Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Skępem w roku 2012 w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. w części 2 i 5

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759).

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe,
tel. (054) 287-85-21, faks.
(054) 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Agnieszka Litwinienko – tel. (054) 287-70-19,
Aneta Kisielewska - pokój nr 25, tel. (054) 287-85-39, faks (054) 287-72-04, w godz. 9-14

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Skępem w roku 2012 w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. w części 2 i 5.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Skępem w roku 2012 w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. w części 2 i 5 według wykazu stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2012 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.1. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
8.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie w/w warunku.
8.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:
- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:
8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.
8.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie w/w warunku.
8.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie w/w warunku.
8.2 Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
8.2.1 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
8.2.2 wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
8.2.3 wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,
8.2.4 wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
8.2.5 wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe:
Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 30.08.2012 r. do godz. 12:00.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wielkości zamówienia podstawowego.         

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.08.2012 r. pod numerem 312142.

 

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Skępem w roku 2012 w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. w części 2 i 5

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG-RO.271.2.9.2012 na Dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Skępem w roku 2012 w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. w części 2 i 5 zostały wybrane oferty firm:

 

Część nr 2: Dostawa mrożonek:

UNIFREEZE sp. z o.o., Miesiączkowo, 87-230 Górzno

Cena oferty:      194,25 zł

UZASADNIENIE

Oferta Firmy UNIFREEZE sp. z o.o., Miesiączkowo, 87-230 Górzno, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość. W części nr 2 została złożona 1 oferta.

 

 

Część nr 5: Dostawa produktów mleczarskich:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „AGROMLECZ” sp. z o.o., ul. 3 Maja 32,
87-600 Lipno

Cena oferty:      5.978,18 zł

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „AGROMLECZ” sp. z o.o., ul. 3 Maja 32, 87-600 Lipno, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W części nr 5 została złożona 1 oferta.      

 

 

Skępe, dnia 03.09.2012 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Skępem w roku 2012 w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. w części 2 i 5

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG-RO.271.2.9.2012 na Dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Skępem w roku 2012 w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. w części 2 i 5 zamówienie zostało udzielone następującym wykonawcom:

 

 

 

Część nr 2: Dostawa mrożonek:

„UNIFREEZE”  Sp. z o.o., Miesiączkowo,  87-320 Górzno

Część nr 5: Dostawa produktów mleczarskich:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe „AGROMLECZ” Spółka z o.o. ul. 3 Maja 32, 87-600 Lipno

 

 

Skępe, 19.09.2012 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Załączniki

SIWZ (90.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (37.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aneta Kisielewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aneta Kisielewska
Data wprowadzenia:2012-08-23 13:59:29
Opublikował:Aneta Kisielewska
Data publikacji:2012-08-23 14:01:33
Ostatnia zmiana:2012-09-19 14:25:15
Ilość wyświetleń:1070
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij