Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

1. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skępem w imieniu Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. (054) 287-85-21, faks. (054) 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Anna Sulkowska – pokój nr 13, tel. (054) 287-85-27, faks (054)287-72-04,

2. Określenie trybu zamówienia:Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami (zadanie zapisane w budżecie Miasta i Gminy Skępe pod skróconą nazwą Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Boguchwała – Grabowiec, gmina Skępe).

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami (zadanie zapisane w budżecie Miasta i Gminy Skępe pod skróconą nazwą Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Boguchwała – Grabowiec, gmina Skępe). Zadanie obejmuje przebudowę drogi od km 1+434,70 do km 1+747,34.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 9), a ofertę należy skalkulować zgodnie z kosztorysem ofertowym zawierającym przedmiar robót (załącznik nr 10).

CPV:
45233140-2 Roboty drogowe

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

8.1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia – zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji dróg w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto.

8.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- w celu potwierdzenia warunku dysponowania osobami wykonawca musi dysponować osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia:

8.1.3.1. min. 1 osobą – Kierownikiem budowy – posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie dróg.

Liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia nie może być mniejsza od wymaganej przez Zamawiającego. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pozostały personel, który umożliwi sprawną realizację zamówienia.8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- w celu potwierdzenia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca musi posiadać:

8.1.4.2 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 100.000,00 zł .

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców

w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

9. Informacja na temat wadium:2.500 zł.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 18 lipca 2011 r. do godz. 13:00.

12. Termin związania ofertą:termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wielkości zamówienia podstawowego.           

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.07.2011 r.

                                                        

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

 

ZMIANA SIWZ

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Skępem na podstawie  art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2007 roku (tj. z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759, ze zm) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

 

W załączniku nr 8 do SIWZ stanowiącym wzór umowy wprowadza się następujące zmiany:

- usunięty zostaje zapis § 6 pkt 16;

- usunięty zostaje zapis § 6 pkt 19.

Niniejsze zapisy nie mają zastosowania do przedmiot zamówienia, dlatego też zostają usunięte ze wzoru umowy.

 

Jednocześnie informujemy, iż niniejsza zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jak również nie prowadzi do konieczności wprowadzenia zmian w ofertach, a zatem Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 

 

Skępe, dn. 13.07.2011 r.

                                                                                  Andrzej Gatyński

                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

 

 

Wszyscy oferenci

 

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-RO.271.2.9.2011 na przetargu nieograniczonego na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami (zadanie zapisane w budżecie Miasta i Gminy Skępe pod skróconą nazwą Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Boguchwała – Grabowiec, gmina Skępe) została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8
87-600 Lipno

UZASADNIENIE

Oferta Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

 

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

PPHU „MARDAR” Dariusz Zawulewski s.c.

Witkowo 50, 87-603 Wielgie

Oferent wykluczony

Oferta odrzucona

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

100,00 pkt

100,00 pkt

3

ALSTAL GRUPA BUDOWLANA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

Jacewo 76, 88-100 Inowrocław

Oferent wykluczony

Oferta odrzucona

 

Skępe, 01.09.2011 r.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej
z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami (zadanie zapisane w budżecie Miasta i Gminy Skępe pod skróconą nazwą Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Boguchwała – Grabowiec, gmina Skępe)

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-RO.271.2.9.2011 na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami (zadanie zapisane w budżecie Miasta i Gminy Skępe pod skróconą nazwą Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Boguchwała – Grabowiec, gmina Skępe) zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 8

87-600 Lipno

Cena oferty:      111.340,55 zł

 

 

 

 

Skępe, 26.09.2011

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

odpowiedź - zapyt_ nr 1 (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (115.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10 (184.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7 (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8 (75.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8_zmieniony (74.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Jaworski
Data wprowadzenia:2011-07-04 14:15:59
Opublikował:Krzysztof Jaworski
Data publikacji:2011-07-04 14:17:41
Ostatnia zmiana:2012-07-04 12:33:47
Ilość wyświetleń:1542
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij