Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Przebudowa przepompowni ścieków P-2 przy ulicy 1 Maja oraz P-1 przy ulicy Kujawskiej

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

1. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. (054) 287-85-21, faks. (054) 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Marian Gabryszewski – pokój nr 34, tel. (054) 287-85-34, faks (054)287-72-04,

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Przebudowa przepompowni ścieków P-2 przy ulicy 1 Maja oraz P-1 przy ulicy Kujawskiej

Przedmiotem zamówienia jest:

1.       Wykonanie na podstawie załączonych programów funkcjonalno-użytkowych dokumentacji projektowych dla obydwu przepompowni.

2.       Uzgodnienie dokumentacji z inwestorem oraz uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń.

3.       Przebudowa urządzeń lokalnych przepompowni ścieków zgodna z załączonymi programami funkcjonalno-użytkowymi mająca na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przepompowni.

W przypadku podania w niniejszej specyfikacji nazw własnych (pochodzenie, producent itp.) należy pamiętać, iż mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji bądź programie funkcjonalno-użytkowym konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze na wskazany produkt.
CPV:
45232423-3 roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45220000-23 roboty inżynieryjne i budowlane
45351000-2 mechaniczne instalacje inżynieryjne
45231300-2 roboty w zakresie rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400-2 roboty w zakresie budowy linii energetycznych
74224000-4 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

8.1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

8.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia – budowa, przebudowa bądź modernizacja obiektów pompowni ściekowych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00  zł brutto.

8.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- w celu potwierdzenia warunku dysponowania osobami wykonawca musi dysponować osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia:

8.1.3.1. min. 1 osobą – projektantem – posiadającą uprawnienia do projektowania

w specjalności sanitarnej;

8.1.3.2. min. 1 osobą – Kierownikiem budowy – posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej;

Liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia nie może być mniejsza od wymaganej przez Zamawiającego.

Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pozostały personel, który umożliwi sprawną realizację zamówienia.

8.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- w celu potwierdzenia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca musi posiadać:

8.1.4.1. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 100.000,00 zł

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2 wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3 wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

8.2.4 wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5 wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

9. Informacja na temat wadium: 2.000 zł.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe:
Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 17 października 2011 r. do godz. 13:00.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wielkości zamówienia podstawowego.         

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2011 r. pod numerem 313092-2011

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Skępe, 07.10.2011 r.

UMiG-RO.271.2.16.2011

 

Wszyscy oferenci

 

 

dot.  przetargu nieograniczonego na Przebudowę przepompowni ścieków P-2 przy ulicy 1 Maja oraz P-1 przy ulicy Kujawskiej.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie jakie wpłynęło od jednego z oferentów Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje jak następuje:

 

Pyt. 1 Jakie są średnice wewnętrzne rurociągów tłocznych poza przepompowniami?

Odp. W przypadku przepompowni P1 średnica rurociągu tłocznego wynosi PCV DN 400, a w przypadku przepompowni P2 PCV DN 225.

 

Pyt. 2 Jaka jest planowana wydajność przepompowni?

Odp. Według Planu Funkcjonalno – Użytkowego planowana wydajność wynosi 100 m3/h. Weryfikacja wydajności zostanie dokonana w projekcie technicznym.

 

Pyt. 3 Proszę o podanie przekroju profilów tłocznych z obu przepompowni w celu ustalenia wysokości podnoszenia pomp..

Odp. Parametr ten zostanie ustalony w trakcie wykonywania projektu technicznego.

 

Pyt. 4 Czy jest zainstalowana armatura odcinająca – zasuwy odcinające poza zbiornikami przepompowni na rurociągach tłocznym i grawitacyjnych? Jeśli tak czy wymagają wymiany na nowe?

Odp. Dane te są określone w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

 

Pyt. 5 Proszę po danie schematów sytuacyjnych rurociągów tłocznych z naniesieniem łuków w celu przeprowadzenia doboru pomp.

Odp. Schematy sytuacyjne rurociągów tłocznych z naniesieniem łuków zostaną dobrane i naniesione w projekcie technicznym.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Skępe, 13.10.2011 r.

UMiG-RO.271.2.16.2011

 

Wszyscy oferenci

 

 

dot.  przetargu nieograniczonego na Przebudowę przepompowni ścieków P-2 przy ulicy 1 Maja oraz P-1 przy ulicy Kujawskiej.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie jakie wpłynęło od jednego z oferentów Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje jak następuje:

 

Pyt. 1. Rurociągi tłoczne nie podlegają wymianie, a jako element stały układu ciśnieniowego mają wpływ na dobór pomp. Ponawiam prośbę o przysłanie wyciągu z materiałów archiwalnych przepompowni ścieków P-2 przy ulicy 1 Maja oraz P-1 przy ulicy Kujawskiej dotyczących:

         - profili rurociągów tłocznych włącznie z długością

         - planów sytuacyjnych dla rozważanych układów tłocznych

Odp. Przesyłamy w załączeniu rzędne wysokościowe terenu dla przepompowni oraz komór wytłumień. jednocześnie nadmieniamy, iż średnica rurociągu tłocznego pompowni P1 na wskazanych podkładach inwentaryzacyjnych jest 160 mm a powinna być 225 mm.

 

Pyt. 2. Proszę o podanie klasy ciśnienia (PN 10 czy PN16) istniejących rurociągów tłocznych za przepompowniami ścieków P-2 przy ulicy 1 Maja oraz P-1 przy ulicy Kujawskiej.

Odp. Zamawiający określa klasę ciśnieniową rurociągu tłocznego PN10.

 

Pyt. 3 Dla przepompowni ścieków P1 przy ul. Sportowa-Kujawska planowana wydajność to Q=120m3/h, przy rurociągu tłocznym PVC 400 za przepompownią prędkość ścieków w rurociągu to V=0,4m/s. Czy dobór pomp ma zostać przeprowadzony na podaną wydajność przepompowni?

Odp. Zamawiający posiada świadomość, iż z uwagi na istniejącą średnicę rurociągu tłocznego 400 mm, iż prędkość w tym rurociągu będzie wynosić poniżej 0,7m3/s i w przyszłości Zamawiający będzie dążyć do jego przebudowy.

 

Pyt. 4 Przepompownie ścieków P-2 przy ulicy 1 Maja oraz P-1 przy ulicy Kujawskiej na czas modernizacji muszą być obiektami czynnymi. Czy koszty wywozu ścieków w czasie prac modernizacyjnych pokrywa Zamawiający czy Wykonawca?

Odp. Zgodnie z umową wszelkie koszty wykonania zadania, a tym samym wywozu ścieków w czasie prac modernizacyjnych obciąża wyłącznie Wykonawcę.

 

 

Pyt. 5 W opisie technicznym stanu istniejącego przepompowni ścieków podano informację iż „teren przepompowni wygrodzony jest siatką stalową na słupkach, która wymaga wymiany”, w tabeli nr 2 elementów przepompowni do wymiany brak informacji o ogrodzeniu przepompowni. Proszę o skonkretyzowanie czy ogrodzenie przepompowni wymaga wymiany i w jakim zakresie.

Odp. Nie przewiduje się wymiany ogrodzenia pompowni.

 

Załączniki:

1.       Lokalizacja przepompowni P-1

2.       Lokalizacja przepompowni P-2

3.       Lokalizacja rurociągu

4.       Szkic komory wytłumień

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Przebudowę przepompowni ścieków P-2 przy ulicy 1 Maja oraz P-1 przy ulicy Kujawskiej

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-RO.271.2.16.2011 na Przebudowę przepompowni ścieków P-2 przy ulicy 1 Maja oraz P-1 przy ulicy Kujawskiej została wybrana oferta firmy:

Instalcompact Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Instalcompact Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

Instalcompact Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

100,00 pkt

100,00 pkt

2

„INSTAL” Montaż Urządzeń na Oczyszczalniach Usługi Spawalnicze i Ślusarskie

ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

Oferent wykluczony

Oferta odrzucona

 

Wykaz wykonawców wykluczonych z postępowania

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Uwagi

2

„INSTAL” Montaż Urządzeń na Oczyszczalniach Usługi Spawalnicze i Ślusarskie

ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

Oferent wykluczony

 

Wykaz ofert odrzuconych.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Uwagi

2

„INSTAL” Montaż Urządzeń na Oczyszczalniach Usługi Spawalnicze i Ślusarskie

ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

Oferta odrzucona

 

Skępe, dnia 14.11.2011 r.

Andrzej Gatyński
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Przebudowę przepompowni ścieków P-2 przy ulicy 1 Maja oraz P-1 przy ulicy Kujawskiej

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMIG-RO.271.2.16.2011 na Przebudowę przepompowni ścieków P-2 przy ulicy 1 Maja oraz P-1 przy ulicy Kujawskiej zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

                                                                                     

Instalcompact Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

 

Skępe, 20.12.2011

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Załączniki

SIWZ (114.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7 (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8 (84.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalącznki do odp nr 2 (195.8kB) Zapisz dokument  
zał_nr_9_1_Opis Techniczny spacerowa (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_nr_9_2_Schemat pompow Sacerowa (147kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_nr_9_3_sonda hydrostatyczna (556.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_nr_9_4_Opis techniczny Sportowa -Kujawska (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_nr_9_5_Schemat pompownia Kujawska (151.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał_nr_9_6_sonda hydrostatyczna (556.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Gołębiewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2011-09-30 09:27:57
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2011-09-30 09:32:51
Ostatnia zmiana:2011-12-20 10:24:15
Ilość wyświetleń:1871

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij