Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności Miasta i Gminy Skępe w latach 2012-2014

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. (54) 287-85-21, faks. (54) 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Barbara Obrębska – pokój nr 3, tel. (54) 287-85-46, faks (54) 287-72-04, Rafał Gołębiewski - pokój nr 25, tel. (54) 287-85-39, faks (54) 287-72-04, w godz. 9-14

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności Miasta i Gminy Skępe w latach 2012-2014

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
2. Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
4. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
5. Ubezpieczenie NNW,
6. Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW)
Szczegółowy program ubezpieczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: Podstawowy okres ubezpieczania na jaki zostaną wystawione polisy w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania, będzie obejmował okresy: od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

8.1.1.1.Zezwolenie/licencja/koncesja na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotowym zamówieniem wydane przez Ministra Finansów zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami.

8.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem

 i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegającej na ubezpieczeniu mienia i odpowiedzialności cywilnej o wartości co najmniej 80.000,00 zł.

8.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

8.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

8.2 Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2 wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców

w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3 wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4 wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5 wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

a) Cena łączna ubezpieczenia – 70%;
b) Zaakceptowane klauzule dodatkowe – 30%;
1. Sposób oceny ofert
a) Cena łączna ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego przetargu. Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:

cena najniższa x 100  X 70%
cena oferty badanej

Jeżeli oferent ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien ją od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizacje zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez zamawiającego. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

b) zaakceptowane klauzule dodatkowe – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową według następujących zasad:

- za rozszerzenie ochrony o klauzule o numerze 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 zostanie przyznane po 4 punkty za każdą klauzulę;
-
za rozszerzenie ochrony o klauzule o numerze 16 zostanie przyznane po 5 punkty;
- za rozszerzenie ochrony o klauzule o numerze 9, 10, 11, 12 zostanie przyznane po 8 punktów za każdą klauzulę;
- za rozszerzenie o
chrony o klauzule o numerze 8 zostanie przyznane 15 punktów.

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:

Łączna przyznana ilość punktów x 30%

2. Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 06.12.2011 r. do godz. 13:00.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wielkości zamówienia podstawowego.         

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.11.2011 r. pod numerem 400008-2011

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności Miasta i Gminy Skępe w latach 2012-2014

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-RO.271.2.20.2011 na Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności Miasta i Gminy Skępe w latach 2012-2014 została wybrana oferta firmy:

 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Przedstawicielstwo we Włocławku

ul. K. Pułaskiego 6 lok. B2

87-800 Włocławek

 

UZASADNIENIE

Oferta Firmy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo we Włocławku, ul. K. Pułaskiego 6 lok. B2, 87-800 Włocławek, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Przedstawicielstwo we Włocławku

ul. K. Pułaskiego 6 lok. B2

87-800 Włocławek

100,00 pkt

100,00 pkt

2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Biuro Regionalne w Toruniu Oddział Włocławek

ul. Plac Wolności 1

87-800 Włocławek

Wykonawca wykluczony.

Oferta odrzucona

 

Wykluczono następującego wykonawcę:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Biuro Regionalne w Toruniu Oddział Włocławek

ul. Plac Wolności 1

87-800 Włocławek

 

Odrzucono ofertę firmy:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Biuro Regionalne w Toruniu Oddział Włocławek

ul. Plac Wolności 1

87-800 Włocławek

 

Skępe, dnia 19.12.2011 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności Miasta i Gminy Skępe w latach 2012-2014

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-RO.271.2.20.2011 na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności Miasta i Gminy Skępe w latach 2012-2014 zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

           

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Przedstawicielstwo we Włocławku

ul. K. Pułaskiego 6 lok. B2

87-800 Włocławek

 

Skępe, 02.01.2012

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Załączniki

odpowiedź - zapyt_ nr 1 bip (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (83.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5.1A (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5.1B (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5.2A (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5.2B (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5.3 (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5.4 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (65.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Gołębiewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2011-11-28 14:05:16
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2011-11-28 15:28:11
Ostatnia zmiana:2012-01-02 12:21:15
Ilość wyświetleń:1263
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij