Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina w Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. (054) 287-85-21, faks. (054) 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Barbara Leśniewska– pokój nr 10, tel. +48 542878522, faks +48 542877204, Rafał Gołębiewski - pokój nr 25, tel. +48 542878539, faks +48 542877204, w godz. 9-14

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego (CPV 66.11.30.00-5)

Przedmiotem zamówienia jest:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.670.580,00 ,- (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) z przeznaczeniem na:

1.    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów;

2.    okres kredytowania do 31.03.2030 r.;

3.    spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek. W przypadku gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed datą płatności.

4.    oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M (z zerową marżą dla wykonawcy). Marża banku wiążąca w całym okresie kredytowania.

Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni oraz 366 dni w przypadku lat przestępnych.

Dla celów ofertowych, w celu obliczenia odsetek należy przyjąć stawkę WIBOR

5.    Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych:

5.1.  w dniu zawarcia umowy - 1.242.544,00 zł (orientacyjna data zawarcia umowy planowana jest na dzień 20.08.2012 r. przy czym termin ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od zamawiającego, a związanych z procedurą postępowania przetargowego przewidzianego przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych)

5.2.  15.11.2012 – 428.036,00 zł.

6.    Ustala się następujące terminy spłaty kredytu:

-       31.03.2021 – 298.580,00

-       31.03.2022 – 298.500,00

-       31.03.2023 – 298.500,00

-       31.03.2024 – 125.000,00

-       31.03.2025 – 125.000,00

-       31.03.2026 – 125.000,00

-       31.03.2027 – 100.000,00

-       31.03.2028 – 100.000,00

-       31.03.2029 – 100.000,00

-       31.03.2030 – 100.000,00

7.    Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco.

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: do 31 marca 2030 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.       Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.1.    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

W celu potwierdzenia tego warunku wykonawca musi udokumentować:

1.1.1. posiadanie zezwolenia komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)  lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność, o której mowa w przedmiocie zamówienia oraz ustawie Prawo Bankowe;

1.2.    posiadania wiedzy i doświadczenia

W celu potwierdzenia tego warunku wykonawca musi udokumentować:

1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego;

1.3.    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie stawia określonych wymagań w zakresie ww. warunku;

1.4.    sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie stawia określonych wymagań w zakresie ww. warunku;

2.       Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

2.1.    wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. l Prawa zamówień publicznych,

2.2.    wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

2.3.    wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

2.4.    wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

2.5.    wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9. Informacja na temat wadium:

1)  Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100).
2)  Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
-   pieniądzu,
-   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
-   gwarancjach bankowych,
-   gwarancjach ubezpieczeniowych,
-   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 196, poz. 620).
3)  W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać przynajmniej następujące elementy:
-   nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
-   określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
-   kwotę gwarancji;
-   termin ważności gwarancji;
-   zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”, które to żądanie zawierać będzie oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub,
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
-   Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń.
4)  Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
5)  Dokument potwierdzający wniesienie wadium powinien być opatrzony zapisem:
„Wadium na Udzielenie gminie-miasto Skępe dwóch kredytów długoterminowych” wraz z podaniem części zamówienia, której dotyczy.
6)  Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Skępem  Nr 16 9546 0004 2001 0000 0749 0017
7)  W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
8)  W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. nr 10 – Skarbnik – Barbara Leśniewska. Do oferty należy dołączyć kopię złożonego wadium umożliwiającą udokumentowanie zabezpieczenia oferty wadium. Przyjęcie wadium w siedzibie Zamawiającego nie oznacza akceptu komisji przetargowej dla ważności wadium. Jednocześnie kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wykonawca załączą do oferty.
9)  Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
10) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, według zasad określonych w art. 46 Ustawy, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy.
11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
-   odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
-   nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
-   zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą okoliczności wynikające z treści przepisu art. 46 ust. 4 lit. a pzp.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 30 lipca 2012 r. do godz. 13:00.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 60 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: nie dotyczy.     

18. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 12.06.2012 r. pod nr referencyjnym: 2012-081038

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Skępe, dnia 12.06.2012 r.

 

 

SPROSTOWANIE

 

Niniejszym dokonujemy sprostowania w ogłoszeniu dotyczącym Udzielenia Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego w następujący sposób:

 

Pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego (CPV 66.11.30.00-5)

Przedmiotem zamówienia jest:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.670.580,00 ,- (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) z przeznaczeniem na:

1.      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów;

2.      okres kredytowania do 31.03.2030 r.;

3.      spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek. W przypadku gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed datą płatności.

4.      oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M (z marżą dla wykonawcy). Marża banku wiążąca w całym okresie kredytowania.

Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni oraz 366 dni w przypadku lat przestępnych.

Dla celów ofertowych, w celu obliczenia odsetek należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M na dzień 25 lipca 2012r.

5.      Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych:

5.1.   w dniu zawarcia umowy - 1.242.544,00 zł

(orientacyjna data zawarcia umowy planowana jest na dzień 20.08.2012 r. przy czym termin ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od zamawiającego, a związanych
z procedurą postępowania przetargowego przewidzianego przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych)

5.2.   15.11.2012 – 428.036,00 zł.

6.      Ustala się następujące terminy spłaty kredytu:

-       31.03.2021 – 298.580,00

-       31.03.2022 – 298.500,00

-       31.03.2023 – 298.500,00

-       31.03.2024 – 125.000,00

-       31.03.2025 – 125.000,00

-       31.03.2026 – 125.000,00

-       31.03.2027 – 100.000,00

-       31.03.2028 – 100.000,00

-       31.03.2029 – 100.000,00

-       31.03.2030 – 100.000,00

7.      Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco.

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Skępe, dnia 12.06.2012 r.

 

 

 

ZMIANA SIWZ I OGłOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 

 

W związku z błędnym zapisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącym wadium Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2007 roku (Dz.U. Nr 113, poz. 759, ze zm.) zmienia błędną treść SIWZ i ogłoszenia w następujący sposób:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

XII. Wadium

Pkt. 5

Jest:

Dokument potwierdzający wniesienie wadium powinien być opatrzony zapisem:

„Wadium na Udzielenie gminie-miasto Skępe dwóch kredytów długoterminowych” wraz z podaniem części zamówienia, której dotyczy.

 

Powinno być:

Dokument potwierdzający wniesienie wadium powinien być opatrzony zapisem:

„Wadium na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego – MIG-RO.271.2.6.2012”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Pkt. 9, ppkt. 5

Jest:

Dokument potwierdzający wniesienie wadium powinien być opatrzony zapisem:

„Wadium na Udzielenie gminie-miasto Skępe dwóch kredytów długoterminowych” wraz z podaniem części zamówienia, której dotyczy.

 

Powinno być:

Dokument potwierdzający wniesienie wadium powinien być opatrzony zapisem:

„Wadium na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego – MIG-RO.271.2.6.2012”

 

 

W związku z faktem, iż wprowadzana zmiana nie jest istotna, a jedynie koryguje błąd występujący w SIWZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

Skępe, dn. 25.07.2012 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

 

Skępe, dnia 06.08.2012 r.

MIG-RO.271.2.6.2012

 

Wszyscy oferenci

 

dotyczy:   przetargu nieograniczonego na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG-RO.271.2.6.2012 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego została wybrana oferta firmy:

Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Spółdzielczej Grupy Bankowej, Bank Spółdzielczy w Skępem, ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

100,00 pkt

100,00 pkt

 

Żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

Żadna oferta nie została odrzucona.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta bez zachowania terminów określonych w art. 94, ust. 1, pkt 1, z uwagi na fakt zaistnienia przesłanek wynikających z art. 94, ust. 2 pkt 1 lit. a.

 

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Otrzymują:

1. Wszyscy oferenci;

2. a/a

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych ((tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG-RO.271.2.6.2012 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego została wybrana oferta firmy:

 

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72

87-630 Skępe

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 10.08.2012 r. pod nr referencyjnym: 2012-112837

 

 

Skępe, 10.08.2012

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

akt wyboru burmistrza (76.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
decyzja w sprawie nadania numeru NIP (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odp_zap_nr_1 (33.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odp_zap_nr_2 (568.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S-2011 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S-Ikw2012 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S-2011 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S-Ikw2012 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS-2011 (140.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS-Ikw2012 (126.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z-2011 (239.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z-Ikw2012 (232.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (117.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 39-2012 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2012 rok (153kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 392-2011 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2012 rok (248.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 393-2011 RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe (266.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 394-2011 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2012 rok (177.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr 40-2012 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Skępe (197.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-102-2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2030 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XI-105-2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-125-2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetiu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-126-2012 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 29 maja 2012 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wileloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XIV-130-2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (63.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XVII-117-2000 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 maja 2000 roku w sprawie powołania skarbnika Miasta i Gminy Skępe (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów, pożyczek, informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (34.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (41.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zaś. w sprawie nadania nr REGON (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Gołębiewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2012-06-12 10:38:53
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2012-06-12 10:39:54
Ostatnia zmiana:2012-08-10 13:54:18
Ilość wyświetleń:1592
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij