Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z ternu Miasta i Gminy Skępe w 2013 roku

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasta i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Lucjan Stroiński – tel. 54 287-70-65, Krzysztof Jaworski - pokój nr 25, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z ternu Miasta i Gminy Skępe w 2013 roku.

Przedmiotem zamówienia jest:
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z ternu Miasta i Gminy Skępe w 2013 roku.
Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy:
I. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez świadczenie następujących usług:
1. przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych z terenu Miasta i Gminy Skępe,

2. zapewnienie piętnastodniowej kwarantanny zwierząt wraz z zapewnieniem opieki lekarsko-weterynaryjnej w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia oraz zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych – w stosunku do zwierząt wyłapanych i dostarczonych do schroniska,
3. zapewnienie opieki w pozostałym okresie pobytu zwierząt wraz z zapewnieniem opieki lekarsko – weterynaryjnej w zakresie stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia oraz zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych – w stosunku do zwierząt wyłapanych i dostarczonych do schroniska,
4. przyjęcie zwierząt przebywających w dotychczasowym schronisku z dniem podpisania umowy na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego oraz zapewnienie opieki lekarsko – weterynaryjnej
w zakresie stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia oraz zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych,
5. zapewnienie odpowiedniej karmy oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia,
6. zapewnienie pozostałej opieki lekarsko weterynaryjnej zwierzętom przebywającym w schronisku, a w szczególności:
a) prowadzenie szczepień przeciwko wściekliźnie psów i kotów przebywających w schronisku;
b) sterylizację albo kastrację psów i kotów (w przypadku gdy w okresie dwóch miesięcy od kwarantanny pomimo zastosowanego programu adopcyjnego nie znaleziono nowego właściciela dla zwierząt), przy czym koty jako osobniki wolno żyjące będą staraniem Wykonawcy wypuszczone wolno.
7. prowadzenie działań mających na celu oddanie zwierząt do adopcji,
8. usypianie ślepych miotów dowiezionych i urodzonych w schronisku.
Przewidywana Ilość zwierząt miesięcznie – 12 szt.
II. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska z terenu Miasta i Gminy Skępe przez cały rok i przez 24 godziny:
1. wyłapywanie zwierząt (również przy pomocy środków farmakologicznych jeśli zajdzie taka potrzeba), wskazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Skępem, w ciągu 4 h od chwili zgłoszenia,
2. wykonawca zobowiązany jest w trakcie wyłapywania i transportu zwierząt korzystać z urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz cierpienia zwierząt, posiadających stosowne certyfikaty,
3. przewiezienie zwierząt (pojazdem dopuszczonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii) do schroniska dla bezdomnych zwierząt,
4. zapewnienie w razie potrzeby pomocy lekarskiej i diagnostycznej, podczas przeprowadzonej akcji wyłapywania i transportu zwierząt,
5. w przypadku ustalenia właściciela zwierząt przebywających w schronisku Wykonawca ma obowiązek obciążyć kosztami pobytu tego Właściciela, zgodnie z cennikiem zawartym w regulaminie schroniska.
Przewidywana ilość zwierząt rocznie – 10.
III. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej:
1. wykazu zwierząt przebywających w schronisku zawierającego dane określone w § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657),
2. adopcji zwierząt,
3. ilości zwierząt przyjętych do schroniska, w stosunku do których ustalono właściciela,
4. rejestr zgłoszeń z przeprowadzonych interwencji w sprawie wyłapywania zwierząt przez osobę wyznaczoną przez Wykonawcę (rejestr powinien być prowadzony w postaci tabelarycznej i zawierać: datę zgłoszenia, dane personalne osoby zgłaszającej włącznie z nr telefonu, datę i formę przeprowadzenia interwencji, podpis osoby przeprowadzającej interwencję),
5. innych mających związek z przejęciem obowiązków powierzonych niniejszą umową w sposób określony przez Miasto i Gminę Skępe w miarę potrzeb,
6. przedstawienia - w terminie 7 dni - kserokopii otrzymanych protokołów lub innych dokumentów kontroli od uprawnionych organów kontrolujących w szczególności inspekcji weterynaryjnej oraz sanitarnej.
IV. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu regulaminu schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wysokości opłat pobieranych w schronisku. Regulamin oraz wysokość opłat należy przedłożyć w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy.
V. Obiekt, w którym prowadzona będzie opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Skępe musi spełniać wszelkie standardy budowlane, jak również wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt.
VI. Wykonawca prowadząc schronisko dla zwierząt zobowiązany będzie do przestrzegania wszelkich przepisów prawnych związanych z w/w działalnością, w tym w szczególności:
1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. z 2003 r., Dz.U. Nr 106, poz. 1002, ze zm.),
2. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. z 2008 r., Dz.U. Nr 213, poz. 1342, ze zm.),
3. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 391),
4. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657),
5. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26. Sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753).
Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu:
1. oświadczenia o współpracy lub umowy o stałej współpracy z lekarzem weterynarii (nie dotyczy osób prowadzących działalność, mających uprawnienia lekarza weterynarii w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom).5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

8.1.1.1  posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z ustawą dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 391;

8.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:

8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wyłapywaniu bezdomnych zwierząt;

8.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

8.1.3.1. dysponuje co najmniej jednym pojazdem, który posiada odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiającą wstawienie co najmniej jednej metalowej klatki o wymiarach 106 cm (dł.) x 72 cm (szer.) x 80 cm (wys.) oraz zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi;

8.1.3.2. dysponuje urządzeniami i środkami, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,
w szczególności:

- min. jedną klatką na zwierzęta o wymiarach 106 cm (dł.) x 72 cm (szer.) x 80 cm (wys.),

- minimum 1 siatką do łapania zwierząt,

- minimum 3 kompletami kagańców i smyczy;

8.1.3.3. dysponuje minimum 2 osobami do obsługi schroniska;

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
8.2.1. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
8.2.2. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
8.2.3. Wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,
8.2.4. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
8.2.5. Wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać się w następujący sposób:
8.2.5.1. Dla warunku wskazanego w punkcie VIII.1.1.1. SIWZ na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionego w punkcie IX.3.1. SIWZ i stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz na podstawie załączonej kopii zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z ustawą dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 391;
8.2.5.2. Dla warunku wskazanego w punkcie VIII.1.2.1. SIWZ na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionego w punkcie IX.3.1. SIWZ i stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wskazanego w punkcie IX.3.3. SIWZ i stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
8.2.5.3. Dla warunków wskazanych w punkcie VIII.1.3.1. oraz VIII.1.3.2 SIWZ na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionego w punkcie IX.3.1. SIWZ i stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
8.2.5.4. Dla warunku wskazanego w punkcie VIII.1.3.3. SIWZ na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionego w punkcie IX.3.1. SIWZ i stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
8.2.5.5. Dla warunku wskazanego w punkcie VIII.1.4.1. SIWZ na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionego w punkcie IX.3.1. SIWZ i stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 

9. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 10.12.2012 r. do godz. 14:00.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wielkości zamówienia podstawowego.

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2012 r. pod numerem 486662-2012

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Miasto i Gmina Skępe unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Skępe w 2013 roku, w związku z faktem, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Skępe, dnia 13.12.2012 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Załączniki

SIWZ (111.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (40.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (47.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2012-12-03 15:00:08
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2012-12-03 15:07:20
Ostatnia zmiana:2012-12-13 11:46:48
Ilość wyświetleń:1333
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij