Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Rewitalizacja centrum miasta Skępe

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

1. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skępem w imieniu Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. (054) 287-85-21, faks. (054) 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

2. Określenie trybu zamówienia:Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Rewitalizacja centrum miasta Skępe

Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja centrum miasta Skępe w następującym zakresie:
1. Wykonanie robót drogowych – wykonanie dwóch zatok postojowych wraz z robotami wykończeniowymi  zgodnie z projektem budowlanym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem nakładczym;
2. Wykonanie elementów małej architektury – zgodnie z projektem wykonawczym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem nakładczym;
3. Wykonanie robót elektrycznych (oświetlenie) – zgodnie z projektem budowlanym, szczegółową oraz kosztorysem nakładczym.
CPV:
45233140-2 Roboty drogowe
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia:2 miesiące od dnia zawarcia umowy.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

8.1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

81.2.1. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia – zadań polegających na budowie parkingów, zatok postojowych, alejek spacerowych o wartości nie mniejszej niż 250.000,00  zł brutto.

8.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- w celu potwierdzenia warunku dysponowania osobami wykonawca musi dysponować osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia:

8.1.3.1. min. 1 osobą – Kierownikiem budowy – posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie dróg;

8.1.3.2. min. 1 osobą – Kierownikiem robót – posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych.

Liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia nie może być mniejsza  od wymaganej przez Zamawiającego.Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pozostały personel, który umożliwi sprawną realizację zamówienia.

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- w celu potwierdzenia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca musi posiadać:

8.1.4.2 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 250.000,00 zł .

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców

w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

9. Informacja na temat wadium:5.000 zł.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 18 lipca 2011 r. do godz. 12:00.

12. Termin związania ofertą:termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wielkości zamówienia podstawowego.           

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.07.2011 r.

                                                        

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

 

 

Wszyscy oferenci

 

 

 

 

dotyczy:   przetargu nieograniczonego na przetargu nieograniczonego na Rewitalizacja centrum miasta Skępe

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-RO.271.2.8.2011 na przetargu nieograniczonego na Rewitalizacja centrum miasta Skępe została wybrana oferta firmy:

Handel i Usługi Budowlane
"ER-BRUK" Avetisyan Karen
ul. Ogrodowa 5
87-603 Wielgie

UZASADNIENIE

Oferta firmy Handel i Usługi Budowlane "ER-BRUK" Avetisyan Karen, ul. Ogrodowa 5, 87-603 Wielgie, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

Handel i Usługi Budowlane

"ER-BRUK" Avetisyan Karen

ul. Ogrodowa 5

87-603 Wielgie

100,00 pkt

100,00 pkt

 

 

 

 

Skępe, 01.09.2011 r.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Rewitalizację centrum miasta Skępe

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-RO.271.2.8.2011 na Rewitalizację centrum miasta Skępe zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

 

Handel i Usługi Budowlane "ER-BRUK" Avetisyan Karen

ul. Ogrodowa 5

87-603 Wielgie

Cena oferty:      276.475,19 zł

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 26.09.2011 r. pod nr referencyjnym: 2011-304772

 

 

Skępe, 26.09.2011

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Załączniki

odpowiedź - zapyt_ nr 1 (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (114.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_1 (160.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_2 (121.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_3 (129kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_4 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_11_1 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_11_2 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_11_3 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7 (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8 (75.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_1 (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_2 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9_3 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Jaworski
Data wprowadzenia:2011-07-04 10:48:41
Opublikował:Krzysztof Jaworski
Data publikacji:2011-07-04 10:52:06
Ostatnia zmiana:2011-09-26 14:47:55
Ilość wyświetleń:1537
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij