Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Dostawa kruszywa wapiennego na potrzeby Miasta i Gminy Skępe

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. (054) 287-85-21, faks. (054) 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Anna Sulkowska – pokój nr 13, tel. (054) 287-85-27, faks (054)287-72-04,

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Dostawa kruszywa wapiennego na potrzeby Miasta i Gminy Skępe

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa kruszywa wapiennego na potrzeby Miasta i Gminy Skępe w ilości 3.333 ton o frakcji 4 - 31,5 mm, z czego 2885 ton zostanie rozdysponowanych w ramach funduszu sołeckiego.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: 30 czerwca 2012 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

8.1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie w/w warunku.

8.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegającej na dostawie kruszywa wapiennego.

8.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie w/w warunku.

8.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie w/w warunku

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2 wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców

w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3 wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4 wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5 wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

9. Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe:
Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 11 kwietnia 2012 r. do godz. 14:45.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wielkości zamówienia podstawowego.         

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2012 r. pod numerem 72215-2012

Andrzej Gatyński
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na dostawę kruszywa wapiennego na potrzeby Miasta i Gminy Skępe

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  nr MiG-RO.271.2.2.2012 na dostawę kruszywa wapiennego na potrzeby Miasta i Gminy Skępe została wybrana oferta firmy:

PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE „EUROTRANS”

Tomasz Jasiak

ul. Morelowa 11, 88-100 Inowrocław

UZASADNIENIE

Oferta Firmy PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE „EUROTRANS” Tomasz Jasiak, ul. Morelowa 11, 88-100 Inowrocław, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE „EUROTRANS” Tomasz Jasiak

ul. Morelowa 11, 88-100 Inowrocław

100,00%

100,00 pkt

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Franciszek Żywiczyński

Krzywosądz, 88-210 Dobre

71,98%

71,98 pkt

3

Produkcja-Handel-Usługi

"MAR-POL" Jacek Marcinkowski

ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

91,27%

91,27 pkt

4

Firma Handlowo Usługowa

„Agrowap” Wilczyński Łukasz

Trzebiegoszcz 13, 87-600 Lipno

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

Skępe, dnia 25.04.2012 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę kruszywa wapiennego na potrzeby Miasta i Gminy Skępe

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MiG-RO.271.2.2.2012 na dostawę kruszywa wapiennego na potrzeby Miasta i Gminy Skępe zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

           

PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE

„EUROTRANS” Tomasz Jasiak

ul. Morelowa 11

88-100 Inowrocław

 

Skępe, 17.05.2012

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Załączniki

SIWZ (82.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Gołębiewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2012-03-29 12:34:01
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2012-03-29 12:37:36
Ostatnia zmiana:2012-05-17 12:37:50
Ilość wyświetleń:2334
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij