Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Dostawa kruszywa wapiennego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Skępem

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

1. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. (054) 287-85-21, faks. (054) 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Anna Sulkowska – tel. (054) 287-85-27,

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Dostawa kruszywa wapiennego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Skępem

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa kruszywa wapiennego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Skępem w ilości 3660 ton o frakcji nie mniejszej niż 4 mm i nie większej niż 31,5 mm, z czego 2760 ton zostanie rozdysponowanych w ramach funduszu sołeckiego.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2011 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

8.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:

8.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

8.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8.2 Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2 wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3 wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4 wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5 wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 19.04 2011 r. do godz. 12:00.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wielkości zamówienia podstawowego.           

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.04.2011 r.

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Dostawę kruszywa wapiennego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Skępem

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania
o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-RO.271.2.3.2011
na Dostawę kruszywa wapiennego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Skępem została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Transportowe EUROTRANS Tomasz Jasiak

ul. Morelowa 11, 88-100 Inowrocław

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Przedsiębiorstwo Transportowe EUROTRANS Tomasz Jasiak, ul. Morelowa 11, 88-100 Inowrocław, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

DAMO sp. z o.o.

ul. Małaszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz

58,55 pkt

58,55 pkt

2

Przedsiębiorstwo Transportowe EUROTRANS

ul. Morelowa 11, 88-100 Inowrocław

100,00 pkt

100,00 pkt

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
OPTYMEX sp. z o.o.

Wudzyn, ul. Lipowa 2, 86-022 Dobrcz

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

4

Produkcja – Handel – Usługi MAR – POL

ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

83,34 pkt

83,34 pkt

5

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

ul. Nieszawska 2a/4, 87-600 Lipno

92,71 pkt

92,71 pkt

 

Skępe, dnia 29.04.2011 r.            

                                                                        Andrzej Gatyński 

                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
na
dostawę kruszywa wapiennego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy
w Skępem

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMIG-RO.271.2.3.2011 na dostawę kruszywa wapiennego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Skępem zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

                                                                                                          

Przedsiębiorstwo Transportowe „EUROTRANS” Tomasz Jasiak

ul. Morelowa 11, 88-100 Inowrocław

 

Skępe, 20.05.2011

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

SIWZ (78.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (36.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (32.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Jaworski
Data wprowadzenia:2011-04-12 10:55:35
Opublikował:Krzysztof Jaworski
Data publikacji:2011-04-12 11:02:26
Ostatnia zmiana:2011-06-02 11:36:16
Ilość wyświetleń:1536
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij