Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w sezonie 2011/2012 – trasa nr 3, 4, 5, 6

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

1. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skępem w imieniu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail r.golebiewski@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Lucjan Stroiński tel. 54 287-70-65, faks 54 287-72-04, Rafał Gołębiewski - pokój nr 25, tel. 54 287-85-39, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w sezonie 2011/2012 – trasa nr 3, 4, 5, 6 (CPV 90.62.00.00-9).

Przedmiotem zamówienia jest:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy w Skępem w sezonie 2011/2012 – trasa nr 3, 4, 5, 6 obejmujące następujące zadania:

1.       Zadanie nr 3: Sołectwa: Czermno, część Moczadła – do drogi w kierunku Ligowa; miejscowości: Czermno, Guzowata, Chałacie, Koziołek, Czarny Las, Babie Ławy, Moczadła, Modrzewie;

2.       Zadanie nr 4: Sołectwa: Huta, Ławiczek, Boguchwała, część Moczadła do drogi w kierunku Ligowa; miejscowości: Huta, Obóz, Ławiczek, Boguchwała, Gorzeszyn, Moczadła, Grabówiec, Kukowo Zajeziorze, Gęstowarka, Kujawy;

3.       Zadanie nr 5: Sołectwa: Żagno, Żuchowo; miejscowości: Żagno, Wioska, Józefkowo, Pokrzywnik, Głęboczek, Żuchowo;

4.       Zadanie nr 6: Sołectwa: Rumunki Skępskie oraz Skępe; miejscowości: Skępe, Rumunki Skępskie;

Zamówienie obejmuje:

- odśnieżanie dróg ciągnikami rolniczymi lub innym sprzętem o mocy pow.

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde zadanie – 4 części.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: do 31 marca 2012 roku

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

2.       posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na odśnieżaniu dróg.

3.       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3.1. Posiada co najmniej jeden pojazd przystosowany do odśnieżania dróg z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ubezpieczenie OC i NNW. Pojazd ten musi posiadać sprawne gniazdo o napięciu 12V prądu stałego;
Wykonawca składając ofertę musi udokumentować posiadanie takiej liczby pojazdów przystosowanych do odśnieżania dróg, które odpowiadają ilością liczbie tras, na które jest składana oferta. Jednocześnie pojazd wykazany w tym postępowaniu nie może być wskazany w innym postępowaniu przetargowym, na podstawie którego oferent zawarł umowę na wykonywanie usługi z wykorzystaniem tegoż pojazdu.
1.3.2. Dysponuje co najmniej 1 kierowcą posiadającym stosowne uprawnienia;
Wykonawca składając ofertę musi udokumentować posiadanie takiej liczby kierowców, która odpowiada ilością liczbie tras, na które jest składana oferta. Jednocześnie potencjał osobowy wykazany w tym postępowaniu nie może być wskazany w innym postępowaniu przetargowym, na podstawie którego oferent zawarł umowę na wykonywanie usługi z wykorzystaniem tegoż personelu.

4.       sytuacji ekonomicznej i finansowej:
1.4.1 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10.000,00 złotych;

5.         Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne: Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

5.1.   wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

5.2.   wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

5.3.   wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

5.4.   wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

5.5.   wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 02 listopada 2011 r. do godz. 12:00.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.           

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2011 r. pod numerem 348440-2011

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w sezonie 2011/2012 – trasa nr 3, 4, 5, 6

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-RO.271.2.17.2011 na Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w sezonie 2011/2012 – trasa nr 3, 4, 5, 6 została wybrana oferta firmy w poszczególnych zadaniach:

 

Cześć nr 1 - Zadanie Nr 3

Z.U.H. ELMAR

ul. Grzybowa 20, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Z.U.H. ELMAR, ul. Grzybowa 20, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

 

Cześć nr 2 - Zadanie Nr 4

Z.U.H. ELMAR

ul. Grzybowa 20, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Z.U.H. ELMAR, ul. Grzybowa 20, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Część nr 3 - Zadanie Nr 5

Na podstawie art. 93 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowanie w tej części zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty.

 

Cześć nr 4 - Zadanie Nr 6

Z.U.H. ELMAR

ul. Grzybowa 20, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Z.U.H. ELMAR, ul. Grzybowa 20, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

 

Skępe, dnia 07.11.2011 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w sezonie 2011/2012 – trasa nr 3, 4, 5, 6

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-RO.271.2.17.2011 na Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w sezonie 2011/2012 – trasa nr 3, 4, 5, 6 została wybrana oferta firmy w poszczególnych zadaniach:

 

Część nr 1 - Zadanie Nr 3

Z.U.H. ELMAR

ul. Grzybowa 20, 87-630 Skępe

 

Część nr 2 - Zadanie Nr 4

Z.U.H. ELMAR

ul. Grzybowa 20, 87-630 Skępe

 

Część nr 4 - Zadanie Nr 6

Z.U.H. ELMAR

ul. Grzybowa 20, 87-630 Skępe

 

 

Skępe, 09.11.2011

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

SIWZ (88.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (40.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7 (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8 (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9 (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Gołębiewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2011-10-24 12:12:36
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2011-10-24 12:19:27
Ostatnia zmiana:2011-12-07 11:08:46
Ilość wyświetleń:1335
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij