczy
7. Część nr 7 – dostawa warzyw i owoców
8. Część nr 8 – dostawa napojów
9. Część nr 9 – dostawa artykułów spożywczych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2013 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.1. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
8.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie w/w warunku.
8.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:
- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:
8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.
8.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie w/w warunku.
8.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie w/w warunku.
8.2 Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
8.2.1 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
8.2.2 wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
8.2.3 wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,
8.2.4 wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
8.2.5 wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy czym ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać się w następujący sposób:
8.2.5.1. Dla warunku wskazanego w punkcie VIII.1.1.1. SIWZ na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionego w punkcie IX.3.1. SIWZ i stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
8.2.5.2. Dla warunku wskazanego w punkcie VIII.1.2.1. SIWZ na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionego w punkcie IX.3.1. SIWZ i stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie i stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
8.2.5.3. Dla warunków wskazanych w punkcie VIII.1.3.1. SIWZ na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionego w punkcie IX.3.1. SIWZ i stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
8.2.5.4. Dla warunku wskazanego w punkcie VIII.1.4.1. SIWZ na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionego w punkcie IX.3.1. SIWZ i stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

9. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert: oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 12.12.2012 r. do godz. 12:00.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wielkości zamówienia podstawowego.         

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.12.2012 r. pod numerem 492006-2012. 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem w 2013 roku

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG-RO.271.2.19.2012 na dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem w 2013 roku. zostały wybrane oferty firm:

 

Część nr 1: Dostawa pieczywa i jego pochodnych:

Piekarnia Ciastkarnia A.M.B. Lipscy Spółka Jawna, ul. 1 Maja 21, 87-630 Skępe

Cena oferty:      32.675,70 zł

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Piekarnia Ciastkarnia A.M.B. Lipscy Spółka Jawna, ul. 1 Maja 21, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość. W części nr 1 została złożona 1 oferta.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Część nr 2: Dostawa mrożonek:

 

„UNIFREEZE” Sp z o.o., Miesiączkowo, 87-320 Górzno

Cena oferty:      7.495,95 zł

UZASADNIENIE

Oferta Firmy „UNIFREEZE” Sp z o.o., Miesiączkowo, 87-320 Górzno, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość. W części nr 2 zostały złożone 2 oferty.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert w części 2:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

„UNIFREEZE” Sp z o.o., Miesiączkowo, 87-320 Górzno

100,00%

100,00 pkt

2

„LODART” Artur Lewandowski Spółka Jawna
ul. Wysoka 17, 87-800 Włocławek

Oferta wykluczona
Oferent odrzucony

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 3: Dostawa przypraw:

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

Cena oferty:      4.915,34 zł

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W części nr 3 została złożona 1 oferta.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 4: Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych:

Z.U.M. „ROM-MIĘS” Roman Matera

ul. Dobrzyńska 5, 87-603 Wielgie

Cena oferty:      91.837,20 zł

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Z.U.M. „ROM-MIĘS” Roman Matera, ul. Dobrzyńska 5, 87-603 Wielgie, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość. W części nr 4 zostały złożone 2 oferty.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert w części 4:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

5

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

89,36%

89,36 pkt

7

Z.U.M. „ROM-MIĘS” Roman Matera

ul. Dobrzyńska 5, 87-603 Wielgie

100,00%

100,00 pkt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 5: Dostawa produktów mleczarskich:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AGROMLECZ” Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 32, 87-600 Lipno

Cena oferty:      73.018,98 zł

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AGROMLECZ” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 32, 87-600 Lipno, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość. W części nr 5 została złożona 1 oferta.

 

Część nr 6: Dostawa słodyczy:

F.H.U „OMEGA” Mariusz Drożyński

ul. Kolejowa 16, 87-630 Skępe

Cena oferty:      110.729,00 zł

UZASADNIENIE

Oferta Firmy F.H.U „OMEGA” Mariusz Drożyński, ul. Kolejowa 16, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W części nr 6 zostały złożone 2 oferty.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert w części 6:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

4

F.H.U „OMEGA” Mariusz Drożyński

ul. Kolejowa 16, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

5

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

78,99%

78,99 pkt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 7: Dostawa warzyw i owoców:

F.H.U „OMEGA” Mariusz Drożyński

ul. Kolejowa 16, 87-630 Skępe

Cena oferty:      65.159,80 zł

UZASADNIENIE

Oferta Firmy F.H.U „OMEGA” Mariusz Drożyński, ul. Kolejowa 16, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W części nr 7 zostały złożone 2 oferty.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert w części 7:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

4

F.H.U „OMEGA” Mariusz Drożyński

ul. Kolejowa 16, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

6

PRODUCENT ROLNY Ewa Wysocka
Kwaszarnia – Lenie Wielkie28

87-610 Dobrzyń n/Wisłą

99,74%

99,74 pkt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Część nr 8: Dostawa napojów:

F.H.U „OMEGA” Mariusz Drożyński

ul. Kolejowa 16, 87-630 Skępe

Cena oferty:      36.540,00 zł

UZASADNIENIE

Oferta Firmy F.H.U „OMEGA” Mariusz Drożyński, ul. Kolejowa 16, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W części nr 8 zostały złożone 3 oferty.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert w części 8:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

4

F.H.U „OMEGA” Mariusz Drożyński

ul. Kolejowa 16, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

5

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

93,70%

93,70 pkt

6

PRODUCENT ROLNY Ewa Wysocka
Kwaszarnia – Lenie Wielkie28

87-610 Dobrzyń n/Wisłą

80,06%

80,06 pkt

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 9: Dostawa artykułów spożywczych:

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

Cena oferty:      14.483,26 zł

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W części nr 9 została złożona 1 oferta.

Skępe, dnia 21.12.2012 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem w 2013 roku.  

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG-RO.271.2.19.2012 na Dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem w 2013 roku zamówienie zostało udzielone następującym wykonawcom:

 

 

Część nr 1: Dostawa pieczywa i jego pochodnych:

Piekarnia Ciastkarnia A.M.B. Lipscy Spółka Jawna, ul. 1 Maja 21, 87-630 Skępe

Część nr 2: Dostawa mrożonek:

„UNIFREEZE” Sp. z o.o., Miesiączkowo, 87-320 Górzno

Część nr 3: Dostawa przypraw:

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

Część nr 4: Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych:

Z. U.- M. „ROM-MIĘS” Roman Matera , ul. Dobrzyńska 5, 87-603 Wielgie

Część nr 5: Dostawa produktów mleczarskich:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo-Usługowe „AGROMLECZ” Sp. z o. o., ul. 3 Maja 32,
87-600 Lipno

Część nr 6: Dostawa słodyczy:

F.H.U. „OMEGA” Mariusz Drożyński, ul. Kolejowa 16, 87-630 Skępe

Część nr 7: Dostawa warzyw i owoców:

F.H.U. „OMEGA” Mariusz Drożyński, ul. Kolejowa 16, 87-630 Skępe

Część nr 8: Dostawa napojów:

F.H.U. „OMEGA” Mariusz Drożyński, ul. Kolejowa 16, 87-630 Skępe

Część nr 9: Dostawa artykułów spożywczych:

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

Skępe, 21.01.2013 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Załączniki

SIWZ (86.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (68.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Gołębiewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2012-12-05 13:07:51
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2012-12-05 13:43:57
Ostatnia zmiana:2013-02-11 11:50:17
Ilość wyświetleń:1265
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij