Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w sezonie 2011/2012

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

1. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skępem w imieniu Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Lucjan Stroiński tel. 54 287-70-65, faks 54 287-72-04, Rafał Gołębiewski - pokój nr 25, tel. 54 287-85-39, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w sezonie 2011/2012 (CPV 90.62.00.00-9).

Przedmiotem zamówienia jest:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy w Skępem w sezonie 2010/2011 obejmujące następujące zadania:

1.       Zadanie nr 1: Sołectwa: Lubówiec, Jarczewo, część Łąkie, część Żagno; miejscowości: Lubówiec, Jarczewo, Narutowo, Kierz, Łąkie,;

2.       Zadanie nr 2: Sołectwa: Likiec, Wólka, część Szczekarzewo; miejscowości: Likiec, Wólka, Wólka Rumunki, Szczekarzewo, Turka;

3.       Zadanie nr 3: Sołectwa: Czermno, część Moczadła – do drogi w kierunku Ligowa; miejscowości: Czermno, Guzowata, Chałacie, Koziołek, Czarny Las, Babie Ławy, Moczadła, Modrzewie;

4.       Zadanie nr 4: Sołectwa: Huta, Ławiczek, Boguchwała, część Moczadła do drogi w kierunku Ligowa; miejscowości: Huta, Obóz, Ławiczek, Boguchwała, Gorzeszyn, Moczadła, Grabówiec, Kukowo Zajeziorze, Gęstowarka, Kujawy;

5.       Zadanie nr 5: Sołectwa: Żagno, Żuchowo; miejscowości: Żagno, Wioska, Józefkowo, Pokrzywnik, Głęboczek, Żuchowo;

6.       Zadanie nr 6: Sołectwa: Rumunki Skępskie oraz Skępe; miejscowości: Skępe, Rumunki Skępskie;

Zamówienie obejmuje:

- odśnieżanie dróg ciągnikami rolniczymi lub innym sprzętem o mocy pow.

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde zadanie – 6 części.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: do 31 marca 2012 roku

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.       Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.1.    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

1.2.    posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.2.1.        wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na odśnieżaniu dróg.

1.3.    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3.1.        Posiada co najmniej jeden pojazd przystosowany do odśnieżania dróg oraz ubezpieczenie OC oraz NNW;

1.3.2.        Dysponuje co najmniej 1 kierowcą posiadającym stosowne uprawnienia;
Wykonawca składając ofertę musi udokumentować posiadanie takiej liczby pojazdów przystosowanych do odśnieżania dróg oraz dysponować taką liczbą kierowców, które odpowiadają ilością liczbie tras, na które jest składana oferta.

1.4.    sytuacji ekonomicznej i finansowej:

1.4.1.        ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10.000,00 złotych;.

2.       Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

2.1.      wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

2.2.      wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

2.3.      wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

2.4.      wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

2.5.      wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe:
Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 12 września 2011 r. do godz. 12:00.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.           

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.08.2011 r. pod numerem 264958-2011

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 


Skępe, dnia 12.09.2011 r.

UMIG-RO.271.2.13.2011

 

 

 

 

 

                                                                                  Wszyscy oferenci

 

 

 

dotyczy:    przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w sezonie 2011/2012..

 

 

            Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w sezonie 2011/2012., w związku z faktem, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

UZASADNIENIE

Komisja przetargowa przystępując do analizy złożonych ofert zwróciła uwagę na fakt, iż żaden
z oferentów nie załączył do oferty załącznika wskazującego potencjałem techniczny jakim będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia. Spełnienie tego warunku wskazane było w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, jednakże oczywistym błędem Zamawiającego było niezałaczenie do SIWZ  dokumentu, który precyzowałby sposób wykazania jego spełnienia. Powstałe rozbieżności powodują niemożliwość wezwania oferentów o uzupełnienie wspomnianego załącznika na podstawie art. 26 ust. 3, a tym samym wykazanie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę postępowaniu należało unieważnić zgodnie z zapisami art. 93. ust1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Andrzej Gatyński

 

Otrzymują:

1. Wszyscy oferenci;

2. a/a

Załączniki

SIWZ (96.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (44.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7 (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8 (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Gołębiewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2011-08-30 12:20:10
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2011-08-30 12:26:24
Ostatnia zmiana:2011-09-12 13:38:31
Ilość wyświetleń:1304
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij