Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w sezonie 2011/2012

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

1. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skępem w imieniu Miasta i Gminy Skępe,
ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl,
adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Lucjan Stroiński tel. 54 287-70-65, faks 54 287-72-04, Rafał Gołębiewski - pokój nr 25, tel. 54 287-85-39, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta
i Gminy Skępe w sezonie 2011/2012 (CPV 90.62.00.00-9).

Przedmiotem zamówienia jest:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy w Skępem w sezonie 2010/2011 obejmujące następujące zadania:

1.       Zadanie nr 1: Sołectwa: Lubówiec, Jarczewo, część Łąkie, część Żagno; miejscowości: Lubówiec, Jarczewo, Narutowo, Kierz, Łąkie,;

2.       Zadanie nr 2: Sołectwa: Likiec, Wólka, część Szczekarzewo; miejscowości: Likiec, Wólka, Wólka Rumunki, Szczekarzewo, Turka;

3.       Zadanie nr 3: Sołectwa: Czermno, część Moczadła – do drogi w kierunku Ligowa; miejscowości: Czermno, Guzowata, Chałacie, Koziołek, Czarny Las, Babie Ławy, Moczadła, Modrzewie;

4.       Zadanie nr 4: Sołectwa: Huta, Ławiczek, Boguchwała, część Moczadła do drogi w kierunku Ligowa; miejscowości: Huta, Obóz, Ławiczek, Boguchwała, Gorzeszyn, Moczadła, Grabówiec, Kukowo Zajeziorze, Gęstowarka, Kujawy;

5.       Zadanie nr 5: Sołectwa: Żagno, Żuchowo; miejscowości: Żagno, Wioska, Józefkowo, Pokrzywnik, Głęboczek, Żuchowo;

6.       Zadanie nr 6: Sołectwa: Rumunki Skępskie oraz Skępe; miejscowości: Skępe, Rumunki Skępskie;

Zamówienie obejmuje:

- odśnieżanie dróg ciągnikami rolniczymi lub innym sprzętem o mocy pow.

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde zadanie – 6 części.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: do 31 marca 2012 roku

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.       Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.1.    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

1.2.    posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.2.1.        wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na odśnieżaniu dróg.

1.3.    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3.1.        Posiada co najmniej jeden pojazd przystosowany do odśnieżania dróg z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ubezpieczenie OC i NNW. Pojazd ten musi posiadać sprawne gniazdo o napięciu 12V prądu stałego;
Wykonawca składając ofertę musi udokumentować posiadanie takiej liczby pojazdów przystosowanych do odśnieżania dróg, które odpowiadają ilością liczbie tras, na które jest składana oferta;

1.3.2.        Dysponuje co najmniej 1 kierowcą posiadającym stosowne uprawnienia;
Wykonawca składając ofertę musi udokumentować posiadanie takiej liczby kierowców, która odpowiada ilością liczbie tras, na które jest składana oferta.

1.4.    sytuacji ekonomicznej i finansowej:

1.4.1.        ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10.000,00 złotych;.

2.       Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

2.1.      wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

2.2.      wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

2.3.      wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

2.4.      wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

2.5.      wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe:
Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 19 września 2011 r. do godz. 12:00.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.           

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.09.2011 r. pod numerem 284846-2011

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w sezonie 2011/2012

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-RO.271.2.15.2011 na Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w sezonie 2011/2012 zostały wybrane oferty firm w poszczególnych zadaniach:

 

Zadanie Nr 1

Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki

ul. Sierpecka 50, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki, ul. Sierpecka 50, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

 

Zadanie Nr 2

P.H.U. Barbara Skowrońska

ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy P.H.U. Barbara Skowrońska, ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

 

Zadanie Nr 3

Na podstawie art. 93 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowanie w tej części zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

3

Z.U.H. ELMAR Mariusz Kowalski

ul. Grzybowa 20, 87-630 Skępe

Oferent wykluczony

Oferta odrzucona

Zadanie Nr 4

Na podstawie art. 93 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowanie w tej części zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

3

Z.U.H. ELMAR Mariusz Kowalski

ul. Grzybowa 20, 87-630 Skępe

Oferent wykluczony

Oferta odrzucona

Zadanie Nr 5

Na podstawie art. 93 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowanie w tej części zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty.

 

Zadanie Nr 6

Na podstawie art. 93 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowanie w tej części zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

3

Z.U.H. ELMAR Mariusz Kowalski

ul. Grzybowa 20, 87-630 Skępe

Oferent wykluczony

Oferta odrzucona

Skępe, dnia 07.10.2011 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w sezonie 2011/2012

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-RO.271.2.15.2011 na Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w sezonie 2011/2012 zostały wybrane oferty firm w poszczególnych zadaniach:

 

Zadanie Nr 1

Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki

ul. Sierpecka 50, 87-630 Skępe

 

 

Zadanie Nr 2

P.H.U. Barbara Skowrońska

ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

 

Skępe, 18.10.2011

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Załączniki

SIWZ (96.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (44.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7 (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8 (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9 (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Jaworski
Data wprowadzenia:2011-09-12 15:50:40
Opublikował:Krzysztof Jaworski
Data publikacji:2011-09-12 15:52:01
Ostatnia zmiana:2011-10-18 12:39:04
Ilość wyświetleń:1419
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij