Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem w 2013 roku

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. (54) 287-85-21, faks. (54) 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Maria Stankiewicz – tel. (54) 287-70-19, Rafał Gołębiewski - pokój nr 25, tel. (54) 287-85-39, faks (54) 287-72-04, w godz. 9-14

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem w 2013 roku

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem w 2013 roku w ilości

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

8.1.1.1.  posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi;

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dostawa oleju opałowego;

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

8.1.3.1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8.1.4.1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. Wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. Wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać się w następujący sposób:

8.2.5.1. Dla warunku wskazanego w punkcie 8.1.1.1. SIWZ na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionego w punkcie IX.3.1. SIWZ i stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz na podstawie załączonej kopii koncesji na obrót paliwami ciekłymi;

8.2.5.2. Dla warunku wskazanego w punkcie 8.1.2.1. SIWZ na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionego w punkcie IX.3.1. SIWZ i stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wskazanego w punkcie IX.3.3. SIWZ i stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

8.2.5.3. Dla warunku wskazanych w punkcie 8.1.3.1. SIWZ na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionego w punkcie IX.3.1. SIWZ i stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

8.2.5.4. Dla warunku wskazanego w punkcie 8.1.4.1. SIWZ na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionego w punkcie IX.3.1. SIWZ i stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

9. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 30.11.2012 r. do godz. 13:00.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wielkości zamówienia podstawowego.

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.11.2012 r. pod numerem 458224-2012.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej
im. Gustawa Zielińskiego w Skępem w 2013 roku

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG-RO.271.2.16.2012 na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem w 2013 roku została wybrana oferta firmy:

 

TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. Baza Paliw Piotrków Kujawski

ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski

UZASADNIENIE

Oferta Firmy TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. Baza Paliw Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

Stacja Sprzedaży Paliw
„ANIRAM” Aneta Tomczyk
Cekanowo, ul Płocka 24, 09-472 Słupno

98,93 pkt

98,93 pkt

2

TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o.

ul. Toruńska 186, 62-600 Koło

100,00 pkt

100,00 pkt

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Petromot

ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk

99,73 pkt

99,73 pkt

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„MARES” Sp. z o.o.

ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek

98,40 pkt

98,40 pkt

5

P.H.U. PETROKAN Agnieszka Kandarian

Stary Brześć 1, 87-880 Brześć Kujawski

Oferent wykluczony
Oferta odrzucona

 

Skępe, dnia 11.12.2012 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem w 2013 roku

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG-RO.271.2.16.2012 na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem w 2013 roku zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

           

TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o.

ul. Toruńska 186

62-600 Koło

 

 

Skępe, 21.01.2013

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Załączniki

SIWZ (94.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (35.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Jaworski
Data wprowadzenia:2012-11-19 13:19:45
Opublikował:Krzysztof Jaworski
Data publikacji:2012-11-19 13:27:04
Ostatnia zmiana:2013-02-11 11:57:55
Ilość wyświetleń:1189
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij