Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe - III etap

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. (054) 287-85-21, faks. (054) 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Marian Gabryszewski – pokój nr 17, tel. (054) 287-85-34, faks (054)287-72-04,

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe – III etap.

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe – III etap inwestycji w następującym zakresie:
1. Łączna długość sieci głównej kanalizacyjnej:                                          11.531mb
w tym:
- kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200 mm                                             7.754 mb
- kanalizacja grawitacyjna o średnicy 225 mm                                                541 mb
- kanalizacja grawitacyjna o średnicy 250 mm                                                688 mb
- kanalizacja grawitacyjna o średnicy 315 mm                                                499 mb
- kanalizacja tłoczna o średnicy 110 mm                                                         158 mb
- kanalizacja tłoczna o średnicy 93 mm                                                        1.349 mb
- kanalizacja tłoczna o średnicy 63 mm                                                           542 mb
2. Łączna długość przyłączy:                                                                        2.712 mb
w tym:
- przyłącza grawitacyjne PVC o średnicy 160 mm                                         2.337 mb; 452 szt.
- przyłącza tłoczne PEHD o średnicy 40 mm                                                    375 mb; 4 szt.

Zadanie musi być wykonane zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i  odbioru robót, które stanowią załączniki nr 9 i 11 do SIWZ, natomiast kosztorys stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ ma charakter pomocniczy.

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany w układzie kwartalnym (załącznik nr 12). Inwestycja stanowi kontynuację zadania zapoczątkowanego w 2011 roku, które nie zostało zakończone w wyniku rozwiązania umowy z wyłącznej winy wykonawcy.

W przypadku podania w niniejszej specyfikacji nazw własnych (pochodzenie, producent itp.) należy pamiętać, iż mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze na wskazany produkt.

CPV:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2014 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

8.1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawiała szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia – budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej lub grawitacyjnej o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł brutto.

8.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- w celu potwierdzenia warunku dysponowania osobami wykonawca musi dysponować osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia:

8.1.3.1. min. 1 osobą – Kierownikiem budowy – posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej, posiadającą min. 2-letnie doświadczenie w branży sanitarnej na stanowisku Kierownika Budowy lub kierownika robót na zadaniach polegających na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub tłocznej;

Liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia nie może być mniejsza 

od wymaganej przez Zamawiającego. Przez doświadczenie zawodowe dla stanowiska, gdzie wymagane są uprawnienia budowlane rozumie się lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień budowlanych w realizacji podobnych robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. Do doświadczenia zawodowego na danym stanowisku nie zalicza się okresu zatrudnienia danej osoby na innych budowach w tym samym okresie.

Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pozostały personel, który umożliwi sprawną realizację zamówienia.

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- w celu potwierdzenia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca musi posiadać:

8.1.4.1. środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł;

8.1.4.2 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 3.000.000,00 zł.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców

w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

9. Informacja na temat wadium: 120.000 zł.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe:
Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 09 lipca 2012 r. do godz. 14:30.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu podstawowemu.

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2012 r. pod numerem 132229 – 2012.

                                                                                                                         Andrzej Gatyński                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

ZMIANA SIWZ

 

 

W związku z błędnym zapisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącym przedmiotu zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2007 roku (Dz.U. Nr 113, poz. 759, ze zm.) zmienia błędną treść SIWZ w następujący sposób:

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Jest:

1. Łączna długość sieci głównej kanalizacyjnej:                                                 11.531mb

w tym:

            - kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200 mm                                       7754 mb

            - kanalizacja grawitacyjna o średnicy 225 mm                                       541 mb

            - kanalizacja grawitacyjna o średnicy 250 mm                                       688 mb

            - kanalizacja grawitacyjna o średnicy 315 mm                                       499 mb

            - kanalizacja tłoczna o średnicy 110 mm                                                158 mb

            - kanalizacja tłoczna o średnicy 93 mm                                                 1.349 mb

            - kanalizacja tłoczna o średnicy 63 mm                                                 542 mb

2. Łączna długość przyłączy:                                                                            2.712 mb

            w tym:

                        - przyłącza grawitacyjne PVC o średnicy 160 mm                2.337 mb; 492 szt.

                        - przyłącza tłoczne PEHD o średnicy 40 mm                             375 mb; 4 szt.

Powinno być:

1. Łączna długość sieci głównej kanalizacyjnej:                                                 11.531mb

w tym:

            - kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200 mm                                       7754 mb

            - kanalizacja grawitacyjna o średnicy 225 mm                                       541 mb

            - kanalizacja grawitacyjna o średnicy 250 mm                                       688 mb

            - kanalizacja grawitacyjna o średnicy 315 mm                                       499 mb

            - kanalizacja tłoczna o średnicy 110 mm                                                158 mb

            - kanalizacja tłoczna o średnicy 93 mm                                                 1.349 mb

            - kanalizacja tłoczna o średnicy 63 mm                                                 542 mb

2. Łączna długość przyłączy:                                                                            2.712 mb

            w tym:

                        - przyłącza grawitacyjne PVC o średnicy 160 mm                2.337 mb; 452 szt.

                        - przyłącza tłoczne PEHD o średnicy 40 mm                             375 mb; 4 szt.

 

W związku z faktem, iż wprowadzana zmiana nie jest istotna, a jedynie koryguje błąd występujący w SIWZ (zapisy dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót są prawidłowe), Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

Skępe, dn. 22.06.2012 r.

                                                                                                      Andrzej Gatyński

                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

 

ZMIANA SIWZ

 

 

W związku z błędnym zapisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2007 roku (Dz.U. Nr 113, poz. 759, ze zm.) zmienia błędną treść SIWZ w następujący sposób:

 

Rozdział XX. pkt 10

Jest:

„Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (tj. 15 dni po upływie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego)”.

Powinno być:

„Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (tj. 15 dni po upływie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego)”.

 

§13 ust. 4 umowy (zał. nr 7)

Jest:

„Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości tj. 30% wysokości zabezpieczenia zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości”.

Powinno być:

„Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości tj. 30% wysokości zabezpieczenia zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady”.

 

§ Poz. 107 kosztorysu nakładczego (zał. nr 10)

Jest:

107

d.1.3.2

KNNR 11

0406-05

Analogia - przydomowa oczyszczalnia ścieków kompletna z wyposażeniem

 

4

szt.

 

 

szt.

 

 

 

4.00

 

 

 

 

 

RAZEM

4.00

Powinno być:

107

d.1.3.2

KNNR 11

0406-05

Analogia - pompownia przydomowa
kompletna z wyposażeniem

 

4

szt.

 

 

szt.

 

 

 

4.00

 

 

 

 

 

RAZEM

4.00

 

 

W związku z faktem, iż wprowadzana zmiana nie jest istotna, a jedynie koryguje błąd występujący w SIWZ i nie jest wymagany dodatkowy czas na wprowadzenie zmian do ofert, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

Skępe, dn. 04.07.2012 r.

                                                                                  Andrzej Gatyński

                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Dokumentacja do pobrania:

1. Dokumentacja cz. 1

2. Dokumentacja cz. 2

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe – III etap

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG-RO.271.2.5.2012 na Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe – III etap została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Wdrożeniowe INŻBUD Z. Fechner, M. Środa sp. j.
ul. Budowlana 3
86-300 Grudziądz

 

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Przedsiębiorstwo Budowlano – Wdrożeniowe INŻBUD Z. Fechner, M. Środa sp. j.,
ul. Budowlana 3, 86-300 Grudziądz
, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Spółka z o.o. „ALFA”

ul. Toruńska 300

85-880 Bydgoszcz

61,07 pkt

61,07 pkt

2

DOMAR Kazimierz Domaracki

Tatów 3

76-039 Biesiekierz

Oferta odrzucona

3

ALSTAL Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Jacewo 76

88-100 Inowrocław

Oferta odrzucona

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „MEL-KAN” sp. z o.o.

ul. Ossowskiego 26

86-300 Grudziądz

66,66 pkt

66,66 pkt

5

KANWOD Wiesław Tarczyński

Węglew 218,

62-590 Golina

Oferta odrzucona

6

Firma Gutkowski Gutkowski Jan

ul. 17 Stycznia 92

64-100 Leszno

Oferta odrzucona

7

Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne „REMBUD” sp. z o.o.

ul. Kruszyńska 1b

87-800 Włocławek

 

50,83 pkt

50,83 pkt

8

IZOSAN Zakład Ogólnobudowlany

Moczadła 1b

87-300 Brodnica

50,27 pkt

50,27 pkt

9

HYDROPOL sp. z o.o.

ul. Targowa 10b

09-500 Gostynin

87,00 pkt

87,00 pkt

10

WIMAR sp. z o.o.

ul. Nadrzeczna 24

86-010 Koronowo

Oferta odrzucona

11

SKANSKA S.A.

ul. Gen. Zajączka 9

01-518 Warszawa

82,47 pkt

82,47 pkt

12

Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Budownictwo Ogólne Stanisław Brzęczkowski

ul. Dolna 12

87-800 Włocławek

66,46 pkt

66,46 pkt

13

Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych

ul. Drwęcka 9

87-400 Golub - Dobrzyń

64,94 pkt

64,94 pkt

14

Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński

Nasiegniewo 62A

87-811 Fabianki

Oferta odrzucona

15

Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Karen Avetisyan

ul. Starowiejska 87

87-603 Wielgie

Oferta odrzucona

16

Przedsiębiorstwo Elektryfikacji ELTOR sp. z o.o.

ul. Smoleńska 17

85-833 Bydgoszcz

53,34 pkt

53,34 pkt

17

Zakład Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki

ul. Płocka 59a/5

09-200 Sierpc

Oferta odrzucona

18

Przedsiębiorstwo Budowlano – Wdrożeniowe INŻBUD Z. Fechner, M. Środa sp. j.

ul. Budowlana 3

86-300 Grudziądz

100,00 pkt

100,00 pkt

19

EURO-BUD Firma Inżynieryjna
K.S. Sarnowscy Sp.j.

ul. Mielęcińska 11a

87-800 Włocławek

78,89 pkt

78,89 pkt

20

Przedsiębiorstwo Budowlano –Inżynieryjne „SANMEL” sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3

87-300 Brodnica

61,83 pkt

61,83 pkt

 

 

Wykaz wykonawców wykluczonych z postępowania:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Uwagi

Brak

 

 

Wykaz ofert odrzuconych:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Uwagi

2

DOMAR Kazimierz Domaracki

Tatów 3

76-039 Biesiekierz

Oferta odrzucona

3

ALSTAL Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Jacewo 76

88-100 Inowrocław

Oferta odrzucona

5

KANWOD Wiesław Tarczyński

Węglew 218, 62-590 Golina

87-600 Lipno

Oferta odrzucona

6

Firma Gutkowski Gutkowski Jan

ul. 17 Stycznia 92

64-100 Leszno

Oferta odrzucona

10

WIMAR sp. z o.o.

ul. Nadrzeczna 24

86-010 Koronowo

Oferta odrzucona

14

Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński

Nasiegniewo 62A

87-811 Fabianki

Oferta odrzucona

15

Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Karen Avetisyan

ul. Starowiejska 87

87-603 Wielgie

Oferta odrzucona

17

Zakład Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki

ul. Płocka 59a/5

09-200 Sierpc

Oferta odrzucona

 

Skępe, dnia 02.08.2012 r.

Andrzej Gatyński
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
na Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe – III etap

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG-RO.271.2.5.2012 na Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe – III etap zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

 

           

Przedsiębiorstwo Budowlano – Wdrożeniowe INŻBUD Z. Fechner, M. Środa sp. j.

ul. Budowlana 3

86-300 Grudziądz

 

 

 

Skępe, 21.08.2012

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Załączniki

odpowiedz_na_zapytanie_nr_1 (37.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz_na_zapytanie_nr_2 (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz_na_zapytanie_nr_3 (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz_na_zapytanie_nr_4 (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz_na_zapytanie_nr_5 (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz_na_zapytanie_nr_6 (40.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (122.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_zmieniony (122.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_zmieniony_2_obowiązująca (122.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (32.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10 (178.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_1 (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_11 (414.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_12 (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_12 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_13 (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_13 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7 (79.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7_obowiązujący (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8 (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8 (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_3 (55.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_4 (70.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_5 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_6 (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_7 (10.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_8 (68.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Jaworski
Data wprowadzenia:2012-06-18 12:38:22
Opublikował:Krzysztof Jaworski
Data publikacji:2012-06-18 12:47:10
Ostatnia zmiana:2012-08-27 08:43:31
Ilość wyświetleń:3471
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij