Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina w Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. (054) 287-85-21, faks. (054) 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Barbara Leśniewska– pokój nr 10, tel. +48 542878522, faks +48 542877204, Rafał Gołębiewski - pokój nr 25, tel. +48 542878539, faks +48 542877204, w godz. 9-14

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego (CPV 66.11.30.00-5)

Przedmiotem zamówienia jest:

Udzielenie i obsługę dwóch kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 2.590.000,00 ,- (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na:

1.       Kredyt nr 1:

1.1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.900.000,00 zł;

2.       kredyt nr 2 (w łącznej wysokości 690.000,00):

2.1. refinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka, Guzowatka, Koziołek (gmina Skępe), Florencja (gmina Mochowo) w wysokości 140.000,00 zł;

2.2. na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w planie finansowym wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2011 rok, które nie mają pokrycia w innych źródłach finansowych w łącznej wysokości 550.000,00 zł związanych z planowanym deficytem budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2011 r.:

2.2.a.        Budowa 2 pomostów dla pieszych przez rzekę Mień - 65.000,00 zł

2.2.b.        Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 90.000,00 zł

2.2.c.        Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Modrzewiowa – 25.000,00 zł

2.2.d.        Rewitalizacja centrum miasta Skępe – 220.000,00 zł

2.2.e.       Utworzenie Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego w Wólce – 150.000,00 zł;

3.       okres kredytowania do 31.03.2020 r.;

4.       spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek. W przypadku gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed datą płatności.

5.       oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M (z marżą dla wykonawcy). Marża banku wiążąca w całym okresie kredytowania.

Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni oraz 366 dni w przypadku lat przestępnych.

Dla celów ofertowych, w celu obliczenia odsetek należy przyjąć stawkę WIBOR

6.       Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych:

6.1. kredyt nr 1:

6.1.a.        w dniu zawarcia umowy - 1.300.000,00 zł

(orientacyjna data zawarcia umowy planowana jest na dzień 22.08.2011 r. przy czym termin ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od zamawiającego, a związanych z procedurą postępowania przetargowego przewidzianego przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych)

6.1.b.        15.11.2011 – 600.000,00 zł.

6.2. kredyt nr 2:

6.2.a.        w dniu zawarcia umowy – 140.000,00 zł

(orientacyjna data zawarcia umowy planowana jest na dzień 22.08.2011 r. przy czym termin ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od zamawiającego, a związanych z procedurą postępowania przetargowego przewidzianego przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych)

6.2.b.        15.09.2011 – 550.000,00 zł;

7.       Ustala się następujące terminy spłaty kredytu:

7.1. Kredyt nr 1:

-         31.03.2013 – 50.000,00

-         31.03.2014 – 50.000,00

-         31.03.2015 – 300.000,00

-         31.03.2016 – 300.000,00

-         31.03.2017 – 300.000,00

-         31.03.2018 – 300.000,00

-         31.03.2019 – 300.000,00

-         31.03.2020 – 300.000,00

7.2. Kredyt nr 2:

-         31.03.2015 – 66.222,00

-         31.03.2016 – 66.222,00

-         31.03.2017 – 66.222,00

-         31.03.2018 – 163.778,00

-         31.03.2019 – 163.778,00

-         31.03.2020 – 163.778,00

8.       Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco.

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, gdzie część nr 1 stanowi kredyt nr 1, a część nr 2 stanowi kredyt nr 2.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: do 31 marca 2020 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.       Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.1.    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

W celu potwierdzenia tego warunku wykonawca musi udokumentować:

1.1.1. posiadanie zezwolenia komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)  lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność, o której mowa w przedmiocie zamówienia oraz ustawie Prawo Bankowe;

1.2.    posiadania wiedzy i doświadczenia

W celu potwierdzenia tego warunku wykonawca musi udokumentować:

1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego;

1.3.    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie stawia określonych wymagań w zakresie ww. warunku;

1.4.    sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie stawia określonych wymagań w zakresie ww. warunku;

2.       Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

2.1.    wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. l Prawa zamówień publicznych,

2.2.    wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

2.3.    wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

2.4.    wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

2.5.    wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9. Informacja na temat wadium:

1)      Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w następującej wysokości:

a)      w części nr 1 (kredyt nr 1) 19.000,00 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy złotych i 00/100).

b)      w części nr 2 (kredyt nr 2) 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy złotych i 00/100).

c)       w części nr 1 i 2 (kredyt nr 1 i kredyt nr 2) – w przypadku składania oferty na wszystkie części 25.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100), przy czym w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz Zamawiający żąda wniesienia wadium na osobnych dokumentach dotyczących poszczególnych części.

2)      Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

1)      pieniądzu,

2)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)      gwarancjach bankowych,

4)      gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 196, poz. 620).

             3)      W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać przynajmniej następujące elementy:

1)      nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

2)      określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

3)      kwotę gwarancji;

4)      termin ważności gwarancji;

5)      zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”, które to żądanie zawierać będzie oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub,

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6)      Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń.

4)      Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

5)      Dokument potwierdzający wniesienie wadium powinien być opatrzony zapisem:

„Wadium na Udzielenie gminie-miasto Skępe dwóch kredytów długoterminowych” wraz z podaniem części zamówienia, której dotyczy.

6)      Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Skępem  Nr 16 9546 0004 2001 0000 0749 0017

7)      W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

8)      W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. nr 10 – Skarbnik – Barbara Leśniewska. Do oferty należy dołączyć kopię złożonego wadium umożliwiającą udokumentowanie zabezpieczenia oferty wadium. Przyjęcie wadium w siedzibie Zamawiającego nie oznacza akceptu komisji przetargowej dla ważności wadium. Jednocześnie kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wykonawca załączą do oferty.

9)      Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

10)   Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, według zasad określonych w art. 46 Ustawy, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy.

11)   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)      odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2)      nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3)      zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą okoliczności wynikające z treści przepisu art. 46 ust. 4 lit. a pzp.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 01 sierpnia 2011 r. do godz. 12:00.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 60 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: nie dotyczy.     

18. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 22.06.2011 r. pod nr referencyjnym: 2011-087293

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Skępe, dnia 25.06.2011 r.

 

 

Skępe, 04.07.2011 r.

UMiG-RO.271.2.7.2011

 

Wszyscy oferenci

 

 

dot.  przetargu nieograniczonego na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie jakie wpłynęło od jednego z oferentów Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje jak następuje:

 

Dotyczy kredytu nr 1

Pyt. 1 Prosimy o podanie ostatecznego terminu uruchomienia środków z kredytu.

Odp. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych elementów zamówienia oraz istotnych elementów umowy (zał. nr 2a do SIWZ) środki finansowe mają zostać postawione do dyspozycji zamawiającego w dwóch transzach w następujących terminach: w dniu zawarcia umowy w wysokości 1.300.000,00 zł oraz w dniu 15.11.2011 r. w wysokości 600.000,00 zł

Pyt. 2 Czy zamawiający może potwierdzić, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.

Odp. TAK

Pyt. 3 Czy zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.

Odp. TAK

Pyt. 4 Prosimy o wyjaśnienie zapisu załącznika nr 2a do SIWZ pkt4

Odp. Punkt 4 załącznika nr 2a do SIWZ zawiera daty jak i wysokości spłaty kapitału zaciągniętego kredytu. Zamawiający określając konkretne daty jak i wysokości zamierza dokonywać spłat kapitału jednokrotnie w danym roku kalendarzowym oraz w dokładnie podanej wysokości. Natomiast zgodnie z zapisem pkt III.4 SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz pkt 10 załącznika nr 2a do SIWZ (istotne elementy umowy kredytowej) w okresach miesięcznych następować będzie spłata odsetek od kredytu przypadająca na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

Dotyczy kredytu nr 2

Pyt. 1 Prosimy o podanie ostatecznego terminu uruchomienia środków z kredytu.

Odp. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych elementów zamówienia oraz istotnych elementów umowy (zał. nr 2b do SIWZ) środki finansowe mają zostać postawione do dyspozycji zamawiającego w dwóch transzach w następujących terminach: w dniu zawarcia umowy w wysokości 140.000,00 zł oraz w dniu 15.09.2011 r. w wysokości 550.000,00 zł

Pyt. 2 Czy zamawiający może potwierdzić, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.

Odp. TAK

Pyt. 3 Czy zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.

Odp. TAK

Pyt. 4 Prosimy o wyjaśnienie zapisu załącznika nr 2a do SIWZ pkt4

Odp. Punkt 4 załącznika nr 2b do SIWZ zawiera daty jak i wysokości spłaty kapitału zaciągniętego kredytu. Zamawiający określając konkretne daty jak i wysokości zamierza dokonywać spłat kapitału jednokrotnie w danym roku kalendarzowym oraz w dokładnie podanej wysokości. Natomiast zgodnie z zapisem pkt III.4 SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz pkt 10 załącznika nr 2b do SIWZ (istotne elementy umowy kredytowej) w okresach miesięcznych następować będzie spłata odsetek od kredytu przypadająca na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

 

Dotyczy kredytu nr 1 i 2

Pyt. 1 Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie posiada żadnych zobowiązań wobec ZUS i US.

Odp. Zamawiający w chwili obecnej nie posiada ważnych zaświadczeń wydanych przez Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających, iż nie posiadania zobowiązań wobec tych instytucji. W chwili obecnej Zamawiający wystąpił
o wydanie przedmiotowych zaświadczeń, jednocześnie potwierdzamy, że nie posiadamy żadnych zobowiązań wobec ZUS i US.

Pyt. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie aktualnych zaświadczeń o nie zaleganiu ze składkami ZUS i US (nie starszych niż 30 dni), najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej.

Odp. TAK

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki:

1.       uchwała Rady Miejskiej w Skępem nr IV/21/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020;

2.       uchwała Rady Miejskiej w Skępem nr IV/22/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011 wraz z załącznikami;

3.       uchwała Rady Miejskiej w Skępem nr VII/60/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2011;

4.       uchwała Rady Miejskiej Skępem nr VII/61/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020;

5.       RbNds za rok 2010;

6.       RbZ za rok 2010;

7.       Rb-27S za rok 2010;

8.       Rb-28S za rok 2010;

9.       RbNds za 1 kwartał 2011;

10.    RbZ za 1 kwartał 2011;

11.    Rb-27S za 1 kwartał 2011;

12.    Rb-28S za 1 kwartał 2011;

13.    uchwała nr 113/2010 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2011 roku  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2010 rok oraz informacja
o stanie mienia komunalnego jednostki samorządy terytorialnego;

14.    uchwała nr 30/2011Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, planowanego do zaciągnięcia przez Miasto i Gminę Skępe
z bankiem wyłonionym w postępowaniu przetargowym;

15.    uchwała nr VI/59/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2010 rok;

16.    zaświadczenie z dnia 7 grudnia 2010 roku o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Skępe;

17.    uchwała nr XVII/117/2000 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Skępe;

18.    zaświadczenie 01 czerwca 2005 roku o nadaniu Gminie Skępe numeru identyfikacyjnego REGON;

19.    decyzja z dnia 20 października 2005 roku w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej.

 

 

 

Skępe, 08.07.2011 r.

UMiG-RO.271.2.7.2011

 

Wszyscy oferenci

 

 

dot. przetargu nieograniczonego na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie jakie wpłynęło od jednego z oferentów Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje jak następuje:

 

 

Pyt. Zał. Nr 2a i 2b do SIWZ pkt 12 - Zamawiający zastrzega sobie możliwość: ppkt 4 – zmiany okresu spłat rat kapitałowych w przypadku zmiany uwarunkowań prawnych lub sytuacji ekonomicznej, mających wpływ na możliwość obsługi zadłużenia przez zamawiającego. O jakich uwarunkowaniach mowa? Czy w przypadku przesunięcia spłaty rat kapitałowych ostateczny termin spłaty całości zobowiązania pozostaje bez zmian czyli 31.03.2020 r.?

Odp. Zapis odnosi się do sytuacji, gdy zamawiający uzyska dodatkowe wolne środki budżetowe, które będą mogły być przeznaczone na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych. Sytuacja taka może mieć miejsce w sytuacji uzyskania umorzenia pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostateczny termin spłaty zobowiązania pozostanie bez zmian tj. 31.03.2020 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Skępe, 12.07.2011 r.

UMiG-RO.271.2.7.2011

 

Wszyscy oferenci

 

 

dot. przetargu nieograniczonego na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie jakie wpłynęło od jednego z oferentów Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje jak następuje:

 

Pyt. 1 Czy Gmina Miasto Skępe wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową.

Odp. TAK

 

Pyt. 2 Czy Skarbnik Gminy Miasta Skępe podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Odp. TAK

 

Pyt. 3 Czy Gmina Miasto Skępe podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.

 

Pyt. 4 czy w przypadku wyboru oferty naszego Banku możliwe będzie przyjęcie stawki WIBOR 1M ustalanej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średniej arytmetycznej ze wszystkich dni miesiąca (tj. z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mającej zastosowanie do określenia oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca.

Odp. Stopa oprocentowania kredytu naliczana będzie zgodnie z zapisem pkt 8 istotnych elementów umowy kredytowej stanowiącej załącznik nr 2a do SIWZ w przypadku kredytu nr 1 oraz pkt 8 istotnych elementów umowy kredytowej stanowiącej załącznik nr 2b do SIWZ w przypadku kredytu nr 2.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Otrzymują:

1.      wszyscy oferenci;

2.      a/a.

 

Załączniki:

1.       Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP Gminy Skępe;

2.       Wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów/pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, roczne obciążenie, ostateczny termin spłaty), informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach;

3.       RbNds za rok 2010;

4.       RbZ za rok 2010;

5.       Rb-27S za rok 2010;

6.       Rb-28S za rok 2010;

7.       RbNds za 1 kwartał 2011;

8.       RbZ za 1 kwartał 2011;

9.       Rb-27S za 1 kwartał 2011;

10.    Rb-28S za 1 kwartał 2011;

11.    uchwała nr 30/2011Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, planowanego do zaciągnięcia przez Miasto i Gminę Skępe z bankiem wyłonionym w postępowaniu przetargowym;

12.    uchwała nr 113/2010 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2011 roku  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2010 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządy terytorialnego;

13.    Podział dochodów wykonanych na dotacje, subwencje i dochody własne na dzień 31.03.2011 r.

 

 

Skępe, 14.07.2011 r.

UMiG-RO.271.2.7.2011

 

Wszyscy oferenci

 

 

dot. przetargu nieograniczonego na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego.

 

 

W uzupełnieniu do odpowiedzi na zapytanie jakie wpłynęło od jednego z oferentów Urząd Miasta i Gminy w Skępem przekazuje brakujące dokumenty, które zostały wskazane w piśmie.

 

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Otrzymują:

1.      wszyscy oferenci;

2.      a/a.

 

Załączniki:

1.       Informacja opisowa do budżetu za 2010 r.;

2.       Rb-N za rok 2010;

3.       Rb-N za 1 kwartał 2011.

 

 

Skępe, 18.07.2011 r.

UMiG-RO.271.2.7.2011

 

Wszyscy oferenci

 

 

dot.  przetargu nieograniczonego na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie jakie wpłynęło od jednego z oferentów Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje jak następuje:

 

Dotyczy kredytu nr 1

Pyt. 1 W istotnych elementach umowy kredytowej wskazano termin karencji do dnia 31.03.2013. Jeżeli termin zapłaty pierwszej raty ma być w dniu 31.03, to karencja powinna trwać do 30.03

Odp. Przy przygotowywaniu ofert należy przyjąć datę 30.03.2013 jako datę karencji spłaty kapitału kredytu.

W związku z wprowadzoną zmianą, zmianie ulega zapis pkt 9 załącznika nr 2a do SIWZ w następujący sposób:

było: „Ustala się karencję w spłacie kapitału do 31.03.2013 r.”

jest: „Ustala się karencję w spłacie kapitału do 30.03.2013 r.”

 

Dotyczy kredytu nr 2

Pyt. 2 W istotnych elementach umowy kredytowej wskazano termin karencji do dnia 31.03.2015. Jeżeli termin zapłaty pierwszej raty ma być w dniu 31.03, to karencja powinna trwać do 30.03

Odp. Przy przygotowywaniu ofert należy przyjąć datę 30.03.2015 jako datę karencji spłaty kapitału kredytu.

W związku z wprowadzoną zmianą, zmianie ulega zapis pkt 9 załącznika nr 2b do SIWZ w następujący sposób:

było: „Ustala się karencję w spłacie kapitału do 31.03.2015 r.”

jest: „Ustala się karencję w spłacie kapitału do 30.03.2015 r.”

 

Pyt. 3 Czy Kredytobiorca zamierza złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.

 

Pyt. 4 Zapłata odsetek ma nastąpić na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez Bank. Jeżeli przekazanie ma nastąpić za pośrednictwem poczty, to należy dodać postanowienie, w którym wyraźnie stwierdzi się, iż niedoręczenie – z przyczyn leżących po stronie poczty polskiej – przesyłki zawierającej w/w informację, nie zwalania Kredytobiorcę z obowiązku terminowej spłaty odsetek. Ewentualnie można ustalić inny sposób przekazywania przedmiotowej informacji, np. za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej. W takim przypadku w umowie należy wskazać numer faksu lub adres e-mail Kredytobiorcy.

 Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania wskazanych informacji poprzez fax przy jednoczesnym przekazaniu oryginału dokumentu drogą pocztową czy też przesyłka kurierską. Przekazanie informacji we wskazany sposób jest jednoznaczny w powzięciem informacji przez Zamawiającego. Każdy otrzymany fax jest rejestrowany w dzienniku korespondencji urzędowej, co jest jednoznaczne z przekazaniem zamierzonej informacji.

         Wprowadzenie do umowy kredytowej nr fax-u lub adresu e-mail jest nie zasadne z uwagi na fakt, iż okres kredytowania jest okresem długotrwałym i w tym czasie może nastąpić zmiana danych teleadresowych jak adresy poczty elektronicznej, a obowiązujące dane są powszechnie dostępne.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Otrzymują:

1.       wszyscy oferenci;

2.       a/a.

 

 

 

Skępe, dnia 2011-07-21

 

UMIG.RF.3052.1.6.2011

 

 

 

 

              

               Wszyscy oferenci

 

dot.   przetargu nieograniczonego na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego.

 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie jakie wpłynęło od jednego z oferentów Urząd Miasta i Gminy w Skępem poniżej podaje informację o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych
na dzień 30.06.2011 r.

 

Lp.

Nazwa banku, instytucji

finansowej i oprocentowanie

Okres  kredytowania w/g umowy 2005-2015

Kwota kredytu/pożyczki w/g umowy w zł.

Kwota kredytu
do spłaty

30.06.2011

Kwota pożyczki
do spłaty 30.06.2011

1.

Banki:

 

10.022.169 zł

5.739.364 zł.

-

- Bank Gospodarstwa Krajowego Toruń – 4,44 %

2010 – 2020

2.966.926 zł.

2.773.666 zł.

-

- Bank Ochrony Środowiska Włocławek – 5,34 %

2009 – 2015

2.319.905 zł

1.421.217 zł.

 

-

- Bank Spółdzielczy Skępe    

   - 5,39 %

2005 - 2014

4.735.338 zł.

1.544.481 zł.

-

2.

WFOŚiGW Toruń – 2,625 %

 

4.141.574,55 zł.

-

2.006.808,64 zł.

Razem

 

14.163.743,55 zł.

5.739.364 zł.

2.006.808,64 zł.

 

Roczne obciążenia z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2011 r.:

L.p.

Nazwa banku, instytucji finansowej

Roczne spłaty rat kredytów i pożyczek

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Banki:

- Bank Gospodarstwa Krajowego Toruń

 

-

 

 

193.260

 

 

193.260

 

 

193.260

 

 

193.886

 

 

400.000

 

 

400.000

 

 

400.000

 

 

400.000

 

 

400.000

 

- Bank Ochrony Środowiska Włocławek

 

-

 

449.344

 

449.344

 

449.344

 

73.185

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

- Bank Spółdzielczy Skępe   

433.894

 

572.574

333.333

204.680

-

-

-

-

-

-

2.

WFOŚiGW Toruń

344.697

581.943

579.024

355.671

145.473,64

-

-

-

-

-

Jednocześnie informuję, że w 2011 r. Gmina Skępe nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Zabezpieczenie – Weksel własny in blanco

 

Barbara Leśniewska

Skarbnik Miasta i Gminy Skępe

Otrzymują:

1. wszyscy oferenci;

2. a/a.

 

Skępe, 25.07.2011 r.

UMiG-RO.271.2.7.2011

 

Wszyscy oferenci

 

 

dot. przetargu nieograniczonego na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego.

 

 

Doprecyzowując odpowiedź na zapytanie jakie wpłynęło od jednego z oferentów Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje jak następuje.

 

 

Pyt. Czy skarbnik Gminy Miasta Skępe udzieli kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej?

Odp.    Tak.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Otrzymują:

1.      wszyscy oferenci;

2.      a/a.

 

 

Skępe, 27.07.2011 r.

UMiG-RO.271.2.7.2011

 

Wszyscy oferenci

 

 

dot. przetargu nieograniczonego na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie jakie wpłynęło od jednego z oferentów Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje jak następuje:

 

Pyt. W związku z rozbieżnościami w wysokości stawki WIBOR 1M pomiędzy wydaniem papierowym a elektronicznym dziennika Rzeczpospolita z dnia 27.07.2011 r. proszę o sprecyzowanie jaką stawkę WIBOR należy przyjąć do przygotowania oferty przetargowej :

       - czy stawkę opublikowaną w wersji papierowej wydania z dnia 27.07.2011 będącą stawką WIBOR 1M z 26.07.2011r.

       - czy stawkę WIBOR 1M opublikowaną na stronie internetowej Rzeczpospolitej w wydaniu elektronicznym z dnia 27.07.2011 r. będącą stawką z dnia 27.07.2011 r.

 

Odp. Przy przygotowywaniu ofert należy przyjąć stawkę WIBOR 1M opublikowaną w dniu 27.07.2011 r. w papierowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Otrzymują:

1.      wszyscy oferenci;

2.      a/a.

 

 

Skępe, dnia 04.08.2011 r.

UMIG-RO.271.2.7.2011

 

Wszyscy oferenci

 

 

dotyczy:   przetargu nieograniczonego na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-RO.271.2.7.2011 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego zostały wybrane oferty w poszczególnych częściach:

Kredyt Nr 1

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu

ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń

UZASADNIENIE

Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Toruniu, ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

Gospodarczy Bank Wielkopolski Spółka Akcyjna

ul. Szarych Szeregów 23a

60-462 Poznań

Oferta odrzucona

2

Bank Pocztowy S.A. Odział we Włocławku

ul. Chopina 54B

87-800 Włocławek

24,64 pkt

24,64 pkt

3

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu

ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń

100,00 pkt

100,00 pkt

Kredyt Nr 2

Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Spółdzielczej Grupy Bankowej, Bank Spółdzielczy w Skępem, ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

2

Bank Pocztowy S.A. Odział we Włocławku

ul. Chopina 54B

87-800 Włocławek

27,11 pkt

27,11 pkt

3

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu

ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń

96,28 pkt

96,28 pkt

4

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

100,00 pkt

100,00 pkt

 

 

 

Ponadto informujemy, iż umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 1, pkt 1.

 

Zgodnie z art. 180 ww. ustawy przysługuje Państwu wniesienie odwołania w terminach określonych w art. 182 ww. ustawy od dnia otrzymania niniejszego pisma.

 

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Otrzymują:

1. Wszyscy oferenci;

2. a/a

 

 

Skępe, dnia 04.08.2011 r.

UMiG-RO.271.2.7.2011

 

Wszyscy oferenci

 

 

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego.

 

            Na podstawie art. 92 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż oferta Gospodarczego Banku Wielkopolskiego Spółka Akcyjna, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zostaje odrzucona z następujących przyczyn formalnych:

-        jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Uzasadnienie

W trakcie analizy złożonej oferty komisja przetargowa zwróciła uwagę na wskazaną w niej stawkę wskaźnika WIBOR 1M, który został przyjęty jako wskaźnik do obliczenia ceny składanej oferty.
W zapisach specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazanych w pkt III.5 (opis przedmiotu zamówienia) oraz XIV (opis przygotowania oferty) wskazano dzień, z którego należy przyjąć stawkę WIBOR 1M opublikowaną w dzienniku Rzeczpospolita. W związku z faktem, iż we wskazanym dniu (tj. 27 lipca 2011 r.) wystąpiły rozbieżności wartości stawki WIBOR 1M pomiędzy wydaniem papierowym, a wydaniem elektronicznym dziennika Rzeczpospolita, jeden z oferentów wystąpił z zapytaniem do Zamawiającego o wyjaśnienie, który ze wskaźników należy przyjąć do sporządzenia oferty. Udzielając niezwłocznej odpowiedzi Zamawiający wskazał, że właściwym wskaźnikiem jest wskaźnik opublikowany w papierowym wydaniu wskazanego dziennika. Z uwagi na fakt niewystąpienia żadnego z potencjalnych oferentów z oficjalnym wnioskiem o przesłanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający nie posiadał informacji o oferentach zainteresowanych przystąpieniem do postępowania przetargowego, a zatem udzielona odpowiedź została przesłana do oferenta, który złożył wniosek o wyjaśnienie oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Należy zaznaczyć, iż oferenci zobowiązani są do śledzenia informacji dotyczących postępowania przetargowego zamieszczanych na stronie internetowej Zamawiającego. Taki obowiązek Wykonawcy potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej Nr 580/11 z dnia 11.04.2011 r., który w sentencji stwierdza, iż „Wykonawca sporządzając ofertę musi brać pod uwagę pełną treść SIWZ oraz wyjaśnień treści SIWZ. Wykonawca musi brać pod uwagę wyjaśnienia specyfikacji łącznie z pytaniami, gdyż wyjaśnienia są udzielane do konkretnego zagadnienia”. Taką linię orzecznictwa potwierdza kolejny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej Nr 387/11 z dnia 14.03.2011 r.: „Wyjaśnienia udzielane wszystkim oferentom w trybie odpowiedzi na pytania każdego z nich, w zakresie odnoszącym się do SIWZ stanowią rodzaj wykładni autentycznej wiążącej Zamawiającego i uczestników przetargu”.
Reasumując w złożonej ofercie przyjęto błędną stawkę WIBOR 1M do obliczenia ceny składnej oferty, nie uwzględniając wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego, które dla wszystkich stron postępowania są wiążące.

W związku z powyższym zaszła konieczność odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

 

Zgodnie z art. 180 ww. ustawy przysługuje Państwu wniesienie odwołania w terminach określonych w art. 182 ww. ustawy od dnia otrzymania niniejszego pisma.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Otrzymują:

  1. Wszyscy oferenci;
  2. a/a.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych ((tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-RO.271.2.7.2011 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego zostały wybrane oferty firm w poszczególnych częściach:

 

Kredyt Nr 1

 

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Oddział w Toruniu

ul. Chełmińska 28

87-100 Toruń:

 

Cena oferty:      618.361,60 zł

 

Kredyt Nr 2

 

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72

87-630 Skępe

 

Cena oferty:      257.315,43 zł

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 26.08.2011 r. pod nr referencyjnym: 2011-119347

 

 

Skępe, 26.08.2011

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Załączniki

akt o wyborze burmistrza (76.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
decyzja w sparwie nadania numeru NIP (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja opisowa za 2010 r (855.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Podział dochodów wykonanych na dotacje, subwencje i dochody własne na dzień 31.03.2011 r. (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
powołanie skarbnika (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S za 2010 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S za I kw 2011 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S za 2010 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S za I kw 2011 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N 2010 (196.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N I kw 2011 (199.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS za 2010 (112.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS za I kw 2011 (117.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z za 2010 (246.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z za I kw 2011 (222.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (126.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała 62 i 63 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz mozliwości sfinansowania deficytu MiG Skępe na rok 2011 (217.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała IV-21-2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej MiG Skępe na lata 2011-2020 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała IV-22-2011 w sprawie uchwalenia budżetu MiG Skępe na rok 2011 - część 1 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała IV-22-2011 w sprawie uchwalenia budżetu MiG Skępe na rok 2011 - część 2 (5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała RIO w sprawie opinii o możliowści spłaty kredytu (224.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała RIO w sprawie opinii z wykonania budżetu za 2010 rok (140.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwąłu budżetowej MiG Skępe na 2011 rok (405kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała RM w sprawie udzielenia absolutorium (99.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała RM w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (80.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała RM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu MiG Skępe na rok 2011 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała VII-60-2011 RM w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała VII-61-2011 RM w sprawie zmian w uchwale WPF MiG Skępe na lata 2012-2020 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała w sprawie uchwalenia budżetu MiG Skępe na rok 2011 (131.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała wieloletniej prognozy finansowej MiG Skępe na lata 2011-2020 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytówpożyczek, informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (34.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2a (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2a - zmieniony (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2b (44.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2b - zmieniony (44.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zaś. w sprawie nadania nr REGON (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Gołębiewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2011-06-25 09:37:31
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2011-06-25 09:47:52
Ostatnia zmiana:2011-08-26 11:41:42
Ilość wyświetleń:1880
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij