Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Skępem w roku 2012 w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759).

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe,
tel. (054) 287-85-21, faks.
(054) 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Marek Polichnowski – tel. (054) 287-70-19,
Aneta Kisielewska - pokój nr 25, tel. (054) 287-85-39, faks (054) 287-72-04, w godz. 9-14

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Skępem w roku 2012 w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Skępem w roku 2012 w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. według wykazu stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2012 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.1. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
8.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie w/w warunku.
8.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:
- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:
8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.
8.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie w/w warunku.
8.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie w/w warunku.
8.2 Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
8.2.1 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
8.2.2 wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
8.2.3 wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,
8.2.4 wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
8.2.5 wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe:
Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 17.08.2012 r. do godz. 12:00.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wielkości zamówienia podstawowego.         

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2012 r. pod numerem 293636

 

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Dostawę artykułów żywnościowych
do Szkoły Podstawowej w Skępem  w roku 2012
w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG-RO.271.2.7.2012 na Dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Skępem w roku 2012 w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. zostały wybrane oferty firm:

 

Część nr 1: Dostawa pieczywa i jego pochodnych:

 

Piekarnia Ciastkarnia A.M.B. Lipscy Spółka Jawna, ul. 1 Maja 21, 87-630 Skępe

Cena oferty:      7.449,80 zł

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Piekarnia Ciastkarnia A.M.B. Lipscy Spółka Jawna, ul. 1 Maja 21, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość. W części nr 1 została złożona 1 oferta.

 

Część nr 2: Dostawa mrożonek:

 

Postepowanie w części nr 2 zamówienia zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE

 

Postępowanie w części nr 2 zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, gdyż w postępowanie na tą część zamówienia nie została złożona żadna oferta.

 

 

Część nr 3: Dostawa przypraw:

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

Cena oferty:      1.997,10 zł

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W części nr 3 została złożona 1 oferta.  

 

Część nr 4: Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych:

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

Cena oferty:      19.370,94 zł

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W części nr 4 została złożona 1 oferta.

Część nr 5: Dostawa produktów mleczarskich:

 

Postępowanie w części nr 5 zamówienia zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE

 

Postępowanie w części nr 5 zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, gdyż w postępowanie na tą część zamówienia nie została złożona żadna oferta.

 

 

Część nr 6: Dostawa słodyczy:

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

Cena oferty:      30.206,00 zł

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W części nr 6 została złożona 1 oferta.

 

Część nr 7: Dostawa warzyw i owoców:

Producent Rolny Ewa Wysocka, Kwaszarnia – Lenie Wielkie 28, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Cena oferty:      2.689,35 zł

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Producent Rolny Ewa Wysocka, Kwaszarnia – Lenie Wielkie 28, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W części nr 7 została złożona 1 oferta.               

Część nr 8: Dostawa napojów:

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

Cena oferty:      18.400,00 zł

 

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. 

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert
w części 8:

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

Producent Rolny Ewa Wysocka
Kwaszarnia – Lenie Wielkie 28
87-610 Dobrzyń n/Wisłą

76,19%

76,19 pkt

3

Sklep spożywczo-przemysłowy

Zenon Abramowicz,

ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

 

 

 

Część nr 9: Dostawa artykułów spożywczych:

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

Cena oferty:      676,26 zł

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny. W części nr 9 została złożona 1 oferta.

 

 

 

Skępe, dnia 22.08.2012 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Skępem w roku 2012 w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r.   

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG-RO.271.2.7.2012 na Dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Skępem w roku 2012 w okresie od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. zamówienie zostało udzielone następującym wykonawcom:

 

 

 

Część nr 1: Dostawa pieczywa i jego pochodnych:

Piekarnia Ciastkarnia A.M.B. Lipscy Spółka Jawna, ul. 1 Maja 21, 87-630 Skępe

Część nr 3: Dostawa przypraw:

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

Część nr 4: Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych:

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

Część nr 6: Dostawa słodyczy:

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

Część nr 7: Dostawa warzyw i owoców:

Producent Rolny Ewa Wysocka, Kwaszarnia – Lenie Wielkie 28, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Część nr 8: Dostawa napojów:

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

Część nr 9: Dostawa artykułów spożywczych:

Sklep spożywczo-przemysłowy Zenon Abramowicz, ul. 1 Maja 19, 87-630 Skępe

 

 

Skępe, 19.09.2012 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Załączniki

SIWZ (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aneta Kisielewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aneta Kisielewska
Data wprowadzenia:2012-08-09 13:33:23
Opublikował:Aneta Kisielewska
Data publikacji:2012-08-09 13:36:28
Ostatnia zmiana:2012-09-19 13:07:34
Ilość wyświetleń:1340
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij