Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Utworzenie Centrum Kulturalno - Oświatowo - Rekreacyjnego w Wólce

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

1. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skępem w imieniu Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. (054) 287-85-21, faks. (054) 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: Utworzenie Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego w Wólce

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na rozbudowie i modernizacji istniejącego budynku.

Rozbudowa obejmie powierzchnię 109,58 m2. Powstały obiekt pokryty zostanie dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia 20o. Zostanie wykonana także instalacja elektryczna i wodno – kanalizacyjna.

Modernizacja polega na wykonaniu izolacji termicznej ścian zewnętrznych, oraz wymianie więźby i pokrycia dachu. Wymieniona zostanie sieć elektryczna i wodno – kanalizacyjna. Wykonane zostanie ogrzewanie budynku z projektowanej kotłowni zasilanej olejem opałowym. Wymieniona zostanie także istniejąca podsufitka na płyty kartonowo – gipsowe. W projektowanej i modernizowanej części budynku wydzielono pomieszczenia o łącznej powierzchni 268,20 m2.

Wszystkie roboty budowlane musza być wykonane zgodnie z dokumentacja projektową oraz kosztorysami nakładczymi stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 10 i 11 do niniejszej specyfikacji.

W przypadku podania niniejszej specyfikacji nazw własnych (pochodzenie, producent itp.) należy pamiętać, iż mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze na wskazany produkt.

CPV:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia: do 15 września 2011 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

8.1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia – budowa, rozbudowa bądź modernizacja obiektów kubaturowych o wartości nie mniejszej niż 500.000,00  zł brutto.

8.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- w celu potwierdzenia warunku dysponowania osobami wykonawca musi dysponować osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia:

8.1.3.1. min. 1 osobą – Kierownikiem budowy – posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą m.in. 3-letnie doświadczenie w branży konstrukcyjno - budowlanej na stanowisku Kierownika Budowy lub kierownika robót na zadaniach polegających na budowie, rozbudowie bądź modernizacji obiektów budowlanych kubaturowych;

8.1.3.2. min. 1 osobą – Kierownikiem robót w branży sanitarnej  – posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej, posiadającą m.in. 2-letnie doświadczenie w branży sanitarnej na stanowisku Kierownika robót;

8.1.3.3. min. 1 osobą – Kierownikiem robót w branży elektrycznej   – posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, posiadającą m.in. 2-letnie doświadczenie w branży elektrycznej na stanowisku Kierownika robót;

Liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia nie może być mniejsza od wymaganej przez Zamawiającego. Przez doświadczenie zawodowe dla stanowiska, gdzie wymagane są uprawnienia budowlane rozumie się lata czynne zawodowo od daty  uzyskania uprawnień budowlanych w realizacji podobnych robót polegających na budowie, rozbudowie bądź modernizacji obiektów kubaturowych. Do doświadczenia zawodowego na danym stanowisku nie zalicza się okresu zatrudnienia danej osoby na innych budowach w tym samym okresie.

Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pozostały personel, który umożliwi sprawną realizację zamówienia.

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- w celu potwierdzenia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca musi posiadać:

8.1.4.1. środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300.000,00 zł;

8.1.4.2 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 600.000,00 zł .

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców

w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

9. Informacja na temat wadium: 8.000 zł.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 pkt.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe: Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 07 marca 2011 r. do godz. 12:00.

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

17. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wielkości zamówienia podstawowego.           

18. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.02.2011 r.

                                                        

                                                                                    Andrzej Gatyński

                                                                            Burmsitrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Utworzenie centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego w Wólce

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania
o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-RO.271.2.1.2011
na Utworzenie centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego w Wólce została wybrana oferta firmy:

MATIKO Karolina Majstrenko

ul. Wczasowa 7A, 87-800 Włocławek

UZASADNIENIE

Oferta Firmy MATIKO Karolina Majstrenko, ul. Wczasowa 7A, 87-800 Włocławek, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

Zakład Budowlany „DEDAL” Hieronim Tomczyk

Sobowo 7B, 09-414 Brudzeń Duży

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

2

RENOWATOR T.Tomanik, R.Skorupa Sp.j, ul. Starodębska 8/12, 87-800 Włocławek – lider konsorcjum

Firma Handlowo – Usługowa KAMARO s.c. T.Tomanik, P.Paszkowicz ul. Malczewskiego 4, 81-817 Sopot – członek konsorcjum

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

3

Zakład Budowlano – Handlowy MIGBUD

Obuchowski, Kania, Ziemiński sp.j.

ul. Budowlana 7,  87-600 Lipno

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„JUMAPOL” sp. z o.o.

87-811 Fabianki 76

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

5

MATIKO Karolina Majstrenko

ul. Wczasowa 7A, 87-800 Włocławek

100,00 pkt

100,00 pkt

6

Handel i Usługi Budowlane ER-BRUK

Avetisyan Karen

ul. Ogrodowa 5,  87-603 Wielgie

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

7

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PRO-MET Pankiewicz Mariusz

ul. Polna 17, 87-800 Włocławek

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

8

Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe BUDMONT
ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

9

ANDREM s.c.

ul. Piaski 39, 87-500 Rypin

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

 

Skępe, dnia 22.04.2011 r.

                                                                    Andrzej Gatyński                                            

                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
na Utworzenie Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego w Wólce

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm) Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMIG-RO.271.2.1.2011 na Utworzenie Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego w Wólce zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

                                                                                                          

MATIKO Karolina Majstrenko

ul. Wczasowa 7A, 87-800 Włocławek

 

Skępe, 12.05.2011

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

                                                                                                         

Załączniki

SIWZ (121.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_1 (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_1 (984kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_2 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_3 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_4 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_5 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_6 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_10_7 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_11_1 (963kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_11_2 (184kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_11_3 (432.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_2 (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_3 (33.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_4 (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_5 (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_6 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_7 (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_8 (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_nr_9 (78.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Jaworski
Data wprowadzenia:2011-02-21 12:55:16
Opublikował:Krzysztof Jaworski
Data publikacji:2011-02-21 13:02:29
Ostatnia zmiana:2011-05-18 11:53:41
Ilość wyświetleń:3296
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij