Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Dowóz dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w roku szkolnym 2011/2012

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

1. Nazwa i adres zamawiającego:Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. (054) 287-85-21, faks. (054) 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Stanisław Jabłoński – tel. (054) 287-85-42,
Rafał Gołębiewski - pokój nr 25, tel. (054) 287-85-39, faks (054) 287-72-04, w godz. 9-14

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w roku szkolnym 2011/2012

Przedmiotem zamówienia jest:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w roku szkolnym 2011/2012 na następujących trasach:
1. Trasa nr 1: Skępe,  Ławiczek,  Huta,  Obóz I,  Obóz II,  Obóz I,  Huta,  Ławiczek, Skępe – szkoła (

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: od 1 września 2011 r. do 22 czerwca 2012 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

8.1.1.1  posiada licencję bądź zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego osób

8.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia;

8.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

8.1.3.1. Posiada co najmniej jeden pojazd przystosowany do przewozu osób posiadający ubezpieczenie OC oraz NNW (w przypadku składania oferty na więcej niż jedną trasę należy wykazać posiadanie takiej ilości pojazdów na ile tras składana jest oferta)

8.1.3.2. Dysponuje co najmniej 1 kierowcą z uprawnieniami do przewozu osób oraz kierowania pojazdami wykorzystywanymi do realizacji zamówienia (w przypadku składania oferty na więcej niż jedną trasę należy wykazać dysponowanie taką ilością kierowców na ile tras składana jest oferta)

8.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8.1.4.1 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejsza niż 10.000,00 złotych;

8.2 Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2 wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3 wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4 wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5 wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 24.05.2011 r. do godz. 12:00.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wielkości zamówienia podstawowego.           

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.05.2011 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na dowóz dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w roku szkolnym 2011/2012

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania
o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-RO.271.2.4.2011 na dowóz dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w roku szkolnym 2011/2012 zostały wybrane oferty firm w poszczególnych trasach:

 

Trasa Nr 1

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759) Urząd Miasta i Gminy w Skępem unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na dowozie dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem
w roku szkolnym 2011/2012 w tej, w związku z faktem, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części.

Trasa Nr 2

„DOROTA” Dorota Muszałowska

ul. Rypińska 3a

87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy „DOROTA” Dorota Muszałowska, ul. Rypińska 3a, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

INTERBUS SP. Z O.O.

ul. Głowackiego 6/21, 87-100 Toruń

55,55 pkt

55,55 pkt

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lipnie sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 25, 87-600 Lipno

60,60 pkt

60,60 pkt

4

„DOROTA” Dorota Muszałowska

ul. Rypińska 3a, 87-630 Skępe

100,00 pkt

100,00 pkt

 

 

Trasa Nr 3

Przewóz Osób Zenon Huptas

Sarnowo 29

87-630 Skępe 

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Przewóz Osób Zenon Huptas, Sarnowo 29, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

INTERBUS SP. Z O.O.

ul. Głowackiego 6/21, 87-100 Toruń

51,66 pkt

51,66 pkt

3

Przewóz Osób Zenon Huptas

Sarnowo 29, 87-630 Skępe

100,00 pkt

100,00 pkt

 

Trasa Nr 4

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759) Urząd Miasta i Gminy w Skępem unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na dowozie dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w roku szkolnym 2011/2012 w tej, w związku z faktem, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części.

 

Trasa Nr 5

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowanie w tej części zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż na niniejszą część nie została złożona żadna oferta.

 

 

Skępe, dnia 30.05.2011 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjumw Skępem w roku szkolnym 2011/2012

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMIG-RO.271.2.4.2011 na dowóz dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w roku szkolnym 2011/2012

                                                                                                          

Trasa Nr 2

„DOROTA” Dorota Muszałowska

ul. Rypińska 3a

87-630 Skępe

 

 

Trasa Nr 3

Przewóz Osób Zenon Huptas

Sarnowo 29

87-630 Skępe

 

Skępe, 13.06.2011

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

SIWZ (101.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (42.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7 (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Jaworski
Data wprowadzenia:2011-05-17 09:44:24
Opublikował:Krzysztof Jaworski
Data publikacji:2011-05-17 09:45:48
Ostatnia zmiana:2011-06-29 08:16:23
Ilość wyświetleń:1556
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij