Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Budowa 10 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

1. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skępem w imieniu Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. (054) 287-85-21, faks. (054) 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Marian Gabryszewski – pokój nr 17, tel. 54 287-85-34,faks 54 287-72-04, Rafał Gołębiewski - pokój nr 25, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Budowa 10 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Przedmiotem zamówienia jest budowa 10 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe, w tym:
a) wykonanie oczyszczalni przyzagrodowych w ilości 10 szt. wg załączonej listy;
b) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane;
c) sporządzenie instrukcji obsługi dla każdej oczyszczalni przydomowej oraz przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi i eksploatacji oczyszczalni.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: 45 dni od dnia zawarcia umowy.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

8.1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

8.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1 wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia – zadań polegających na budowie co najmniej 10 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków
o wartości  nie mniejszej niż 100.000 zł brutto.

8.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- w celu potwierdzenia warunku dysponowania osobami wykonawca musi dysponować osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia:

8.1.3.1. min. 1 osobą – Kierownikiem budowy – posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej.

Liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia nie może być mniejsza 
od wymaganej przez Zamawiającego. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pozostały personel, który umożliwi sprawną realizację zamówienia.

8.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- w celu potwierdzenia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca musi posiadać:

8.1.4.1 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 100.000,00 zł .

8.2 Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2 wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3 wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

8.2.4 wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5 wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9. Informacja na temat wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium

w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych i 00/100).

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 196, poz. 620).

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać przynajmniej następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

3) kwotę gwarancji;

4) termin ważności gwarancji;

5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”, które to żądanie zawierać będzie oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub,

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6) Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń.

4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Skępem  Nr 16 9546 0004 2001 0000 0749 0017

6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert

w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. nr 10 – Skarbnik – Barbara Leśniewska. Do oferty należy dołączyć kopię złożonego wadium umożliwiającą udokumentowanie zabezpieczenia oferty wadium. Przyjęcie wadium w siedzibie Zamawiającego nie oznacza akceptu komisji przetargowej dla ważności wadium. Jednocześnie kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (potwierdzoną za zgodność

z oryginałem) wykonawca załączą do oferty.

8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, według zasad określonych w art. 46 Ustawy, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą okoliczności wynikające z treści przepisu art. 46 ust. 4 lit. a pzp.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 14 września 2011 r. do godz. 13:00.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wielkości zamówienia podstawowego.         

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.08.2011 r. pod numerem 231677-2011.

                                                        

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Skępe, 07.09.2011 r.

UMiG-RO.271.2.14.2011

 

Wszyscy oferenci

 

 

dot.  przetargu nieograniczonego na Budowę 10 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe

 

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów, które wpłynęło do tut. urzędu, informujemy, iż:

Pyt. 1. Zgodnie z dokumentacją techniczną osadniki gnilne muszą spełniać wymagania normy: PN-EN 12566-1 wraz ze zmianą PN-EN 12566-1/A1 i załączyć protokoły z badań wykonane przez notyfikowane laboratorium zawierające wszystkie badania istotnych właściwości dla przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z normą tj.: wymiary, objętość, wytrzymałość, przepustowość hydrauliczną?

 

Odp.       Zamawiający nie żąda załączenia do oferty dokumentów wymienionych w zapytaniu. Nie mniej obowiązki wykonawcy co do wykonania przedmiotu umowy określa  §5 pkt 1 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, jednocześnie zgodnie z pkt 2 §5 Wykonawca  bierze całkowita odpowiedzialność za dostarczane przez siebie materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy, jak również ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności z polską normą. Zamawiający w trakcie realizacji inwestycji będzie korzystać z przysługującego mu prawa w tym zakresie.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Otrzymują:

1.       wszyscy oferenci;

2.       a/a.

 

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Budowę 10 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  nr UMiG-RO.271.2.14.2011 na Budowę 10 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe została wybrana oferta firmy:

Zakład-Usługowo-Handlowy inż. Z. Dylewski

ul. Górna 20a, 87-600 Lipno

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Zakład-Usługowo-Handlowy inż. Z. Dylewski, ul. Górna 20a, 87-600 Lipno, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

Zakład-Usługowo-Handlowy inż. Z. Dylewski

ul. Górna 20a, 87-600 Lipno

100,00%

100,00 pkt

2

PHU "ORPOD" Budowa i Konserwacja

urządzeń wodno-kanalizacyjnych

86-253 Kijewo Królewskie

Wykonawca wykluczony.

Oferta odrzucona

3

"EKO-BUD" Agnieszka Żołędowska

ul. Ziołowa 1A, 87-800 Włocławek

93,02%

93,02 pkt

4

Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny

"HYDROMET"

ul. Ogrodowa 41, 87-600 Lipno

82,39%

82,39 pkt

Skępe, dnia 23.09.2011 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Budowę 10 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-RO.271.2.14.2011 na Budowę 10 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Gminy Skępe zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

 

 

Zakład Usługowo-Handlowy inż. Z. Dylewski

ul. Górna 20a, 87-600 Lipno

 

Skępe, 14.10.2011

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

SIWZ (112kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_Projekt (10.3MB) Zapisz dokument  
zal_nr_11_Specyfikacja_techniczna (5MB) Zapisz dokument  
zal_nr_12_Kosztorys nakładczy (3.4MB) Zapisz dokument  
zal_nr_13_projekt bud nr 1 (3.6MB) Zapisz dokument  
zal_nr_14_projekt bud nr 2 (5.2MB) Zapisz dokument  
zal_nr_15_projekt bud nr 3 (5.3MB) Zapisz dokument  
zal_nr_16_projekt bud nr 4 (5.3MB) Zapisz dokument  
zal_nr_17_projekt bud nr 5 (4.8MB) Zapisz dokument  
zal_nr_18_projekt bud nr 6 (5.7MB) Zapisz dokument  
zal_nr_19_projekt bud nr 7 (5MB) Zapisz dokument  
zal_nr_2 (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_20_projekt bud nr 8 (5.5MB) Zapisz dokument  
zal_nr_21_projekt bud nr 9 (5.5MB) Zapisz dokument  
zal_nr_22_projekt bud nr 10 (6.6MB) Zapisz dokument  
zal_nr_3 (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7 (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8 (75.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9 (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Gołębiewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2011-08-30 12:28:13
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2011-08-30 13:05:55
Ostatnia zmiana:2011-10-21 13:10:41
Ilość wyświetleń:1892
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij