Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Dostawa paliw silnikowych oraz LPG do pojazdów i sprzętu znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego w 2012 roku

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

1. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skępem w imieniu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. (054) 287-85-21, faks. (054) 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:Lucjan Stroiński – tel. (054) 287-70-65,

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Dostawa paliw silnikowych oraz LPG do pojazdów i sprzętu znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego w 2012 roku

Dostawa paliw silnikowych oraz LPG do pojazdów i sprzętu znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego w 2012 roku w następujących asortymentach i ilościach:

a) olej napędowy ON                 - 58.950 litrów

b) etylina bezołowiowa 95         -   5.420 litrów

c) etylina bezołowiowa 98         -   1.120 litrów

d) LPG                                      -   2.000 litrów

Wszystkie transakcje dokonywane w ramach umowy będą miały charakter bezgotówkowy, przy czym Zamawiający dopuszcza realizację transakcji na podstawie kart bezgotówkowych, przy czym karty te muszą zostać wydane w ramach wynagrodzenia. W takim przypadku do umowy zostaną wprowadzone odpowiednie zapisy regulujące te kwestie.

Wykonawca zamówienia musi posiadać punkt tankowania paliw znajdujący się w odległości nie większej niż 6 km od siedziby Zamawiającego. Fakt ten zostanie potwierdzony przez Wykonawcę stosownym oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2012 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności wykonawca musi udokumentować:

8.1.1.1. posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi;

8.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy odpowiadającej rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia – dostawa paliw silnikowych;

8.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku;

8.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

8.2 Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2 wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3 wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4 wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5 wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 12.12 2011 r. do godz. 12:00.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wielkości zamówienia podstawowego.           

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.12.2011 r. pod numerem 411194-2011

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Dostawę paliw silnikowych oraz LPG do pojazdów i sprzętu znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego w 2012 roku

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-RO.271.2.21.2011 na Dostawę paliw silnikowych oraz LPG do pojazdów i sprzętu znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego w 2012 roku została wybrana oferta firmy:

 

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy KAMA Kowalski

Rumunki Skępskie 28A, 87-630 Skępe

 

UZASADNIENIE

Oferta Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy KAMA Kowalski, Rumunki Skępskie 28A, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy KAMA Kowalski

Rumunki Skępskie 28A, 87-630 Skępe

100,00 pkt

100,00 pkt

 

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

Skępe, dnia 15.12.2011 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę paliw silnikowych oraz LPG do pojazdów i sprzętu znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego w 2012 roku

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-RO.271.2.21.2011 na dostawę paliw silnikowych oraz LPG do pojazdów i sprzętu znajdującego się w dyspozycji Zamawiającego w 2012 roku zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

           

Zakład Produkcyjno-Handlowy KAMA Kowalski

Rumunki Skępskie 28A

87-630 Skępe

 

Skępe, 27.12.2011

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Załączniki

SIWZ (94.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Jaworski
Data wprowadzenia:2011-12-05 11:40:41
Opublikował:Krzysztof Jaworski
Data publikacji:2011-12-05 11:42:30
Ostatnia zmiana:2011-12-27 14:57:50
Ilość wyświetleń:1179
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij